Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ၐါဒွ္မြဲမာန္ဟာ
လညာတ္
Share |

ၐါဒွ္မြဲမာန္ဟာ

အျဇာန္
တၛဲအငၛာ၊ေမ ၂၉၊၂၀၁၂။

ညံင္ဂြံပံင္ေတာဲ ဒွ္မြဲမာန္ဂွ္ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ေရသ႘ေကာန္ဂကူမန္ ေကုာံ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္တံ ၐုိန္ရေဖ်ံလဝ္သၢဳတ္သြာတ္ မြဲဂိတုမြဲအလန္ ဒးေကာံဓ႐ုီညးသၠံကုီေလဝ္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ တုိန္စုိပ္ေကာံဓ႐ုီ ဟြံမာန္ရ။

ႏူဂိတုတုဲကၜဳင္ေတံရ ေဗာ္မန္ၐါေဗာ္ဏံ တုပ္လဝ္စုိတ္ (၃) တင္ ဂတမုက္ခမ႘သင္ေကုာံ ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံရ။ ပႜဲတင္ (၃) တင္တံဂွ္ (၁) ၂၀၁၄ ေတံမၢး ညံင္ဂြံဒွ္မြဲ၊ (၂) ဒးေကာံဓ႐ုီေလဿင္ဂိတု၊ (၃) ခ်ပ္ဂှန္သ႘ကၜ႘တုဲ ညံင္ဂြံဒွ္ယဿဳေဗာ္မြဲ တံ ပါလုပ္ရ။
ဟုိတ္ႏူကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ၐါတံ ဟြံမိက္ယွအ္ ညးသၠံကုီ ေကတ္မံင္ဂုဏ္စရာဲကုႝ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ညးတံကုီတုဲ ဂြံပႛ႘ပႛပ္ ပံင္ေတာဲညးသၠံဂွ္ ဝါတ္ဂါတ္တဵ ဗြဲမေလာန္ေရာင္ ပ႐ုိင္မၾကပ္တံ ဟုီရ။

ေဗာ္ၐါေဗာ္ပံင္မာန္ညိဟာ? ကာေတာန္ (ဌာန္ပ႐ုိင္ဗၜးၐးမန္)

ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးဍဳင္မန္၊ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ နာဲေမ်တ္သု႙ ေကုာံ ေမန္နဲသုႝ တံဝြံ ဒွ္ညး ဟြံဒးဂှပ္ကုႝ ပေရင္ေဗာ္ၐါ ပံင္ေတာဲရ။

ဟုိတ္ႏူဒွ္ဒဿံင္ ဝန္ေဇှာ္ဂွ္ရ မိက္ဂြံကုႝ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္တံ ေ႐ွ္ေသွ္ညးတံတုဲ လပၚေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္တံေလဝ္ ဟုိတ္ႏူေကင္ဒးဒုင္ကၜဳင္လဝ္ထံင္ (၇) သှာံျပင္ကုီ ဟုိတ္ႏူေကၜာန္ကၜဳင္သြက္မန္ ဂၜဳိင္ႏူကုႝ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ဏီကုီတုဲ မိက္ဂြံကုႝ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္တံ ေရွ္ေသွ္ညးတံအုိတ္ရ။

ခမ႘သင္ေကုာံ ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ဂၥာန္ပႛ႘ပႛပ္ အၾကာေဗာ္ၐါဏံကုီေလဝ္ ဝန္ေဇှာ္ၐါတၜဂွ္ ကုႝကသပ္ကုႝ ေကာန္ဂေကာံညးတံ ယဝ္ရတုပ္အာစုိတ္ ပံင္ေဗာ္မၢး ဂတဏံ ညးတံ ဒးဗလးေထာံ ခုင္ဝန္ေဇှာ္လဿဳဟ္ဏံရ။

အခိင္ညးတံ ဒက္ပတန္ေဗာ္တုဲ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္ ဂြံလုပ္ေပဲါ႐ုဲမာဲဂွ္ ညးမြဲေလဝ္ ဟြံထံက္ဂလာန္ကုႝ ညးတံတုဲ အခါညးတံ ဇှးအာမာဲ (၁၆) ဒှာဲတုဲမွ ညးတှဟ္ မိက္ဂြံပံင္ေတာဲကုႝ ညးတံေရာင္ သာ္ဝြံ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ ဟုီရ။

ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္တံ ဒးဒုင္ရပ္စုတ္ထံင္ ပႜဲသှာံ (၁၉၉၈) ေတံတုဲ ေဗာ္ညးတံေလဝ္ ဒးဒုင္ပလုီလဝ္ရ။ ပႜဲကုႝေပဲါ႐ုဲမာဲ သှာံ (၁၉၉၀) ေတံဂွ္ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္ေလဝ္ ေကင္ဇှးလဝ္မာဲ (၅) ဒှာဲကုီရ။

