Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကေလင္ဟပၜဳပ္လမ်ဳီကုႝပၜန္ဂတးမန္ေခတ္တိဿဟာ
လိက္လညာတ္

ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကေလင္ဟပၜဳပ္လမ်ဳီကုႝပၜန္ဂတးမန္ေခတ္တိဿဟာ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ေဖ်ံသဂုတ္သြာတ္ဟြံဒုင္တဲဒပ္မင္ပယ်ဳႝနအဖဂွ္ ဒွ္အရာဒတူလိုင္ဍာံျပမြဲ ဒွ္အရာမင္မြဲဓဝ္ သစၥလတူေကာန္ဂကူမန္မြဲ ဒွ္အရာယိုက္ဒိုက္ေကတ္လညာတ္ပၜန္ဂတး သြက္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမြဲဂွ္တုဲ နကုႝညးတအ္ မံင္တန္ဂတတုဲ ဆက္ကႜဳိက္အာကႜဳိပ္ေကာန္ဂ ကူပု႙မာန္ေရာင္။

တုိင္ထဝ္

မာတ္ခ်္ ၂၆၊ ၂၀၁၀။

ၾကဵနဴအာတ္အေခါင္မန္(ဝါ)အာတ္ဍဳင္မန္ေၾတံ ပႜဲအပႜဲဗြဳိင္ေသှာဝ္ဂြံဟြံမာန္တီတုဲဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ကၜာေတံ စရပ္ကၜဳင္လြဟ္ရ။ အေခါင္အရာေကာန္ဂကူမန္ အာတ္ေကတ္ကုႝပါင္ဟြံဂြံ၊ ဒးပန္ေကတ္မွဂြံမာန္ေရာင္ဂွ္ ညးတအ္ပေတွ္ေစွ္ကၜဳင္စိုတ္အိုတ္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ မဒွ္ေဗာ္ ရပ္လြဟ္ မသၸစှးကုႝဂကူမန္ ပႜဲၾကဵနဴေအန္ဂလိက္တအ္အုပ္ဓုပ္ကၜဳင္ဍဳင္ပု႙ဂွ္ စကတုႝဒွ္ကၜဳင္ရ။ သြက္ဂြံဗ  တိုက္ပတိတ္ ေအန္ဂလိက္ကုႝဂ်ပါန္ နဴကဿိန္ဍဳင္မာန္ ေကာန္ဂကူမန္ ေကုာံ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ ပံင္ေတာဲ ကၜဳင္ကုႝဂကူဗဿာတုဲ ေကတ္ဗၜးၐးဂွ္ ဒးအလီကုႝဗဿာတအ္တီေကတ္ကၜးကၜးဂွ္တုဲ ဒးဒဵျဂိဳပ္လုပ္ေပဲါဗတိုက္သြက္ဗၜး ၐးဂကူ နဴသေကံတဲကဝ္လဝ္န႘ဗဿာတအ္မြဲကဆံင္ပၜန္ရ။ ဂကူဗဿာဂွ္ နဴကုႝမဒွ္မဟာမိတ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ မပါ လုပ္ သုီေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ကေလင္ဒွ္အာသှဒတန္ကဝ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ မတုပ္သဿဟ္ကုႝေအန္ဂ လိက္ ကုႝဂ်ပါန္ပၜန္ရ။

လတူျပဝသဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂကူဗဿာတအ္ မေကၜာန္သၸဏာသာ္ဏံဂွ္ ေကာန္ဍဳင္အ ရင္တအ္ စိုတ္ဟြံ``မိပ္တဿာဂလိုင္၊ ဆဂး မိတ္သဟာဲဖံက္သစၥမၢး ဗုီဖံက္သစၥဂွ္ေဟင္ ဒးစဿတ္သမၱီတုဲ ဗတိုက္ဖ အိုတ္အာေရာင္။ ယဝ္ရမဟာမိတ္ဂကူဗဿာတအ္ လဂူတပ္တးတုဲ မှံဳကုႝလညာတ္တုပ္သဿဟ္ ပႜဲအရာဒုင္စ သိုင္ၐိုဟ္ ဂံက္မြဲစြံ ကတဵမြဲစြံ မၢး ပေရင္တဝ္ေစှဟ္ဂစိုတ္ဂယိုင္ညးသကအ္ အၾကာေကာန္ဍဳင္အ ရင္ပံင္ ေကာံမြဲလပၚကုႝ ဂကူဗဿာတအ္မြဲလပၚဂွ္ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ဟြံေသင္။ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂကူဗဿာ ကို္ပ္ကၜာဟြံ ဂြံဗၜးၐးဏီဂွ္ကုီ၊ ဂြံဗၜးၐးတုဲဂွ္ကုီ လညာတ္ပၚပရအ္အဝုႝပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ကုေကာန္ဍဳင္အရင္္ဟဿဲအိုတ္ရ။

ဂေကာံပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဂေကာံဗဿာပု႙(ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး) ကို္ပ္ကၜာဟြံဂြံဗၜးၐးဂွ္ (ကာလၾကပ္ဂြံဗၜးၐးဂွ္) ဟိုတ္နဴဟြံမိက္ပရအ္အဝုႝကုႝ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ဂွ္တုဲ ကညာင္ကေရဲကၜဳင္ နကုႝရမ်ာင္''ဂကူဗဿာဂွ္ ဂကူပု႙၊ ဍဳင္ဗဿာဂွ္ဍဳင္ပု႙၊ လိက္ဗဿာ ဂွ္လိက္ပု႙၊ ဗုဒၶဘာသာဂွ္ဘာသာပု႙''ရ။ ဟိုတ္နဴလစြံစိုတ္ဂကူဗဿာတအ္ေဇတ္တ္ တီေကတ္ဂွ္တုဲ ပၜန္ဂတးေကာန္္ဍဳင္အရင္တအ္ မပါလုပ္သုီေဗာ္စုႝဒှာဂကူမန္( အာမ္ေအန္ဒ႘အိုဝ္) ကတုႝ ဒွ္ကၜဳင္ေဖာင္င္အိုတ္ရ။ ဒပ္မန္ ကုႝဒပ္ကေရင္(ေကေအန္ဒ႘အိုဝ္) ပံင္ေတာဲတုဲ ဗတိုက္ကၜဳင္ကုႝဗဿာဂွ္တုဲ သီေကတ္ဍဳင္ဗဿာ မပါလုပ္ သုီဍဳင္လဂုင္မာန္ ၐိုတ္ဒးရးရ။ ဗြဲၾကဵဏံ သ႘ကၜ႘ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တုဲ ဒးအလီကုႝ ဂကူဗဿာတအ္ မြဲကဆံင္ကုႝမြဲကဆံင္ ဒဿာနဴပေတွ္ေကတ္လတူလစြံစိုတ္ဂကူဗဿာတအ္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ ဒးဒုင္က် ကၜဳင္ ဒးဒုင္ဖဍဳိန္ကၜဳင္ျဇဟတ္အိုတ္ရ။ အခိ္င္ေတံဂွ္ ဒပ္ဗဟုႝေဗာ္ရပ္လြဟ္မန္တအ္ဂွ္ ႏြံတန္တဵဒဿံင္ပႜဲပြဳိင္ ဍဳင္ျဇပ္ဗုလဿဳဟ္ရ။ ကႜဳိပ္သကိုပ္ပၜန္ဂတး ေကာန္ဂကူမန္တအ္ဂွ္ ဂလိုင္လုႝပေတွ္ေစွ္ကၜဳင္စိုတ္ လတူလဟုီလီ ဠာန္ဂကူဗဿာတအ္ေရာဟုီမၢး အိုတ္ေကှာတ္တဲ စုႝကုႝပအပ္လြဟ္ ပႜဲလတူဍဳင္မတ္မလုီကတုႝဒွ္ကၜဳင္အိုတ္ရ။

