Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
Welcome To Kaowao Newsgroup
ပ႐ုိင္Untitled Documentပ႐ုိင္ - နဝ္ေဝမ္ပါ ၂၀၀၆


ဂေကာံမန္ပႜဲဍဳင္ အာတ္ဂရင္ပတီသင္မန္ဂမၜိဳင္ သြက္ဂြံတးပါဲ စပ္ကုႝလိင္ေပါဲဇာတ္ဂ႘တဗဿာ

ကြ႘ပဿတ္လၢဳင္-မတ္မလုီ လုိင္တဿိၿဂိပ္မြဲအခိင္ပၜန္

မှိဟ္ေဇှာ္အရာပ္ ႐ုဲစ္ွလဝ္တဿိတအ္ ဂြံၾသန္ဂိတုေရာင္ ပ႐ုိင္မံက္မံင္

နာဲထဝ္ေသာန္ ေဗၲာန္ထၞးမံင္လိက္တဿံမန္ကုႝ သင္တအ္ဏီဖုိဟ္

ပႜဲမဟာဇွ်ာဲ မှိဟ္ပေရံ (ဏံက္ေလင္) ဂၜိဳင္တုိန္

ဂၜံင္ လၲဴဍဳင္မတ္မလုီ ဒ္ွမံင္အႏၲရာယ္ေဇှာ္္ကုႝျဇဟတ္

(၃၂) တၜ ဒးရပ္ပႜဲမဟာဇွ်ာဲပၜန္၊ (၁၈) တၜ ဒးရပ္အေဃာကၜတ္လုပ္ေသံ

ေကာန္ဍဳင္ဗဿာ သၵးဒုင္ရပ္ပႜဲဍဳင္မဟာဇွ်ာဲ

သဿာကေမၜာန္တအ္ ဟြံဂံင္ပေတ္ွလိ္က္တတ္ေကၜာံဍဳင္ဗဿာအလုႝအသ႘ေကၜာန္၊ ဒးမံင္အလီကုႝေသဌ႘ေသံ

ေကၜာန္ဗဒ္ွသဘင္ဖ႘ပှာင္ (Loi Krathong) အလုံဍဳင္ေသံ

ေကာန္ဍဳင္ေခါဇာမြဲတၜ သၵးၿဂိပ္တိတ္နဴဍဳင္ဗဿာ ဟုိတ္ပှာန္ဗဿာ ေစာဲဂဗုတ္ဗက္ရပ္

႐ုဲစ္ွမှိဟ္ေဇှာ္အရာပ္တဿိ လၲဴဍဳင္က်ာ္ပိ


Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