ပလုီေထာံေဗာ္လုပ္ေသှာဝ္တုဲ ယဝ္ဒက္ပတန္ ေဗာ္တဿိဂွ္ အတုိင္ဒးပၲဳိန္စရင္ ကုအလုႝအသ႘ တုပ္မံင္ရမၢး မုဟုိတ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္တံ ပံင္ေတာဲကုႝ ေဗာ္ညးတံ ဟြံမာန္ေရာ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္တံ သဿာန္အုိတ္ရ။

ေဗာ္ၐါပံင္တုဲ ႐ုဲစွ္ပၲဳိန္ေဗာ္ ယဿဳတဿိမြဲပၜန္ဂွ္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္တံ တုပ္စုိတ္တုဲ ဟုိတ္ႏူညးတံေလဝ္ ေကင္ဇှးလဝ္မာဲ ပႜဲသှာံ (၁၉၉၀) ဂွ္ကုီ ညးဍဳင္ကြာန္ ခမ႘သင္မန္တံ ထံက္ဂလာန္ကုႝ ညးတံဂၜဳိင္ကုီတုဲ ဒုင္စယဿဳ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ဂွ္ ညးတံ ဟြံမိက္ဒုင္တဲေရာင္ ဟုီရ။

ပႜဲအရာပႛ႘ပႛပ္ ေဗာ္ၐါ ညံင္ေသၢာံဒွ္မြဲဂွ္ နာဲေမ်တ္သု႙ဝြံ ပႛ႘ဝါတ္ႏူကုႝ ေမန္နဲသုႝဏီ သာ္ဝြံ ပႜဲကုႝမှိဟ္ေရင္တၜဳင္ပႛ႘ပႛပ္ႀတဵတၜဂွ္ မှိဟ္ဟြံမိက္ဓမံက္ထၞးယဿဳမြဲတၜ ဟုီရ။

နာဲေမ်တ္သု႙ဝြံ ဒွ္ကမၼတ႘ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေႀတံမြဲတုဲ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ထံက္ဂလာန္ ကုႝျဇဟတ္ကုႝ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘ ေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ညးဟြံဒးဂှပ္စုိတ္ရ။

ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟုိတ္ႏူပေရင္ကုႝေကတ္အဝုႝ ျပသှာ ႏြံကၜဳင္တုဲ ပႜဲသှာံ (၂၀၀၈) ဂွ္ နာဲေမ်တ္သု႙ ႏုက္တိတ္ေထာံ ႏူေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။

ပႜဲေပဲါ႐ုဲမာဲ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဂွ္ နာဲေမ်တ္သု႙ကုႝ နာဲဇဲယ လဿိဟ္မာဲတုပ္အာတုဲ ပႜဲထပ္ကေလင္႐ုဲ မြဲဝါပၜန္ဂွ္ နာဲေမ်တ္သု႙ က်အာရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ စှးနာဲေမ်တ္သု႙ဂွ္ နာဲဇဲယ် ေသၢာံဒွ္အာ သၠဳိပ္ပှာန္ေရာင္ ပ႐ုိင္မၾကပ္ကုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟုီရ။

ပေရင္ပၚပရအ္အဝုႝ ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဂွ္ ဟြံေစွ္ဗဗြဲဓဝ္ပုဟ္ဂွ္ ညးလၛတ္တံ ဟုီရ။ မှိဟ္ထံက္ဂလာန္ကုႝ နာဲေမ်တ္သု႙တံ ဟုီဂွ္ ဟုိတ္ႏူညး ဒွ္မှိဟ္ လၸာ္နာဲယႈ႙ေက်န္ ဥကၠဌေဇှာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေႀတံတုဲ ဟြံဂြံဒွ္ သၠဳိပ္ပှာန္ရ။ ဟုိတ္ႏူနာဲဇဲယ ဒွ္မှိဟ္ လၸာ္နာဲနလႅာ ဥကၠဌ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတုဲ ဂြံဒွ္သၠဳိပ္ပှာန္ေရာင္ ညးလၛတ္တံ ဟုီအုိတ္ရ။

ပႜဲကုႝဝင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ မြဲပၛံက္မၢး ဟုိတ္ႏူပၚပရအ္အဝုႝ ဟြံတုပ္သဿဟ္တုဲ စုႝကုႝ ဒွ္ကၜဳင္ေပဲါဗၲဳိက္ ႏြံကၜဳင္ရ။

ႀကဵႏူနာဲယႈ႙ေက်န္ စုတိအာ ပႜဲသှာံ (၂၀၀၃) ဂွ္တုဲ မှိဟ္လၸာ္ညး ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဂြံမာဲေအာန္ကၜဳင္ရ။ နာဲေမ်တ္သု႙ ဟြံဂြံဒွ္ သၠဳိပ္ပှာန္ဂွ္ ဒဿာႏူဟုိတ္ဏံေရာင္ မှိဟ္လၛဳႝတံ ပေတွ္ေကတ္ရ။ ကိစၥဏံဂွ္ ေသွ္ၐက္ခက္ဒဿံင္ ပႜဲစုိတ္ညးဏီ မှိဟ္ေရင္တၜဳင္ ပႛ႘ပႛပ္ေဗာ္ၐါဂွ္မြဲ ဟုီရ။

