หน้าแรก
   การเมือง
   การศึกษา
   บันเทิง
   เศรษฐกิจ
   ประเพณีมอญ
   บทกลอน
   บทความ
 ǻШѹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ต่อสู้...3 จังหวัดภาคใต้


กลยุทธ์ต่อสู้...3 จังหวัดภาคใต้

ท่านผู้อ่านครับ..ปัญหาภาคใต้ไทย ผู้เขียนเชื่อยังสนิทใจ ว่ามีเหตุ  3 ประการที่เหมือนกับการต่อสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ คือ

  1. มิติทางประวัติศาสตร์
  2. การไม่ได้ความเป็นธรรมจากเจ้าของอำนาจอธิปไตย
  3. แนวคิดเพื่อแยกดินแดนหรือมีอำนาจปกครองตนเอง
ทั้ง 3 แนวคิดนี้เป็นหลักการเบื้องต้นในการสร้างแรงกระตุ้นขับเคลื่อนอุดมการณ์ของตน โดยผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างน้อยที่เขาวางไว้ 14ตัว

กลยุทธ์ที่หนึ่ง.. ทำอะไรก็ได้ ที่สามารถทำให้คนมุสลิมเกลียดคนไทย  ประจานความชั่วร้ายของเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลไทยให้พี่น้องมุสลิมฟังบ่อย ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังหลักการเบื้องต้น 3 ประการดังที่กล่าวแล้วให้เด็ก เยาวชนผ่านโรงเรียนปอเนาะ

กลยุทธ์ที่สอง.. กระบวนการก่อการร้ายภาคใต้ไทย วางแผนสร้างนักเคลื่อนไหว และนักรบมายาวนาน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา เช่น อุสตาส (ครูสอนศาสนา) เพื่อทำหน้าที่สร้างจิตสำนึก พร้อมกับส่งนักศึกษาคนหนุ่ม สาวไปฝึกยังประเทศมุสลิมเช่น ซีเรีย ลิเบีย   โดยผ่านมูลนิธิเงินทุนต่าง ๆ และเมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ พ่อแม่เด็กเหล่านี้ก็จะมีคนดูแลรายจ่ายให้ เพื่อไม่ให้ได้รับความลำบาก

กลยุทธ์ที่สาม.. การสร้างนักการเมืองทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกระจายไปทั่วประเทศ ทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อน แม้บางครั้งจะแยกกันเดิน และรวมกันตี  ซึ่งยุทธวิธีนี้ได้ผลมาแล้วในรัฐบาลหลายสมัย

กลยุทธ์ที่สี่..
ประสานงานกับองค์กรมุสลิมโลก ผูกมิตรกับประเทศมุสลิม และกลุ่มเคลื่อนไหวสำหรับคนมุสลิมในต่างประเทศ  และเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่ดีของรัฐบาลไทย เจ้าหน้าที่รัฐ ทำไว้กับคนมุสลิม ให้องค์กรต่างประเทศทราบ ซึ่งรวมทั้งกลุ่มที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งกลุ่มเหล่านี้สามารถเสนอเรื่องที่ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าไปถึงองค์การสหประชาชาติได้ รัฐบาลไทยจึงกลัวและมักบอกว่าปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเป็นปัญหาภายในของไทย ซึ่งปัจจุบันกำลังมีข่าวว่า ซีไอเอ สหรัฐเข้ามาหนุนหลังกลุ่มพวกนี้แล้วด้วย..

กลยุทธ์ที่ห้า..สร้างสุหร่าหรือมัสยิดเยอะ ๆ ไว้ เพื่ออ้างกับต่างประเทศว่าประเทศไทย มีคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับสองรองมาจากพุทธศาสนา และมีประชากรเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ

กลยุทธ์ที่หก..ออกวารสาร นิตยสาร เวปไซต์ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การต่อสู้ของกลุ่มตน และปัญหาของคนมุสลิมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแผ่นดินเกิดของตนให้ทั่วโลกได้รับทราบ พร้อมกับสนับสนุนให้ปัญญาชนออกมาเคลื่อนไหวให้มากขึ้น สร้างแนวร่วมองค์กรประชาชนขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารออกไปให้กว้างขวางให้มากที่สุด

กลยุทธ์ที่เจ็ด..เมื่อคนมุสลิมได้รับผลกระทบอะไรหน่อยก็จะรวมตัว ออกมาเคลื่อนไหวทันที เช่น ปิดถนน ล้อมโรงพัก เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐออกจากพื้นที่

กลยุทธ์ที่แปด..จัดตั้งกองกำลังของตนเอง ทั้งกองหน้า กองหนุน และแนวร่วม พร้อมกับจัดคนของตนเองเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยทั้ง ทหาร ตำรวจ ให้ครบทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะเน้น จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นหลักในการเคลื่อนไหว หมู่บ้านใดไม่ยอมอยู่ภายใต้อาณัติถูกขึ้นบัญชีดำทันที

กลยุทธ์ที่เก้า..เป้าหมายเพื่อแบ่งแยกดินแดน แต่ไม่เคยบอก เพียงแต่เรียกร้องเพื่อขอ “ปกครองตนเอง” ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ให้พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว โดยนำแรงงานพม่า (คือมอญส่วนใหญ่) ลาว เขมร ลงไปในพื้นที่ โดยทำบัตรแรงงานต่างด้าวใหม่ให้เป็นเครื่องจูงใจ

กลยุทธ์ที่สิบ..เรียกร้องให้ใช้ภาษายาวีเป็นภาษากลาง.. เจ้าหน้าที่รัฐนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ร้อยละ 80 ต้องนับถือศาสนาอิสลาม

กลยุทธ์ที่สิบเอ็ด..กองกำลังทั้งหมดแม้ส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ แต่มีส่วนหนึ่งใช้วิชาแบบโบราณ คือ ฆ่าตัดคอ เชือดคอ หรือตัดหัวเสียบประจาน เพื่อระบายความแค้นให้โลกรู้ว่าแค้นมากจริง.

กลยุทธ์ที่สิบสอง..หลอกล่อให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังรุนแรงในการปราบปราม เพื่อที่จะเป็นข้ออ้างว่าถูกปราบปรามอย่างทารุณ ไม่ได้รับความยุติธรรม

กลยุทธ์ที่สิบสาม..โปรยใบปลิว ปลูกระดมชาวบ้านให้เข้าร่วม พวกครูสอนศาสนา แนวร่วมต่าง ๆ พยายามบอกว่า ไม่นานก็จะชนะ ได้ปกครองตนเองหรือแยกดินแดนแน่..

กลยุทธ์ที่สิบสี่..  เริ่มไล่ฆ่าชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ หรือชาวบ้าน เพื่อให้ออกจากพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้ผลยิ่งนัก แต่ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านมอญที่ประเทศพม่า คนพม่ากำลังเข้ามายึด เพราะต้องการกลืนชมชุนหมู่บ้าน แต่ในขณะเดียวกันหมู่บ้านมอญบางแห่ง คนหนุ่มสาวมอญมาขายแรงงานในไทย ทำให้ไม่มีแรงงานจนต้องจ้างชาวพม่ามาทำงานแทน (จะชักศึกเข้าบ้านไหมนิ)
อันที่จริงหากเราวิเคราะห์สถานการณ์ภาคใต้ตอนนี้มีปัจจัยตัวแปรหลายตัว ในการเคลื่อนไหวของคนมุสลิมในภาคใต้ ทั้งเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย และชาติมหาอำนาจของโลก..แต่เนื่องจากพื้นที่การเขียนและเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดสำหรับผู้เขียน ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารับปากกับกองบรรณาธิการเวปไซต์ว่าจะส่งให้ทุกสัปดาห์ก็พลาดจนได้ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยไม่นิ่ง ผู้เขียนก็วุ่นวายไปกับเขาด้วย..จึงกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าทีมงานทุกคนคงสบายดี..

 

 


:: Home | To Top ::

Copyright © 2004-2005, Kao Wao News Group. All rights reserved. Suggestions or comments to the Editor. Code by Webmaster.