လညာတ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္တှဟ္ျခာ ျဇဳိဟ္ဟ္နက္က္ဟဿဲဂွ္ကုီ၊ လညာတ္ဒုင္ဂိုင္ေကတ္ ဒက္ပတန္ဍဳင္မန္ တှဟ္ျခာ မဟဿဲကုႝဂကူဗဿာတအ္ လုပ္ပလာပ္ပထုဲဟဿဲဂွ္ကုီဂွ္ သကုႝပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ သဝ္ေစွ္အာ၊ ဘဝဂကူ မန္ သိကၡာဂြံေအာန္ေစွ္အာနဴဂၜးတိဏံရ။ ဂကူဗဿာဂွ္ ဒွ္ဂကူသှဒတန္ကဝ္မန္၊ ဒွ္ဂကူဂစိုတ္ကမၜက္လဝ္ဂကူ မန္၊ ဒွ္ဂကူစံင္လဝ္နန္၊ လိက္ပိဋကတ္မန္မြဲေရာင္ဂွ္ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ လဿဳိန္န္ကာလဝိုတ္ ေကၜံဒဿံင္အိုတ္ရ။ ယင္ဝြံဂွ္ ဒွ္ဟိုတ္ညးတအ္ ဂြံပေတွ္ေစွ္စိုတ္ လတူလဟုီလီဠာန္ပၜာံဗဇးဂကူဗဿာ လတူဂကူမန္ တအ္မြဲရ။ လညာတ္ပံင္ေတာဲမံင္မြဲစြံ ၐိုဟ္ဟ္ၾသဳိဟ္ဟ္ကုႝဂကူဗဿာဂွ္ ဒွ္လညာတ္ဍာံျပမြဲေရာင္ဟီုဂွ္ ဟုီဝါတ္ဒဿံင္ တဿာဂလိုင္ရ။ ဍဳင္မန္ဟဿဲကုႝဂကူဗဿာဂွ္ ဒွ္ဍဳင္မန္ မှဳံကုႝပေရင္ဂုီကၜဳီေဇှာ္္အိုတ္မြဲေရာင္ ယဝ္ပတိုန္ဂလာန္မၢး ဒွ္လညာတ္ဒေစင္မြဲလပၚေရာင္ဂွ္ ဒးဒုင္ဟုီ ပၚပဲါမာန္ရ။ ဆဂး တၛဲဟံသာဝတီလုီဂွ္ ေဍံထၞးဒဿံင္သက္သ႘ သြက္ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂကူမန္တအ္ ဂြံကူခ်ပ္ သြက္ဒက္ပတန္ဍဳင္မန္ မသကၠဳဂကူဗဿာ ေဇှာ္ေဇှာ္မြဲရ။ အတို္င္ လိက္ဂတာပ္ေခတ္ကၜာေတံ ခ်ဴလဝ္တအ္ဂွ္မၢး ''ေစွ္နရက္ေလဝ္ ဟြံမိက္ေစွ္မြဲစြံကုႝဂကူဗဿာ၊ တီမၢး ေဖက္ဒွ္ သှညးသကအ္ ပႜဲဍဳင္နရက္ပၜန္ရ''။ လုကဵကာလ ဒးပဓါန္ဒဿံင္လတူဂကူဗဿာဏီမၢး ဍဳင္မန္ဂွ္ကာလလုႝဟြံဗၜး ၐးေရာင္ဂွ္ ဟုီေတာ္ဆေကတ္မာန္ကုီရ။ လတူလညာတ္ဒုင္ဂိုင္ေကတ္ဏံ အလုံကႜဳိပ္သကိုပ္ေကာန္ဍဳင္ အရင္တအ္ ညံင္ဂြံဒုင္ဂိုင္ေကတ္မာန္ဂွ္ေလဝ္ ပဿိက္ေဇှာ္ကုီရ။ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ဂွ္ ဒက္လဝ္ဇုက္ခ ေရဟ္ကုႝအလုံေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ကုီရ။ ဗုီညးညးအာေကတ္တ္ဟြံဂြံရ။ လညာတ္ဝြံဂွ္ ဒွ္လညာတ္ ခိုဟ္မြဲေလဝ္ဟုီ္မာန္၊ ဗုီညးညးအာေကတ္တ္မၢး ဒွ္စှကၜဂကူဗဿာတအ္ေရာင္ဂွ္ ပေရင္ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ဂွ္ ေဍံထၞး ဒဿံင္သက္သ႘ရ။ အဓိကုႝဍဳင္ပု႙ဖအိုတ္ ကၜံတဿအ္ကၜံဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂကူဗဿာတအ္ေဟင္ ဖန္ဗဒွ္ လဝ္ေရာင္ဂွ္ ဝိုတ္တိၜင္ေကၜံဟြံဂြံရ။ ဆက္ပံင္ေတာဲကုႝဂကူဗဿာတအ္ဏီမၢး အခက္အခုဲအႏၱရာဲေဇှာ္နဴဏံဒွ္ကၜဳင္ မာန္ေရာင္ဟုီဂွ္ မိှဟ္ပေတွ္ေစွ္စိုတ္ ႏံြဒဿံင္တဿာဂလိုင္ရ။ ဟိုတ္နဴဟိုတ္ဝြံဂွ္တုဲ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေသံေဇှာ္ လညာတ္ဂတာပ္ေခတ္ မေဖ်ံသဇိုင္ဍဳင္ပလိုတ္တအ္ လေလာင္ၾတးကၜဳင္ဍဳင္ဗၜးၐးညးတအ္တှဟ္ျခာတုဲ ဆက္ ခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္မြဲကဆံင္ကုႝမြဲကဆံင္ နပြမေဖ်ံသဇိုင္ဍဳင္ေသံရ။ ေကာန္ဍဳင္အရင္မေသဿဟ္တအ္ မပါလုပ္ သုီသဿာ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္တအ္လၛဳႝ ထံက္ကၜဳင္ဂလာန္လတူပေရင္႐ုန္ဂစာန္ညးတအ္ရ။ ဂကူေသံေဇှာ္တအ္ဂွ္ သြာင္ လုႝရံင္င္ ေဇှာ္ေမာဝ္ေတာတက္နဴကုႝ ေကာန္ဍဳင္အရင္တှဟ္တအ္ေရာင္ဂွ္ နာဲဟံသာ မဒွ္ညးအုပ္ကာ နာနာ ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ဟုီထံက္ထၞးကၜဳင္ရ။

ၾကဵနဴေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ ေဖ်ံလြဟ္ထံက္ကၞံင္ ဇေရင္အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာ ပႜဲအပႜဲပၛံက္ျပံင္လွာဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ နဴျဂဳိပ္လုပ္ဍဳင္ ပႜဲသှာံ၁၉၅၈ဂွ္တုဲ၊ နာဲယွဳ႙ေက်န္ ကႜဳိက္ပ္တုဲ ဒက္ပတန္ကၜဳင္လဝ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဝြံ ပႜဲစဿတ္ တၛဲဂ်ဴလာဲ၂၀ ရ။ လတူနာဲယႈ႙ေက်န္ ကေလင္ဒက္ပတန္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿတုဲ ဆက္ခ်႘ဒရာင္အာ ပေရင္ပၜန္ဂတး မန္ဂွ္ ဗဿာတအ္ဒွ္ဓဝိင္တဿာဂလိုင္ဂွ္တုဲ ကုႝကၜဳင္ျဇဟတ္ဓ႐ိုဟ္လတူေဗာ္ပၜတရဵ ညံင္ဂြံပၜာံဗဇး နာဲယႈ႙ေက်န္ ဂြံလုပ္ခ်႘ဒရာင္မြဲစြံကုႝေဗာ္ပၜတရဵရ။
ဟိုတ္နဴကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ပၜတရဵ စိုတ္အိုတ္ကုႝပၜန္ဂတး ပအပ္လြဟ္ကုႝသှ ဒုင္ ကမ်ထံက္ကၞံင္ဂွ္တုဲ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္ ဒွ္အာေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ရပ္လြဟ္ မသၸစှးကုႝအလုံဂကူမန္ဂွ္တုဲ၊ ေပှာဝ္ကုႝေဗာ္မရပ္လြဟ္ဂမၜဳိင္ မပါလုပ္သုီေဍာတ္တ္တအ္ဂွ္မၢး ဒွ္ေဗာ္ျဇဟတ္ေဇှာ္အိုတ္ အာယုက္ဂၜိင္အိုတ္ရ။

ေတာ္ရံင္ကုႝပေရင္ခ်႘ဒရာင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မြဲဓဝ္ ဟြံေသင္ကုႝမပါလုပ္သီုပေရင္ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္မၢး ေဗာ္ပၜတ ရဵဍဳင္မန္အခိင္ဂွ္ဂွ္ ဒတူလိုင္ဍာံျပေရာင္ဟုီမာန္၊ ဆဂး လြဟ္ပႜဲတဲဂကူမန္တအ္ဟဿဲမၢး ကံကုသုႝဂကူမန္ မုဖန္က္ဟြံဂြံေရာင္ဂွ္ ေဍံထၞးကၜဳင္သက္သ႘အိုတ္ရ။ ေနေဝန္သီအဝုႝတုဲ၊ ကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္တအ္ စိုပ္အာပႜဲထံင္၊ ပေရင္ခ်႘ဒရာင္ပရေင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ဒးဒုင္ကဿာတ္လဒုႝကၜဳင္၊ ပေရင္ခ်႘ဒရာင္လိက္ပတ္မန္ ဒးဒုင္ကဿာတ္ကၜဳင္၊ ကာလဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ တုပ္သဿဟ္ကုႝ လပၚဗဿံက္ဂွ္ ေဍံထံင္လဝ္ဇာ၊ လပၚပ လိုတ္ဂွ္ၐ႘ဒှာ၊ ေလၵါဝ္ဝါဂွ္ဗလးကၜဳႝကုီ ကသပ္အိုတ္ကၜဳင္ရ။ ကံကုသုႝဂကူမန္ ဟ႘အာဍာ္မြဲေခတ္ပၜန္ရ။
ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿမြဲ ေသွ္ေသဿဟ္ဒဿံင္ဏီေဟံ၊ ကာလဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ပၜတရဵလႝၛဳလၛဳႝတအ္ ကၜဟ္ဍဳင္တုဲ လုပ္စိုပ္ ကၜဳင္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကေလင္ပံင္ေတာဲကုႝသကအ္ရဲညးတအ္ေၾတံအိုတ္ပၜန္ရ။ ဍဳင္မန္ေၾတံဂွ္ ယဝ္ကေလင္ အာတ္ေကတ္ဂြံမၢး ကလိဂြံဇုတ္သဿးဂၜဳိင္ဖ်ဳန္ေအာန္ဒွ္ဂြံေရာင္။
 
ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္ သြက္ဗၜးၐးဍဳင္မန္အနာဂတ္ မံင္တန္ဂတဂကူမန္တအ္တုဲ ခ်႘ဒရာင္ကၜဳင္ဒဿံင္ရ။ ဍဳင္  မန္အနာဂတ္ဂွ္ဒုင္သဇိုင္ကုႝအဝုႝပိတန္ မတံြဂး အေခါင္အုပ္ဓုပ္ပကင္ရင္အလုႝဇကုကုီ၊ အေခါင္ကုတ္ေသှာဝ္ ဒန္ေသှာဝ္အလုႝဇကုကုီ၊ အေခါင္ခှံေသှာဝ္အလုႝဇကုကုီ၊ အေခါင္ကုႝသဂုတ္သြာတ္အလုႝဇကုကီုတုဲ ညံင္ဂြံမံက္ဂ တဝ္တိုန္မာန္ဂွ္ ဒးလုပ္အာေပဲါဗတိုက္နကုႝလြဟ္ေရာင္ဂွ္ ပေတွ္လဝ္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ ဂိတုမာတ္တတိယ သတၱဟဏံ ေကာံဓရုီကမၼတ႘ဗဟုႝ ေဖ်ံသဂုတ္သြာတ္ ဟြံဒုင္တဲဒပ္မင္ပယ်ဳႝ အတိုင္သကိုပ္ရး ဒိုဟ္အဂှဲနအဖ တိတ္နာင္ေဝန္ မဟုီေစှာန္လဝ္ဂွ္ရ။ ဗုီနအဖဟုီဒးေကၜာန္မၢး ပၜန္ဂတးဂကူမန္ဂွ္ မုအဓိပဲါႏြံဏီေရာ။ ဂကူမန္ဂွ္ ဒွ္အာဂကူဍိက္ဗဿာ မြဲကဝ္ရဟြံေသင္ဟာ။ ဍဳင္မန္အနာဂတ္ဂွ္ ဒုင္သဇိုင္ကုႝခရိုင္ပိခ႐ိုင္မတြံဂး သဓုီ၊ မတ္မလုီ၊ ဓဝါဲတုဲ သြက္ဂြံဗဿံက္အာ႐ုပ္ရဵမာန္ဂွ္ နကုႝေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ဂိုတ္ဂစာန္ဒဿံင္ရ။

ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္ ကၜာေတံေလ်ာဝ္ဗက္လညာတ္ကမ္မ်ဴေနတ္ကုီေလဝ္ဆဂး ဒွ္ေဗာ္ကမ္မ်ဴေနတ္မြဲဟြံေသင္၊ ဒွ္ေဗာ္မဒက္ပတန္လဝ္ကုႝ မှိဟ္ဆာန္ဂကူမန္ မရပ္လြဟ္မြဲရ။ ေကာန္ေဗာ္ကၜာေတံလၛဳႝတအ္ ကြာ္ဗက္ဝါဒကမ္မ်ဳေနတ္မၢး ဗၜးၐးျပဟ္ သုီဂြံသ ကအ္ရဲ ေစွ္စိုတ္တုဲ ေလ်ာဝ္ဗက္ဝါဒကမ္မ်ဴေနတ္ရ။ ဟိုတ္နဴနာဲယႈ႙ေက်န္ ေကင္ဒွ္ကၜဳင္ ရဲလုပ္ဂေကာံကမ္မ်ဴ ေနတ္ဗဿာဂွ္တုဲ ညးလၛဳႝတအ္ေစွ္စိုတ္ ေဗာ္ဂွ္ဒွ္ေဗာ္ကမ္မ်ဴေနတ္ရ။ အခိင္ေတံဂွ္ ညာတ္ေကတ္လဝ္ ျပဒၵညာ ေကာန္ဂကူဂွ္ ဒွ္အဝယ္လေစွ္ျပဒၵညာကဆံင္မှိဟ္တုဲ ေဒၢတ္ဗက္ဝါဒဝြံမဂး ဂကူမန္ဗၜးၐးမာန္ေရာင္ ေစွ္လဝ္ စိုတ္အိုတ္ရ။
ေဗာ္ဝြံ ေဇတ္တ္ေတံဂွ္ ဒွ္ေဗာ္မဒက္ပတန္လဝ္ နကုႝမှိဟ္ဆာန္ဂကူေဟင္ရ။ ဒုင္သဇိုင္ ကုႝဂုန္ဖုႝေကာန္ဂကူတုဲ ဗဿံက္ဒဿံင္႐ုပ္ရဵရ။ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ဗြဲမဂၜဳိင္ ဟုီကုႝျဇဟတ္ကုႝဝါဒသဿိင္တၜမန္ ညံင္ရဵ တၜညးရာဇာဓိရာဇ္ကုီရဟြံေသင္ဟာ။ အဓိကေဍံဂွ္ ညးတအ္ရန္တဿံဍဳင္မန္အနာဂတ္ ဗၜးၐး မဍဳိက္ေပင္ကုႝအ ဝုႝေဟင္ရ။