ပႜဲေပဲါ႐ုဲမာဲ (၂၀၁၅) ေတံ ညံင္ဂြံဇှးမာဲတုဲ ေဗာ္ဂြံခုိင္ကၜဳင္မာန္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ကုႝျဇဟတ္ဓ႐ုိဟ္ကုႝ ေဗာ္ၐါဏံ ပံင္ေတာဲရ။ ဟုိတ္ႏူေဗာ္မန္တံ ဟြံဒွ္မြဲတုဲ ေဗာ္ (NLD) တံ ဇှးအာေဏာင္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဒွ္ဒဿံင္ဓဝိင္အုိတ္ရ။


Feedback From
Name of sender: နာဲ ဨရာမာန္
Email of sender: ayeramarn@yahoo.com
COMMENTS : ယြံေကာန္ၐုိပ္ထဝ္ ၊ ပၲဝ္အာမံင္ကႜဳိပ္ ၊ ဍဳင္ၐုိပ္ဟံသာ ၊ ညံင္ဂြံစုိပ္ၾတဵ ၊ တန္တဵကုႝသၠဳိပ္၊ ညးအာဇနဲ ၊ အဲသၢံင္ၾတဳံမြဲ ၊ ဓရ္ခႏၲ႘ဟဿဲမၢး ၊ ေကတ္ဇှးျပဳိင္ပၠာန္ ၊ ညာန္မံင္နဲစုင္ ၊သၜဳင္လဝ္မာန ၊ ဂါရဝဟဿဲ ၊ က်ာ္ၾသ႘ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ ၊ ညာတ္ ဒးသၠဳိပ္တံ ၊ ပၜံင္ေကတ္မံင္ဒှာဲ၊ ဗၵာဲမံင္တၜအဝုႝ ၊ ေပတုဲစုိတ္အုိတ္၊ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ဗုီဏံ၊ ယြံေကာန္ၐုိပ္တအ္၊ မှးတအ္ကုီ၊ သုီကုႝအဲ ၊ ညံင္စုိတ္ဓါတ္မြဲ၊ ညံင္ေအွာ္မြဲစန္၊ ပုိယ္ဒးဖန္ေရာင္၊ ဗုီပုိယ္တံဖန္၊ ညံင္ေအွာ္မြဲစန္၊ ဟြံဒွ္ကၜဳင္မၢး၊ ရးနိဂုီကႝု ၊ရာဇဝင္စရာဲ ၊ တးပါဲေထာံညိ။
Feedback From
Name of sender: ပစၧ-လၢန္အိန္ ရးမည္
Email of sender: monandmon81@gmail.com
COMMENTS : မည္ပ႙ုဂွ္က်ေတွ္ၾကာန္ မာန္ေတွ္ၾကအ္ ဂလာန္ဏံဂွ္ဍာံစဿတ္ေကြံရအဵ၊ မည္ၐါေဗာ္ဏံယဝ္ဟြံဒွ္ပံင္ေကာံမၢး ဒးက်(NLD)ဍာံစဿတ္ဒဿံင္ေရာင္ေစွ္စိုတ္ရ` တီက်ဒဿံင္ရေတွ္ မုသၸဟြံေကတ္ဇှးအိုတ္ေရာ? ေဗာ္မည္ပ႙ုတံပ႙ုညးဍဳင္ကြာန္ဂွ္ မင္စဿ႘ဒဿံင္မည္ဇှးမည္ဗၜးၐးဂွ္ေရာင္။
Feedback From
Name of sender: တၜနာဲ
Email of sender: talanai2012@gmail.com
COMMENTS: ယဲ ''ေကန္သာ''ေဗာ္မန္ဒ႘မဝ္ၐါေဗာ္ဏံ မြဲတၛဲကုႝမြဲတၛဲပုႝတိုန္ဍင္တိုန္မံင္ဂ္ွ ေဍံဒ္ွ လက္သန္ခိုဟ္မြဲပႜဲဂေကာံမန္တံဟြံေသင္လးလးရ၊ ဟိုတ္ႏူပူဂုႝမဂြံလဝ္အဝုႝမြဲ ဂဇုန္ကႝၜဳအဟ္ဟ္ဗှတ္ညိညတံမြဲၐါတၜပႜဲေဗာ္ဂ္ွ ဟပပ္မံင္ကုႝဂုန္ဖုႝအတၲဇကုသဿး၊ ညိဟြံရန္တဿံကုႝဂုန္ဖုႝဂကူမန္လးလးတုဲ ယဲဏံေဍံကႜင္ကၜဳင္မံင္၊ ၐိုန္ရဟဿဲကုႝဍဳင္ ကုႝေလဝ္ လက္သန္ဏံဂ္ွ ဒ္ွလက္သန္ဍဳင္လုီေဟင္၊ ဍဳင္မန္ပု႙ဂြံလုီကၜဳင္မံင္ဗှတ္ ပိဝါ ေဇှာ္ေဇှာ္မြဲအခိင္ေတံဂ္ွေလဝ္ ဂုန္နဴလက္သန္ဗုီဏံရ၊ ဍဳင္မန္လုီပထမ၊ သဿိင္မန္မနဳဟဝ္ ဟိုတ္ႏူေလာဘတဏွာဟပပ္ကုႝ''ဣဏင္ ဂလာ''ေကာန္ဝုတ္သဿိင္ဗမာအနဝ္ရထာဂ္ွတုဲ ဟြံေကတ္ဂၜံင္ဍာန္ ဒစုႝဒစးကၜဳင္ ကုႝအမာတ္သၠိဳပ္ပှါန္တံတုဲ အၾကာဂ္ွသဿိင္ဗမာအနဝ္ရထာ သီဂြံဏာဍဳင္မန္ပု႙ေလာဲေလာဲ။ ဣဏံဓဝ္သတိေဇှာ္ဇှာ္သြက္ဂကူမန္။ ဍဳင္မန္လုီဒုတိယ၊ သဿိင္မန္ဒကာရတ္ပိ ဟြံစြံစိုတ္ျဇိဳဟ္နက္လၲဴအမာတ္လၲဴ သၠိဳပ္ပှာန္ဇကုပၜန္တုဲ အာပေတ္ွေကတ္လၸာ္သဿိင္ဗမာ''တေပန္ယွ႙ဳထ႘၊ တေပန္ ယွ႙ဳထ႘ပၜဳပ္ကၜာ္ပႜဲသဿိင္ဒကာရတ္ပိကုႝဂစိုတ္ေထာံသၠဳိပ္ပှာန္ေဇှာ္မန္ၐါတၜ၊ သဿိင္ဒ ကာရတ္ပိပေတ္ွသဿိင္ဗမာတုဲ ဂစိုတ္ေထာံသၠိဳပ္ပှာန္ေဇှာ္ဇကုၐါတၜဂ္ွရ၊အၾကာဂ္ွ သဿိင္ဗမာသီဂြံဏာဍဳင္မန္ပု႙ေလာဲေလာဲမြဲဝါပၜန္။ ဣဏံဓဝ္သတိေဇှာ္ေဇှာ္သြ က္ဂကူမန္မြဲဝါပၜန္။ ဍဳင္မန္လုီတတိယ၊ သဿိင္မန္ဗညာဒလသီဂြံလဝ္ဍဳင္မန္တဿိတဿိတုဲမိပ္ျဇိပ္မံင္ ကုႝရ္ွသာပိုန္အာဲေအကရာဇ္၊ ဟြံသၸကာျဇိဳဟ္နက္ကုႝသဿိင္အမာတ္သဿးဟြံက သုီဂၜာဲမံင္သှကုႝ သၠိဳပ္ပှာန္ေဇှာ္ဒယ္ွ''တၜဗန္''ညးမဖႜိဳက္ဗေပင္လဝ္ပါရမ႘ကုႝဇကု၊ ဂုန္နဴတၜဗန္ေဟင္ဂြံသီဂြံအာဍဳင္မန္တုဲ ဇကုဂြံဒ္ွအာေအကရာဇ္ဂ္ွွေတာ္ဟြံဂတာ ပ္တုဲ အၾကာဂ္ွသဿိင္ဗမာ''အံင္ေဇယ်''ကေလင္သီဂြံဏာဍဳက္မန္ပု႙မြဲဝါပၜန္ရဟြံ ေသင္ဟာကေလာမန္တံ။ ဣဏံဂ္ွပုႝတုဲပု႙ဒးစြံဓဝ္သတိေဇှာ္ေဇှာ္ပၜန္ဟြံေသင္ ဟာ။ ဍဳင္မန္တဿာ''သၜာတ္ဝိုင္ဗဝ္''ေလဝ္ဟဿဲဏီ ဂကူမန္တံဂြံေသ္ွဂ်ိဳင္တဵအာအနာ ဂတ္ ပႜဲဂၜးကဝ္ဏံမာန္ပၜန္ေလဝ္သုီဒဒိုက္ေဇှာ္ေဇှာ္တုဲ အမာတ္မန္မြဲၐါတၜမ ဟ ပပ္ ၾကအ္မံင္ကုႝအဝုႝမြဲဂဇုန္ကၜႝဳအ္ွအ္ွ ညိဟြံဗ္ွေကတ္ပေရင္ဒတုဲဖုႝလၲဴဂကူမြဲသာ္ မၢး အမာတ္တံဂ္ွမုအဓိပၸါဲႏြံမံင္လၲဴဂကူမန္တံဏီေရာကေလာမန္တံ။ လၲဴပေရင္ေဗာ္မန္ၐါဏံ ဂကူမန္ပု႙အလုံလိုက္မြဲပံင္ေတါဲကုႝ ဂေကာံမန္ပု႙ ဂ ေကာံခဿ႘သင္ပု႙ ညးမအာမံင္ကႜိဳပ္ ခ်႘ဒရာင္မံင္ပေရင္ဂကူမန္တံဂ္ွတုဲ ဂၜါဲအာတင္ သြဟ္ ေဖ်ံအာတင္သၢဳတ္သြာတ္ျပဟ္ဟ္မာန္မၢး ေဍံဟြံလဇုဲအာသြက္ဂကူမန္ပု႙ တံရ။ ကုႝဒ္ွဂုန္ဖုိလ္သြက္ဂကူမန္ညိ။--- ---
Feedback From
Name of sender: စိတ္တတလမန္
