Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ေဆင္ဖ်ာမန္ ပႜဲအေမရိကာန္ မှိဟ္ရပ္လြဟ္ပန္တၜ လုပ္ဗတိုက္
ပ႐ုိင္
Share |
 

ေဆင္ဖ်ာမန္ ပႜဲအေမရိကာန္ မှိဟ္ရပ္လြဟ္ပန္တၜ လုပ္ဗတိုက္

ကဵဝဵ

တၛဲဗုဒၶဝါ၊ ေဖဖဝ္ဝါရ႘ ၆၊ ၂၀၁၃။

ေဆင္ဖ်ာမန္ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ ဒမၜပန္တၜ နကုႝလြဟ္ေဂၜံေဂၜံ လုပ္ဗတိုက္ အခိင္ဇိုင္သဝ္တၛဲ ပႜဲတၛဲအဒိုတ္ဂွ္တုဲ ကဠာစုတ္ၾသန္ဂွ္ ေကတ္ဏာ၊ သုီပန္ဘပဠဏာ ပႜဲလတူကႜဳိပ္ ညးမသြံဖ်ာ နာဲမန္ခ်ဳႝကုီေရာင္ဂွ္ ပ႐ုိင္တ႘ဝ႘ အဆံင္၂၁ မဗလးပတိတ္ဏာလဝ္ ႏူတေနံေတံဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ရ။

ေဆင္ဖ်ာ ‘ရာမာန္’ ပႜဲဍဳင္ဝွတ္ဝိင္၊ ရးေအန္ဒ႘ယ်ာနာ မပံက္ကၜဳင္လဝ္ ဗှတ္ၐိုတ္ၐါသှာံဝြံ နဒဒွ္အလန္ကိုပ္ကၜာအိုတ္ ဒးဒုင္ပၜံင္ၐးဂွ္တုဲ လဿိဟ္ၾသန္ဗှတ္ၾတဵကၜံျပင္ မြဲဟာန္ေကုာံ ကဠာၾသန္ဂွ္ ညးမပၜံင္ၐးတံ ေကတ္ဏာကုီ သုီပန္ပလုီေကၜံ ကမၼရာ မပံါရပ္လဝ္မှိဟ္မြဲမကုီရ။ ဆဂး ကမၼရာ ပႜဲဒှာဲတှဟ္ မေတာဲစြံလဝ္ဂွ္ ေသွ္ဒဿံင္ဏီရ။

ဒမၜမတာပန္တၜဂွ္ မဒးေထင္ခယ်ေကတ္ မိှဟ္ေဍာတ္တ္ မေစာဲလာံကုႝ ဂဥဲၐူမာဲ မပတံကုႝဘိင္တံေရာင္။ အရာပ္ဝြံဂွ္ ဒွ္အရာပ္ကမၜတ္ဒမၜတံ ၾကမ္မြဲတုဲ ေဆင္ဖ်ာမန္တှဟ္မြဲမေလဝ္ ဒးဒုင္ဗတိုက္မံင္ကုီရ။ တုပ္သာ္ဂွ္ရ ေဆင္ဖ်ာဗဿာဂမၜဳိင္ မှဳံပႜဲမြဲဒျမိပ္ဂၜံင္ဂွ္ေလဝ္ ဒးဒုင္ဗတိုက္ပၜံင္ၐးတဵမံင္ကုီရ။

ေဆင္ဖ်ာမန္ ပႜဲရးဝြံသဿးဟြံက ပႜဲရးအုႝဟာဲအုႝ၊ ဍဳင္အၾကန္ေလဝ္ ဒးဒုင္ဗတိုက္မံင္မြဲဏွမြဲဏွကုီရ။

ပႜဲဍဳင္အေမရိကာန္ဝြံ ညးမရပ္လြဟ္တံဂၜဳိင္တဵကုီ ညးမသုင္ဂဥဳဲၐူမာဲတံေလဝ္ ဂၜဳိင္တဵကုီဂွ္တုဲ ပေရင္ကၜတ္ဂၜံက္ မပံၲသာ္ဝြံဂွ္ ဂၜဳိင္တဵရ။ ပႜဲေဆင္မသြံေကၜင္ဓါတ္တံဂွ္ သုီဒးစုတ္လဝ္ ေဒၛာဝ္ဒှာမကမ္ကုီရ။

အလန္ဝြံ ဒမၜညးမပၜံင္ၐး ဗှတ္ပန္တၜမဒွ္ဂွ္တုဲ သုီပန္ဘ ပႜဲလတူကႜဳိပ္ ညးမသြံဖ်ာကုီဂွ္တုဲ ႐ုပ္ရဵေဍံ ပေရံဂၜဳိင္အာညိရ။

ပႜဲဍဳင္ဝွတ္ဝိင္ဝြံ ေဆင္ဖ်ာမန္ သုီဖအိုတ္မသုန္ေဆင္ မဒွ္ဂွ္တုဲ ေဆင္တံဝြံ သြံတဵအေပါတ္စသုင္နာနာသာ္ ဗြဲေတဿင္ ကေပါတ္စသုင္ မကၜဳင္ႏူဍဳင္ေသံရ။ မၛးႏူေဆင္ဝြံဂွ္တုဲ ေဆင္စှစသုင္ ၐါေဆင္ေလဝ္ ႏံြတဵကုီရ။