                 ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဝြံ မိှဟ္ဂမၜဳိင္တီေကတ္ဒဿံင္ နဒဒွ္မိှဟ္မြဲ၊ လြဟ္မြဲ၊ အလာံမြဲ(နာဲယႈ႙ေက်န္မြဲဓဝ္)ေသွ္တုဲ ကေလင္ဒက္ပတန္ကၜဳင္ ေဗာ္ရပ္လြဟ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ဝြံရ။ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေကာန္ေဗာ္တအ္ကုီ ပူဂုႝမ ေကင္ဆုႝဂဗလဝ္ပေရင္ပၜန္ဂတး အခိင္ေတံကုီတအ္ ဟုီဗဿံက္ဂွ္ အယာံမာတ္နာဲယႈ႙ေက်န္မြဲဓဝ္ဟြံေသင္၊ ရဲဟြံ ေစွ္စိုတ္ကုႝပေရင္ေဖ်ံလြဟ္ဂမၜဳိင္ ဗြဲမဂၜဳိင္ ေသွ္ေသဿဟ္ဒဿံင္ဂွ္တုဲ ဗြဲၾကဵဏံ ညးတအ္ကေလင္ဂြံအဆက္ညးသကအ္ ခိုင္င္တုဲ ကေလင္ပံင္ေတာဲခ်႘ဒရာင္ကၜဳင္အိုတ္ရ။ ပႜဲသဿဝ္အုပ္ဓုပ္အာကႜဳိပ္နာဲယႈ႙ေက်န္ဂွ္ ညးတံကေလင္ခ်႘ဒ ရာင္ကၜဳင္အိုတ္ရ။ ပႜဲဇဿာပ္ပ္ေဒသ ပြဳိင္ဍဳင္တအ္ ဂေကာံေဍာတ္တ္တံ ခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္အိုတ္ဂွ္တုဲ ဝါဒိေတံဂွ္ ညး တအ္ဟြံဂြံအဆက္ညးသကအ္တုဲ ဗြဲၾကဵဏံညးတအ္ဂြံအဆက္တုဲ ကေလင္ဒွ္ကၜဳင္မြဲျဇဟတ္အိုတ္ရ။ နာဲယႈ႙ ေက်န္ စုတိျပဟ္လလုဲ ပႜဲလတူဍဳင္မတ္မလုီ ပႜဲသၛိဇှဴညးဂွ္ ေကာန္ဂကူမန္နဴစွ္ပြဳိင္ဍဳင္တအ္ကုီ နဴပြဳိင္ဍဳင္တှဟ္ တအ္ကုီ ဂၜဳိင္ကုႝလၛီဠက္ အာပလံင္ကမၼဌာန္ညးရ။ ယဝ္ကေလင္ပေတာံၐတ္ရံင္ကုႝအကာဲအရာပစၥဳပၸန္ဝြံမၢး သာတုဲကၜဳိဟ္ေလာဲသြာမာန္ေရာင္။ ပႜဲကုႝအကာဲအရာလဿဳဟ္ဝြံ ဂေကာံရပ္လြဟ္မန္ျဇဟတ္မေဍာတ္သြတ္ဂမၜဳိင္ ညံင္ရဵဂေကာံနာဲပါန္ေညာအ္ကုီ၊ ဂေကာံနာဲလွိင္နာဲေဗန္ကုီ၊ ဂေကာံအျဇာန္ကုီ၊ ဂေကာံဆာန္ဍဳင္ကုီ မပတံ သာ္ဝြံႏံြဂွ္တုဲ ညးတအ္မြဲကုႝမြဲ ဟြံေကၜာံဍညးသကအ္တုဲ ေဒသညးကုႝညး ခ်႘ဒရာင္ဒဿံင္အိုတ္ရ။ ဆဂး ပေရင္ လုက္စုက္ဗှတ္ဒးရး ႏံြညးသကအ္ဂွ္တုဲ ဂြံပံင္ဗစပ္ဒွ္မြဲဂွ္ဟဿဲရ။ အခိင္ကၜာေတံေလဝ္ ညးတအ္ ဒွ္ ကၜဳင္အခက္အခုဲ ဒဿာနဴပေရင္ပိုင္ျခာတိဍာ္ရ။ အာကၜဳင္ဝါတ္ခါဲရ။ မြဲလပၚပၜန္ဂွ္ ေဗာ္ပၜတရဵေဖ်ံေကၜံလြဟ္တုဲ တိဍာ္ပၜန္ဂတးမန္ ဗြဲမဂၜဳိင္ဂွ္ စိုပ္အာသေကံတဲကေရင္တအ္အိုတ္ရ။ စုႝလဿဳဟ္ဂွ္ ကေရင္တံခ်ဴဗဿံက္ဒဿံင္ ဗဿံက္ဂၜံင္ ကာဂွ္ ဒွ္တိဍာ္အုပ္ဓုပ္ေဍံတအ္တုဲ ပလိုတ္ဂၜံင္ကာဂွ္ေဟင္ ဒွ္တိဍာ္မန္ရ။ ယင္ဝြံဒွ္ ဒွ္လညာတ္မဟာမိတ္ပေရံ မြဲဟုီဂြံရ။ စုႝကုႝလဿဳဟ္ ေဆင္စပ္ကုႝတိဍာ္တုဲ မန္ကုႝကေရင္ လညာတ္ေဗၜင္ဒဿံင္ညးသကအ္ရ။ ယဝ္ရဒးထၞး ကုႝဝင္မၢး နဴသရက္စုိပ္ကအ္သံင္ဂွ္ ဍဳင္မန္ရးမညမဒွ္ရ။ ဟိုတ္နဴျဇဟတ္ပၜန္ဂတးမန္ေအာန္တုဲ ဝင္မန္ေလဝ္ ဗဿံက္ပတိုန္ဟြံဂြံ၊  ညးမြဲဟြံမိက္သၸစဿတ္သမၲီအိုတ္ရ။ နာဲပါန္ေညာအ္ ဒးဒုင္ကၜတ္ပန္ကုႝေကေအန္ယူကုီ ေကာန္ရဲညး စွ္တၜျပင္ နာဲတိုင္က်ဝ္မကႜဳိက္ပ္ဂွ္ေလဝ္ ဒးဒုင္လီဂစိုတ္ကုႝေကာန္ပှာန္ကေရင္ေကေအန္ယူကုီဂွ္ ဒဿာနဴကိစၥအခက္အခုဲတိဍာ္ဟုီမာန္ရ။

                 ဟိုတ္နဴပေရင္ကုႝကႜဳိပ္ညးသကအ္ခိုဟ္ဂွ္တုဲ ပႜဲသှာံမသက္ဂတာပ္လအ္ဂွ္ေဟင္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ျဇဟတ္ ေဇှာ္တိုန္ကၜဳင္တုဲ ပစှးအလုံဂကူမန္မာန္ရ။ သြက္ဂြံကေလင္ေဖ်ံလြဟ္ကုႝအလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာပၜန္ဂွ္ေလဝ္ နဴကုႝ ေဗာ္ပၜတရဵမြဲကဆံင္ အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာ ဂစာန္လြ႘ပရာကၜဳင္၊ ဆဂး ဟြံအံင္ဇှးကၜဳင္ရ။  ဗြဲၾကဵဏံ ပေရင္ ဆက္ေဆာံအၾကာအလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာ ကုႝ ေဗာ္ပၜတရဵဟြံေျပျပံင္ညးသအ္ဂွ္တုဲ နာဲနလႅာ ကေလင္တိတ္ ကၜဳင္ျဂဳိပ္ပံင္ေတာဲကုႝနာဲယႈ႙ေက်န္ပၜန္ဂွ္တုဲ ျဇဟတ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္ တုပ္သဿဟ္ကုႝေသှဝ္ျဂဳိပ္အခိင္တမ္သှာံ ဗၜဳိင္ တိတ္ကှဳင္ေဗၜာဝ္တိတ္ကုီရ။ နာဲနလႅာဂွ္ ကေလင္စိုပ္ပၜန္ဂတးဗက္ဂတာပ္ ဒွ္ကၜဳင္ဒုဥကၠဌ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿရ။ နာဲနလႅာဂွ္ မံင္ပႜဲအၾကာဒပ္ဂၜဳိင္တုဲ နာဲယႈ႙ေက်န္ဂွ္ ေကတ္တာလ်ဳိင္ဆက္ေဆာံကုႝမဟာမိတ္ေကုာံဂၜးတိဂၜဳိင္ရ။    ေကာန္ပှာန္ေဍာတ္တ္တအ္ သႜဳိက္ဆာန္နာဲနလႅာဂၜဳိင္ ဒဿာနဴညးမံင္ကေရာံေကာန္ပှာန္ဂၜဳိင္ေရာင္။
ပႜဲေခတ္ဝြံ ကႜဳိပ္သကိုပ္ကြးဘာတကၠသုႝမန္တအ္ ဘာတုဲဗက္လုပ္ေကၜာန္ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿအိုတ္ရ။ ဟုိတ္နဴကႜဳိပ္သကိုပ္ ပၜန္ဂတးမန္တအ္ မိှဟ္ေလပ္ပညာဂၜဳိင္ဂွ္တုဲ ကြးဘာတကၠသုႝတအ္ လုပ္ေကၜာန္ကုီဒွ္မာန္ေရာင္။ ဟုိတ္နဴ ကြးဘာတအ္လုပ္ကၜဳင္ဒဿံင္သာ္ဝြံဂွ္တုဲ ပေရင္ျပံင္လွာဲေတာတက္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ဗြဲမျပဟ္ရ။ ဆဂး ပႜဲသှာံၐိုတ္၂၀၀၀ လပၚလၾကဵဏံ ကႜဳိပ္သကိုပ္ကြးဘာတအ္ လုပ္ေဗာ္ေအာန္ေစွ္ကၜဳင္၊ ဟိုတ္ေဍံဂွ္ ပေရင္ဒုင္ တၜဳင္ကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ လတူကြးဘာတအ္ ပေရံေစွ္ဒွ္မာန္ကုီ ”ပေရင္သၛိဌာန္မိမဟြံေျပျပံင္တုဲ တိတ္အာ ေကၜာန္စဍဳင္မၛးကုီဒွ္မာန္ရ။ စှးဒးလုပ္ေကၜာန္ပႜဲေဗာ္ဂွ္ လုပ္ေကၜာန္ပႜဲဂေကာံေအန္ဂ်႘အုိဝ္တအ္ေလဝ္ ဒွ္မာန္ ကုီရ။