Email of sender: jeattatalamon@gmail.com
COMMENTS : ကဍိပ္သကုိပ္ေဗာ္ ပေရင္ဍင္ကြာန္မန္တအ္ မာနဇေနာ္ေကြအ္ရ ေဗာ္ပေရင္ဍင္ကြာန္လုပ္သေနာဝ္ ဟြလုပ္သေနာဝ္ဂွ္ ဒွ္အဓိကဟြေသင္ဏီ ပေရင္ည႘သမဟ္ဂကူ(ဝါ)ပေရင္ရုန္ဂစာန္ဒတုဲဖုိဝ္ကုိဝ္ေကာန္ဂကူဇကု ညင္ဟြဂုိအ္ျပးဇးတိတ္ဂွ္ စြအဓိကညိ လတူနူအေစာဲလာမ္ကုိဝ္ဂေကာမ္ဂုိဏ္ဂဏဂွ္ ေစာဲလာဵမ္ကုိဝ္ပေရင္ည႘သမဟ္ ဂကူပုိယ္ညိ သာ္ဝြအဲမိက္ဂြဗတုိက္ဖေအာဝ္ဏါရအဵ......
Feedback From
Name of sender: ေပင္ေက်ဝ္
Email of sender: poykyae@gmail.com
COMMENTS: ပႜဲဇာတ္နိပါတ္ေတအ္-ကၜိက္ျဂိဳပ္ကုႝကၜပၜံင္သုင္ဍာ္တုဲ ဒွ္ေပါဲဂစိုတ္ေကတ္မာန္ညးသကအ္ ၾက႘ဇွ္မာန္မာနဂွ္ ပါဲႏူညးမြဲဟြံဂြံသုင္ဍာ္ဂွ္ ဖ်ဳန္ဇကုညးၐါေလဝ္ ဂေစံကဿာတ္စဏာ။ေကှာတ္တဲဒးအိုတ္လမ်ဳီမသကၠဳဖိုလ္သုီၐါ။ လဿဳဟ္မွဂွ္ ဗုီရုပ္ဒဝ္သု ကၜဳင္လီစှာဲလဝ္မမာဲမန္တအ္ဂွ္ မန္တအ္ကုႝမံင္ယဿဳ သှိင္ရုပ္တြဳႝရးဍဳင္မန္ယ်။ ေပါဲရုဲမာဲ၂၀၁၅-ဏအ္တုဲေတွ္ ဒဝ္သုဆက္ဂြံအာယဿဳ သဿိင္အုပ္တြဳႝရးဍဳင္မန္ပၜန္ေဏာင္ဂွ္ ညးတှဟ္ဟြံကုႝ မန္ပု႙ပၜန္ရဆက္ကုႝ-။
Feedback From
Name of sender: chan mon
Email of sender: nyinyichan@hotmail.com
COMMENTS : ကႜဳိပ္လိက္ကုႝ ပေရင္ဒဒွ္ခ်ဴလဝ္ဂွ္ တှဟ္ျခာေလာန္။ နကုႝလိက္ပေရင္ဏအ္မၢး ဒးကုႝကႜဳိပ္ ပေရာနာဲဇဲယ်ေကုာံ တာေမ်တ္ယႈ႙ေထက္ေရာင္။ မိက္ဂြံကုႝကသပ္ဂွ္အခါခ်ဴလိက္ပေရင္မြဲမြဲမၢး ကႜဳိပ္လိက္ကုႝဇကုလိက္ကုႝတုပ္သဿဟ္တုဲ ခ်ဴထံက္ထၞးနဲပေလဝ္မၢးပုႝတုဲခုိဟ္ဂၜဳိင္ေရာင္။
Feedback From
Name of sender: ဗ႘ဇမန္
Email of sender: mondatkhell@gmail.com
COMMENTS : (ဝန္ေဇှာ္တြဳႝရးဍဳင္မန္၊ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ နာဲေမ်တ္သု႙ ေကုာံ ေမန္နဲသုႝ တံဝြံ ဒွ္ညး ဟြံဒးဂှပ္ကုႝ ပေရင္ေဗာ္ၐါ ပံင္ေတာဲရ။) နာဲတံ..ဆာန္ဍဳင္တုဲ ေကၜာန္သြက္ ဂကူဟာ....ဆာန္ခုင္တုဲ ေကၜာန္သြက္ဇကု....ဟာ...?
Feedback From
Name of sender: တရဵမန္
Email of sender: supermanakron@gmail.com
COMMENTS: ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ယွဳက္ထုဲဒဿံင္ကႝုဒဝ္သုဟြံတုဲဂွ္ ပူဂုႝအတၲၐါဟုီလဝ္ဆာန္ဂကူကၜာ ဂတမုက္ခမ႘သင္ညးဍဳင္ကြာန္မန္ ဒးေအာန္အာစိုတ္ပၜန္ရသြံ
Feedback From
Name of sender: လြဟ္ဂကူ
Email of sender: khittalamon@gmail.com
COMMENTS: အဲေလဝ္ဗွ္လိက္ပေရင္ဏအ္တုဲကူပၚပဲါမံင္ဟြံဒးကုီရ။ ကႜိဳပ္လိက္ကုႝဖ်ဳန္လိက္ ဂွ္တှဟ္ၿခာေလာန္မံင္ကုီ - တုဲလိက္ပေရင္ဏအ္ဂွ္ခ်ဳဒှာဲပႜဲကုႝပ႐ုိင္ေတံေဏါင္ ပုႝတုဲေစွ္ဗုီေဏါင္။ လိက္ပေရင္ဏအ္ဂွ္ ရံင္ကုႝဖ်ဳန္လိက္ပေရင္မၢးဒးကုႝယဿဳ (ၐါဒွ္မြဲမာန္ဟာ)ဂွ္ဟြံေထက္ - ဒးကုႝယဿဳ (နဲကဲပၚထကးဂကူမန္)ေရာင္ေထက္ ညာတ္ေကတ္။ ဗုီ chan mon ဟုီလဝ္လတူဂွ္ရ - ခ်ဳလိက္ပေရင္ေတွ္ကႜိဳပ္ကုႝ ဖ်ဳန္ေဍံကုႝေဍံဒွ္မြဲေပှာန္ညိ။ နာဲလြ႘ဝင္ ေကာ္ (အျဇာန္)။
Feedback From
Name of sender: ဥကၠာ
Email of sender: ougkar@gmail.com
COMMENTS : ညးဂြိင္ဂွ္ဂြိင္၊ ညးဇိက္ဂွ္ဇိက္ ဝါတ္ေကြံရဏး ဂြံခုင္ဝုိတ္ေထာံဍဳင္အုိတ္ရေတွ္ မန္တံ စှးဒးဂစာန္ေကတ္ဍဳင္ဂွ္ ဆက္ေထာံအာဍဳင္ေဏာင္ ဟုီေတွ္ေစွ္ဗုီ
Feedback From
Name of sender: နာဲအုိတ္ဍာ္
Email of sender: ongsikenon@gmail.com
COMMENTS : ပၜတရဵေကာန္ဂကူဟာ ပၜဳီတရဵေကာန္ဂကူဟာ ? ဂြံခုင္တုဲ ဝုိတ္စဍဳင္အုိတ္ရဟာ ? ဂြံကလိဂြံဓဝ္ည႘သာဂွ္ ဒွ္ကေမၜာန္ကႜဳိပ္သၠဳိပ္တံေဏာင္ဟုီကၜာေလဝ္ ကႜဳိပ္သၠဳိပ္တံဟြံေကၜာန္တုဲ ညးတှဟ္ဘုိင္ေကၜာန္ကုႝဂွ္ ဟြံဒုင္တဲေတွ္ ဒစုႝဒစးအာကုႝ ဆႏၵေကာန္ဂကူတံယ်ဟာဟြံတီ
Feedback From
Name of sender: ေကာန္ငၛာ္မန္
Email of sender: bajasine@gmail.com
COMMENTS: ကႜဳိပ္သၠိဳပ္တံႏြံပဿိက္ကုႝေရွ္ညးတံသဿးဟဂတးရံင္လၸာ္ေကာန္ဂကူတံရေတွ္ ဓဝ္ေရွ္ေသွ္ညးမိက္ဂြံဂြံဂွ္ႏြံမံင္ပႜဲတဲေကာန္ကြာန္တံရ။ ေကာန္ဍဳင္ေကာန္ကြာန္တံဗီုမိက္ကုႝဒွ္ဂွ္ဒွ္ေဏာင္ ညးဟရံင္ဇကုေတွ္ဇကုေလဝ္လပရံင္ညးတံရ။ ညးဟရံင္ဇကုဂွ္ ဂိအလံုေကာန္ဂကူဇကုဟရံင္ညးတံဂွ္ ညးတံဆၐိုတ္ဒှာဲေကၜံဝင္ပေရအ္ရ၊ ပူဂုႝလုႝဟြံဟီု ေကတ္မံင္ဂုဏ္ဇကုသဿးဟရံင္ဂုဏ္ဂကူမၢး ပကုႝဒှာဲပစုတ္ကုႝမာဲညိကေလာမန္တံ၊၊
Feedback From
Name of sender: ေကာန္ရာမည
Email of sender: konramanya@gmail.com
COMMENTS : ဗုီလုႝေရာ = ေဗာ္ဒီမ၀္ကေရျဇီ ၂ ပလံင္ေခါက္ညသကအ္ယ် သြံ။ အေရ၀္မန္ကၜာေတံ ဟုီလ၀္ ႏြံ - ဍာ္ဟြံေပင္နဳင္ေတွ္ ကလုိက္ ။ ယ၀္ရေပင္မံင္ေတွ္ ဟြံကလုိက္ ။ ကဍိဳပ္သကိုပ္ ၂ ဂွ္ ယ၀္ရဍဳိက္ေပင္မံင္ လက္သန္ကဍိဳပ္သကုိပ္ တၜပညာ ဍာံေတွ္ ဟလုိ၀္ဂြံဒွ္ ၂ ေရာ ပံင္ေထာံမြဲ ေလာဲေလာဲ ရ။ ေဗာ္၂ ဂွ္ ဒမာနဴဟြံေပင္ကုႝလက္သန္ရဒးဟုီ။ ညးကဍိဳပ္သကုိပ္ဂလုိင္ေတွ္ ျဇဟတ္ဂြံေဇှာ္ေလ၀္ဟြံဒွ္ ။ ဒွ္မံင္ကဍိပ္၈လုိင္ေတွ္ ျပသနာဂၜိဳင္ေဏါင္ေတွ္ - သြက္ဂြံပေရံအာသဿးရ။ ကဍိဳပ္ဂၜိဳင္ျပသနာဂၜိဳင္ေတွ္ေအကဍိဳပ္တံဂွ္ ကဍိဳပ္သကိုပ္ဟြံေဇတ္ တၜပညာဟြံေဇတ္ဒးဟုီ။ ကေလင္ရံင္ကမိန္ဍဳင္အေမရိကတံယူေရာပ္တံစမ္ ကဍိဳပ္သကိုပ္ညးတံဂၜိဳင္တၜပညာညးတံဂၜိဳင္ဍဳင္ညးတံေလ၀္ ဇဿာပ္အရာဍဳိက္ေပင္။ ပုိယ္မန္တံအေခတ္လမုဟ္ဂွ္ တၜပညာေလ၀္ဂၜဳိင္တိုန္မံင္။ ကဍဳိပ္သကုိပ္ေလ၀္ဂၜိဳင္တုိန္မံင္ဂွ္ျပသနာေလ၀္ဂၜိဳင္တိုန္မံင္ဖုိဟ္ဂွ္ ကေလင္ဂၜိဳက္ဂၜာဲေတွ္ဒမာန္နူဟြံေဇတ္ရမိ္က္ဂြံဟုီ၊
Feedback From
Date: Fri, Jun 8, 2012 at 3:53 PM
Name of sender: နာဲဝင္အံင္{ကြာန္ပရင္ဍာဲ}
Email of sender: winaung2112@gmail.com
COMMENTS: ေကဿာန္ေလာဲေလာဲ လၸကုႝယွဳက္ထွဲညိ နာဲတံ အဲကႝုဏါသတိ သီုဖၟိဳတ္ရအဵ
Feedback From
Tue, 19 Jun 2012 09:17:05 -0700 (PDT)
Name of sender: ongsikenon
Email of sender: ongsikenon@gmail.com
COMMENTS : ေအဗီုမှိဟ္ဟီုကၜဳင္လၲဴေတံဂ္ွရ ဆၢးအဲမိက္ဟီုညိ မန္ကႝုမန္ဂ္ွဗီုျပင္ေဍံႏြံဂၜဳိင္မံင္ရ မန္လႝၛဳဂ္ွဂြံသၸအၥာမွေကၜာန္ မန္လၛႝဳဂ္ွဂြံသၸမှိဟ္ေဇှာ္မွအာ ကႜဳိပ္ေဏာင္ ေအဗီုစဏံဂ္ွ စုတ္စရင္ခ်ဴစြံအပႜဲဝင္ဟြံအိုတ္ရမန္ ဗီုမန္ေကတ္မူေတဿင္ကၜဳင္ကႝုဂကူမန္ကီုေရာ အၾကာမန္ကႝု မန္ဂ္ွ ဆီပၚဍာ္ေဇြာဝ္ဂ္ွဒ္ွေထက္ရ
Feedback From
Name of sender: သဇုိင္မန္
Email of sender: sajaingmon@gmail.com
COMMENTS: ဟလုိင္ဏံ ဒွ္မာန္ေတွ္ ပူဂႝုဟြံဒုင္ပည႘ပညပ္တံဂွ္ မသေကာေဒံ အဆက္ တာန္ယွဳ႙ တံေရာင္ အဲေစွ္စုိတ္ရ။ မုသၸေရာ ဟီုေတွ္" ညးဍဳင္ကြာန္တံ ပတုိန္ထၞးကႝုလဝ္ဒှာဲတဲု ကာလညးဍဳင္ကြာန္တံရ ဒုင္ဝန္ဟြံဒုင္တဲေတွ္ " လၸဒုင္ယဿဳမန္ရ နာဲ" ျပံင္သၜာဲေထာံ ယဿဳတဿိ ေဒံတာန္ယွဳ႙ ေတွ္ ခုိဟ္ဂၜဳိင္ရ တံင္ဓဇက္ဏာ ပြိဳင္ ၂ သှာံဂွ္ ရန္တဿံမုေရာ?

COMMENT
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ
Kaowao Feedback
:
:
ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂


ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၃

- တရဵခမ႘တၜအေစာန္ ညးဍဳင္မန္ ပႜဲဍဳင္အေမရိကာန္

- ရမ်ာင္အာေမဍိက္ ယဝ္ဟြံမိက္မိင္

- အေမရိကာန္ ေဝင္ေပဲါပှာန္ကုႝ ဍဳင္သ႘ရ႘ိယ်ာ

- နကုႝအလုႝသ႘ အေမရိကာန္မြဲဓဝ္ေဟင္ ဗၲဳိက္တၜအဝုႝ သ႘ရ႘ယ်ာဂွ္ ဒွ္မာန္ဟာ?

- ခှံဗဒွ္စုိတ္ျပဲ ညးအဲမင္မြဲ

- အေခါင္အရာမှိဟ္ကႝုပေရင္သၜးပြး

- ပေရင္အာကႜဳိပ္ ဂကူမန္ ပႜဲဂၜံင္ပန္သြာင္

- ပြဳိင္၁၄တၛဲ မြဲဂကူ မြဲဘာသာ ကၜက္မံင္ ပႜဲလိုက္ဏံ

- ႏူ (ဗမာ) ေစၜာံဏာ (ျမန္မာ) း ပြမကေလင္ပခုိင္ပၲဳိန္ လက္သန္ဂကူဗဿာ

- ၐိုန္ပံင္ဟြံမာန္ေလဝ္ ဓဝ္ဆာန္ကဿိန္ လၸကႝုလီု

- ဓဝ္ၐုိဟ္လလံကုႝ ဒပ္ပှာန္ေကာန္ဂကူမန္

- ဒဝ္သုဟြံပါမၢး ဓမံက္႐ုပ္ရဵပေရင္ၐုိဟ္လလံဏံ ဒွ္ဟြံမာန္

- ဒဒွ္ဍာံမြဲပၛံက္ ပံက္ႀသဳိဟ္လဵဏာ

- စၜံင္ေမွာံကုိဋ္မန္

- သှဒွ္မိတ္မာန္ဟာ

- ၐါဒွ္မြဲမာန္ဟာ

- မန္ည႘ဂွ္ သှတအ္ ေဖက္အိုတ္ရ

- ယဝ္သၸအဓိကကုႝဂကူဂြံဗၜးၐးမၢး

- လိက္တဿံမြဲပုိဒ္ ဖ်ဳင္စုိတ္ည႘သာ

- ေဗာ္မန္ၐါ  ယဝ္ဟြံဒွ္မြဲမၢး

- ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကုႝငၛဳဟ္မးေဗာ္

- တၜဳင္လအာ လညာတ္ စုိတ္ဓါတ္ ဂကူပု႙ ပႜဲေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ ပေရင္ဂကူမန္

- ဂေကာံေကှဟ္ဂကူမြဲ မုဟိုတ္ပဿိက္ဒးေဇှာ္

- ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ဒးဂစာန္ေကၜာန္ အခိင္ဏံ

- ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ၾကက္ေဒါံပန္ေပွာ္ပၜန္မၢး

- အဆံင္တက္က်ာ သ႘ကၜ႘ ပေရင္ေကာန္ဂကူ ဒွ္မာန္ဟာ။

- အမာတ္မန္တံ ဂပ္ဝ္ဒးေကၜာန္သြက္ဂြံစုႝဒှာဂုန္ဖုႝဂကူမန္

-
ကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္ရံင္ စွ္သှာံ တုဲကၜဳင္ေတံ

- ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ အလန္ဒုတိယမၢး ဒးဒုင္စုတ္ကၜာ္ အလန္ဒုတိယဂးဟာ

- တင္ပတဝ္ကႜဳိပ္အနာဂတ္

- ယဲေစာဲလာံပူဂုႝ

- ၪေယာဇုိန္ပေရင္သၜးပြးဂကူမန္

Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