ေဆင္ဖ်ာမန္ grocery store ပႜဲအလုံမြဲကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ဂွ္ ၐိုတ္စွ္ေဆင္ ႏံြတဵဂွ္တုဲ ေကာန္ဂကူမန္ ပႜဲကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္ဂွ္ ေတဿာ္ဆေကတ္ လဿိဟ္ၐိုတ္ၐါလၛီႏံြရ။

သှာံအၾကာၾကာတံဝြံ ဂကူမန္ႏူဍဳင္မေလဝ္ယွာ ျပံင္ကၜဳင္စိုပ္ဂၜဳိင္ဂွ္တုဲ ႏူဍဳင္ေသံဂွ္ ေအာန္ေကြံေကြံရ၊ သှာံဏံ အရင္ဂြံစိုပ္ကၜဳင္ဂၜဳိင္ႏံြဏီရ။

အတိုင္ကလုတ္အေမရိကာန္ ပႜဲဍဳင္ေသံ မဟုီလဵဗစလဝ္ကုႝ ညးဒဒိုက္ဒဵပှာန္ ပႜဲဗဒိုပ္ဟံင္ျပာ္တံဂွ္မၢး ဂတဏံ ပြဳိင္ပန္္ဂိတုပၜန္မၢး ညးဒဒိုက္ဒဵပှာန္ ႏူဍဳင္ေသံဂွ္ ညးတံ ဟြံဒုင္တဲရ။ လဿိဟ္ညးတံ ႏြံပဿိက္ဂွ္ ညးတံကလိဂြံလဝ္တုဲ သုီဖအိုတ္ဂွ္ ၐိုတ္ဒစာံဠက္မှဳံေရာင္။

ေကာန္ဍဳင္ဗဿာ မစိုပ္ကဿိန္ဍဳင္အေမရိကာန္တံဂွ္ ဒဿာႏူအဆံင္ပညာ သဝ္ေလာန္ဂွ္တုဲ ပႜဲ႐ုင္စက္အဆံင္သဝ္ ငၛဳဟ္မးသဝ္ဝ္တံဂွ္ရ ဒးလုပ္ေကၜာန္ေရာင္။

ေကာန္ငၛာ္မန္ ေတှာဝ္ဒေတာဝ္တိဿတံဂွ္ ၐိုန္ရဟုီအေရဝ္မန္ ခ်ဴလိက္မန္ ဗှတ္ဒးရး စိုန္သကုီကုီေလဝ္ ပႜဲအၾကာေဍံတံကုႝေဍံတံဂွ္ အေရဝ္ေအန္ဂလိက္ကုႝ လိက္ေအန္ဂလိက္ေဟင္ စကာရပ္စပ္တဵအိုတ္ရ။

ေကာန္ငၛာ္မန္လၛဳႝ မိမမေစအ္ေပါတ္တံဂွ္ ဟုီအေရဝ္မန္ ခ်ဴလိက္မံင္ခံင္င္ႏံြတဵရ။ ဆဂးလဿိဟ္ေအာန္ေလာန္ရ။

ေတဿင္တဵမြဲသာ္ဂွ္ ေကာန္ငၛာ္တံဂွ္ ၐိုန္ရဟြံဟုီအေရဝ္မန္ကုီေလဝ္ ယဿဳေကာန္ငၛာ္တံဂွ္ မိမညးတံ တင္ခုတ္လဝ္ကုႝ ဗတ္မန္ေဇတ္တ္ဖအိုတ္ရ။ ယဿဳေဍံတံဂွ္ ညံင္ရဵယဿဳေကာန္ငၛာ္ ပႜဲဍဳင္မန္ေတံဟြံေသင္၊ ယဿဳေကာန္ငၛာ္ ပႜဲဍဳင္မန္ေတံဂွ္ ဗဲြမဂၜဳိင္ ဒွ္တဵယဿဳဗတ္ဗဿာရ။

မိမေကာန္ငၛာ္တံဂွ္ ဒဿဿာႏူေကင္ဒွ္လဝ္ ေကာန္ပှာန္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿဂွ္တုဲ ယဿဳဗတ္ဗဿာဂွ္ ညးတံ ကႜဳဟ္ေမၜံတဵရ။

COMMENT
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ

Kaowao Feedback
:
:ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၃, ဂိတု ေဖဖဝ္ဝါရ႘


ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၃, ဂိတု ေဖဖဝ္ဝါရ႘

- ေဆင္ဖ်ာမန္ ပႜဲအေမရိကာန္ မှိဟ္ရပ္လြဟ္ပန္တၜ လုပ္ဗတိုက္

- ဒု-ဥကၠ႒ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိနာဲရႆကၜဳင္ဝ႘ယဲပႜဲဍဳင္ေသံ
Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