                 ပေရင္ေကာ္ဆဵေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿအခိင္ဂွ္ဂွ္၊ အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာမြဲဓဝ္ဟြံေသင္၊ ေဗာ္ရပ္လြဟ္ ေကာန္ဂကူက ေရင္ေလဝ္ပါလုပ္ကုီရ။ ၾကဵနဴေဗာ္ပၜတရဵေဖ်ံလြဟ္တုဲဂွ္ တိဍာ္ပၜန္ဂတးမန္အလုံအိုတ္သုီ စိုပ္အာသေကံတဲ ကေရင္တုဲ အၾကာဒပ္မန္ကုႝကေရင္ဟြံေျပျပံင္ညးသကအ္အိုတ္ရ။  ဟိုတ္နဴကေရင္တအ္ မိက္ဂြံအုပ္ဓလုီပႜဲတိ ဍာ္ပၜန္ဂတးေဒသေကာန္ဂကူမန္ပု႙ဂွ္တုဲ ပေရင္ဂစိုတ္ဂယိုင္ညးသကအ္ကတုႝဒွ္ကၜဳင္တုဲ အိုတ္ေကှာတ္ ေပဲါပှာန္ အၾကာေကေအန္ယူကုႝေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ ပႜဲသှာံ၁၉၈၈ရ။ ဂြံကတုႝဒွ္ဗုီဏံဂွ္ေလဝ္ အလုႝအသ႘ပှာန္ ဗဿာ အဆက္က္တံ စုတ္ကၜဳင္ကၜာ္ႏံြဗြဲမဂၜဳိင္ကုီရ။ သံသယအၾကာေကာန္ဂကူကေရင္ကုႝမန္ ညံင္ဂြံေဇှာ္ဂွ္ေလဝ္ ဗဿာတအ္ ဖန္ဗဒွ္ကၜဳင္နာနာသာ္၊ ဥပမာမြဲဂွ္ ကြာန္မန္ စုတ္ပႜဲတြဳႝရးဍဳင္ကေရင္၊ ကြာန္ကေရင္စုတ္ပႜဲ တြဳႝရး ဍဳင္မန္ရ။ ယင္ဝြံဂွ္ စုႝလဿဳဟ္ဏံ ဂြံဆုႝေကတ္ဒဿံင္သက္သ႘သာဓက ညံင္ရဵဒ႘ေကဗ႘ေအတအ္ လုပ္ပလာပ္ပထုဲ ပႜဲ တြဳႝရးဍဳင္မန္ကုီ ပႜဲကြာန္မန္မမှဳံပႜဲတြဳႝရးဍဳင္ကေရင္ကုီရ။ ဗုီအလုႝအသ႘ဗဿာ ဖန္ဖဗဒွ္ျပသှာဂွ္ ညံင္ဟြံဂြံဒွ္ကၜဳင္ဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿကုႝေကေအန္ယူတအ္ ေကတ္ကၜဳင္လဝ္တင္တုပ္စိုတ္ႏံြကုီရ။ ေဆင္ စပ္ကုႝတိဍာ္တုဲ မန္ကုႝကေရင္ ကတုႝဒွ္ဒဿံင္ပဋိပကၡစုႝကုႝလဿဳဟ္ရ။ ဟိုတ္နဴေသဌ႘မန္ အာရာန္ဒးတိကၜအ္ ပႜဲတိဍာ္ကေရင္ဂွ္တုဲ ေကေအန္ယူကၜတ္ပန္ဂစိုတ္ႏြံပၜန္ေရာင္။ ဟိုတ္နဴအႏၲရာဲပၜန္ဂတးေကာန္ဂကူမန္ပု႙ ေဇှာ္ဂၜဳိင္ကၜဳင္နဴပန္ဒိုဟ္ဒ စာံကၜင္ဂွ္တုဲ သဂံင္ညးမဆာန္ဂကူမန္တအ္ ဒးေစက္ကၜဳင္တမ္႐ိုဟ္ ေဇှာ္ကုႝျဇဟတ္ရ။
                 ကေလင္လၛတ္ရံင္ခ်ဳိတ္တ္ပၜိဳတ္တ္မၢး ေကာန္ပှာန္မန္ေတှာဝ္ဒေတာဝ္ေၾတံတအ္ ဒးဒုင္ပူဇဵကၜဳင္လ မ်ဳီ႐ိုဟ္လဿိဟ္ဟြံမာန္ရ။ ေကာန္ပှာန္ေၾတံအာယုက္ေဇှာ္ေဇှာ္တအ္ ဇိုင္တဲပုိတ္ဒဿံင္၊ ကဝ္ဒဿံင္၊ မတ္ကၜက္ဒဿံင္၊ ေကၜာန္စဟြံမာန္ ဟိုတ္နဴအာယုက္ဗ်ဳထဵကုီ အဝဲလုီကုီဂွ္တုဲ ဒွ္ဒဿံင္ဒဒိုက္တအ္ဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ ပႜဲတိဍာ္ေဗာ္ ဍဳင္မန္တိဿ အဝုႝတဵအိုတ္ရ။ ဂြံဗေပင္အာဗုင္ဂှဵပြဳိင္မြဲမြဲတၛဲမာန္ဂွ္ ညးတအ္ဒး႐ုန္ဂစာန္ဒဿံင္နာနာသာ္အိုတ္ရ။ ဟိုတ္နဴေကၜာန္ပၜန္ဂတးတုဲ အဆက္ဖုႝညးတအ္ ဒးဒုင္စသိုင္ဂွ္ေဇှာ္ေလာန္သန္ရ။

                 ဟိုတ္နဴယာဲအပါဒွ္ေကာန္ပၜန္ဂတးဂွ္တုဲ ေကာန္ငၛာ္ညးတအ္ ဟြံကလိဂြံအေခါင္အရာ ကတ္ပညာ သၜဳင္င္ကုီ လြ႘ဂဥဳဲကဆံင္သၜဳင္င္ကုီရ။ ေကာန္ငၛာ္တအ္ဂွ္ ၐိုန္ရပညာေကက္သကာကုီေလဝ္ ဟိုတ္နဴဟြံဂြံကတ္ ပညာဂွ္တုဲ ဒွ္အာအႏၲရာဲဘဝညးတအ္ေဇှာ္ကုႝျဇဟတ္ရ။ ေကာန္ငၛာ္တအ္ဂွ္ ဗြဳိက္လတက္ဟဲဿကုီ အာဟာရ ဟြံဍဳိက္ေပင္ကုီ ဂြံဆုႝေကတ္အိုတ္ရ။ သြက္ေကာန္ငၛာ္တအ္ဂွ္ ဂြံဗဂုီဗုင္ဂှဵဂွ္ မိမတအ္ဂွ္ ႐ုီဗင္ကုႝဟြံမာန္ရ။ ဍာ္တွ္လၸဟုီဏီ တၛဲတဿးတိုန္ ဂြံရာန္စကြာင္စံင္မြဲမာန္ဟုီဂွ္ ဟြံေလာဲသြာရ။ ဟုိတ္နဴဒးေဝင္အၾကာျဗဲဂူတၛဲ ကာတ္ဂွ္တုဲ မြဲဏွယဲမြဲဏွယဲအိုတ္ပၜန္ရ။
ဟိုတ္နဴ႐ုင္ဂဥဳဲဟြံဍိဳက္ေပင္ဂွ္တုဲ မိှဟ္ဟြံေထက္ကုႝခ်ဳိတ္တအ္ ခ်ဳိတ္ ဒဿံင္ဗြဲမဂၜဳိင္ရ။ ဇြဟ္တိုန္ဒဿံင္ဖိုဟ္ ဒးေကၜာန္ဒဿံင္သုီဟြံဂြံသုင္ဂဥဳဲကုီတအ္ဂွ္ေလဝ္ႏံြပၜန္ရ။ ယင္ဝြံဂွ္ ဝိပက္ညးတအ္ရ ဟုီဂြံဟာ။ ပေရင္ဒးေစက္တမ္႐ိုဟ္ သြက္ပၜန္ဂတးဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္တအ္ဂွ္ ေဇှာ္ေလာန္ေကြံသြံ။ ေကာန္ ပှာန္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ဒးျပဟ္လလုဲအာနကုႝယဲဇြဟ္ဂွ္ ဂၜဳိင္နဴကုႝျပဟ္လလုဲအာပႜဲမုက္ပှာန္ဏီေရာင္ဂွ္ ဟုီဒဿံင္ အိုတ္ရ။ ဟိုတ္နဴဂေကာံဂဥဳဲမသကၠဳပယ်ဳႝ အာမ္အိတ္သ္အိတ္ ဘိုင္လြ႘လြတ္ကုႝညးေဒသမတန္တဵ ပႜဲတိဍာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္တုဲ လဿိဟ္မှိဟ္ခ်ဳိတ္နကႝုယဲဇြဟ္ ေအာန္ေစွ္တဿာဂလိုင္ရ။ ပႜဲတိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿတန္တဵဂွ္ ယဲဇြဟ္ကုီ တ႘ဗ႘ကုီ ႏြံဂၜဳိင္ေလာန္ရ။

                 ဟိုတ္နဴပၛံက္ျပံင္လွာဲဂွ္တုဲ ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ဒးဒိုအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ကုႝအလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာ ပႜဲသှာံ၁၉၉၅၊ ဂိတုဂ်ဳန္ ၂၉ ရ။ ေဗာ္ရပ္လြဟ္ေကာန္ဍဳင္အရင္ဗှတ္စွ္သုန္ဂေကာံျပင္ ဒုိအ္ေကၜံပန္ေပွာ္ နပြမတရဵေကၜံစးကုႝမ ဟာမိတ္ပှာန္ေကာန္ဍဳင္အရင္ မေဖ်ံသဇိုင္ပႜဲပယ်ဳႝဂွ္ရ။ တုဲပၜန္ မဟာမိတ္ပှာန္ မေသွ္ဒဿံင္ပိဂေကာံ ေဗာ္ဍဳင္ မန္တိဿ၊ ကေရင္၊ ကေရင္ဍာဲဂွ္တုန္၊ ကေရင္ဍာဲဂွ္ လေလာင္ပတိတ္ မံင္ေလၵါဝ္၊ ဗဿာဟြံပန္ ညးတအ္ဟြံပန္ကုီ၊ အိုတ္ေကှာတ္တဲ ဒိုအ္ေကၜံပန္ေပွာ္ဂွ္ကုီ၊ မဟာမိတ္ပှာန္ေကေအန္ယူ ကၜတ္တက္ဒဿံင္က်ာကုႝအလုႝအသ႘ပှာန္ ဗဿာဂွ္ကုီ၊ ဍဳင္ေသံ နကုႝကၞင္က်ာပှာန္ လုပ္ကၜဳင္စိုပ္ပႜဲအပႜဲဗြဳိင္တိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ပႜဲဒုႝေခ်ာဲလဿဳဟ္ဂွ္ကုီဂွ္တုဲ အုႝ အခက္အခုဲတအ္ဏံဂွ္ ကၜဳင္ဇုီလပိုက္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္တုဲ ညးတအ္ဒးဒိုအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ဟုီမာန္ရ။ မြဲသာ္ပၜန္ဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ မကုႝျဇဟတ္ကုႝပေရင္ပိုန္ျဂပ္တအ္ ကုႝကၜဳင္ရမ်ာင္ ယဝ္ေဗာ္ဟြံဒိုအ္ပန္ေပွာ္မဂး ဒကးမာန္ဂွ္တုဲ ဒိုအ္ဟြံဂြံ ဒးဒိုအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ေရာင္။ ဆဂး ဟိုတ္နဴပေရင္ဆုႝဂဗေဗာ္ပၜတရဵမရိင္ကတင္ဂွ္တုဲ ညးတအ္ ဟြံေဖ်ံလြဟ္ဂွ္တုဲ လြဟ္မရာန္လဝ္နကုႝၾသန္ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ဂွ္ မြဲဇကုိအ္ကုီဟြံေဆာံေလင္ရ။ ေကာန္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿတအ္ဂွ္ ဟိုတ္နဴဒွ္မှိဟ္ေကၜာန္ပေရင္ဂကူ ဒုင္ခ်ဳိတ္သြက္ဂကူ နကုႝေစတနာဂွ္တဲု ယဝ္ဇ ကုေကၜာန္ဟြံမာန္ ဒိုအ္ဇူမဂး ကလိဂြံဒဿံင္အေခါင္လဿဳိန္၊ ဆဂး လြဟ္ဂွ္ ဟိုတ္နဴရာန္လဝ္နကုႝၾသန္ ညးဍဳင္ ကြာန္မန္မဆာန္ဂကူတအ္ဂွ္တုဲ ပအပ္ကုႝသှဟြံဂြံေရာင္ဂွ္ ညးတအ္ဒုင္ဂိုင္ေကတ္လဝ္အိုတ္ရ။ ဟိုတ္ဂွ္တုဲ ၾယဵညးမဆာန္ဂကူလုႝမြဲဟြံဟုီ ယဝ္မိက္ဂြံပၜန္ဂတးသြက္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမဂး ပၜန္ဂတးမာန္ဒဿံင္လဿဳိန္၊ ဆဂး လြဟ္ညးဍဳင္ကြာန္ဂွ္ ပအပ္ကုႝသှဟြံဂြံ၊ ယဝ္ပအပ္မဂး မှးဂွ္ ဒွ္မှိဟ္ဖံက္သစၥလတူေကာန္ဂကူမန္ကုီ၊ ေဗာ္ဍဳင္ မန္တိဿကုီေရာင္။ ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ဒက္ပတန္ကၜဳင္လဝ္ နကုႝစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူဆာန္ဍဳင္ စိုတ္ ဓါတ္ဟြံမိက္မံင္ သဿဝ္တဲသှပှာန္ဂကူဗဿာ၊ ဒွ္ဒပ္ပှာန္ဒက္ပတန္ကၜဳင္လဝ္ နကုႝစိုတ္ဓါတ္ခ်ဳိတ္တိပိုင္ ဂ်ဳိင္ကႜဳိင္ တာင္ရ။ ယဝ္မှး ဒုင္ဂိသြက္ဂကူမာန္မဂး ပၜန္ဂတးမန္ဂွ္ ဒုင္တၜဳင္ဒဿံင္လဿဳိန္ရ။ ဒပ္ပှာန္မန္ဂွ္ ဒွ္ဒပ္ဒှးဍဳင္မန္ရ။ ဒပ္ဒှးဏံခိုင္ေရာင္ စုႝဒှာ နဴသၾတဳေကာန္ဂကူမန္တအ္မာန္ေရာင္။

 

တုိင္ထဝ္
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ
Kaowao Feedback
:
:ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၀ ဂိတု ဂ်ာႏၷဝါရ႘ - အဝ္ဂါတ္


ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၀


အေခါင္ၐုိတ္မံက္ဂွ္ဇ်ာပ္ေကတ္မာန္မၢး (သကုတ္ၐါ)

တၛဲညးဍဳင္ကြာန္တံ တိတ္ကၜဳင္ပႜဲဂၜံင္မၢး နအဖ အာစိုပ္ဒဒိုက္ေဏာင္

အေခါင္ၐုိတ္မံက္ဂွ္ဇ်ာပ္ေကတ္မာန္မၢး (သကုတ္မြဲ)

ဒှာဲပု႙ဆုႝရုပ္ၐိုပ္ေတွ္ ပု႙ခရက္

သၸဏာေ႐ွ္ေသွ္ ကုညးမဆာန္ဂကူမန္ တၜမာဲတံ

ကိဿန္ဍဳင္ပံင္ေကာံဟုီဂွ္

ေပဲါ႐ုဲမာဲ သြဟ္တိတ္ဒဿံင္တုဲတုဲရဂး

တၛဲပၜန္ဂတးမန္ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္

ေဗာ္မန္တိဿ သၸအဓိကကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲသဿးရဟာ

သ႘ဒ႘မြဲတှး စ႘ပ်းကုႝဝင္

တၛဲဟံသာဝတ႘လုီေပင္ ၂၅၃ ပႜဲရးကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္

ပၛံက္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တၛဲဏံ မန္တံဒးစြံသတိ

စ႐ိုတ္အလုႝအသ႘ဂကူဗဿာ ေကုာံ ေပဲါ႐ုဲမာဲ ၂၀၁၀

ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကေလင္ဟပၜဳပ္လမ်ဳီကုႝပၜန္ဂတးမန္ေခတ္တိဿဟာ

ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ကုႝ ပေရင္မင္မြဲလိက္ပတ္မန္

႐ွ္သာဍာ္ၐ႘သင္ေလာန္ဂွ္ ယဝ္ဒွ္လမ်ဳီပ႙ုမၢး

ပေရင္ဒက္ပတန္ဂေကာံသဿာပ႐ုိင္မန္

ေဗာ္သြးမန္ အေမရိကာန္တအ္ ဂစာန္လြ႘ပရာေကၜာန္ဗဒွ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္သှာံဏံ

ဌာန္ဒဿံင္ေကာန္ဂကူမန္အလုံလိုက္ဂမၜဳိင္

ပေရင္တဲသြက္ေကာန္ဂကူမန္ သှာံတဿိ (၂၀၁၀)

Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