Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ေဗာ္မန္ၐါ ယဝ္ဟြံဒွ္မြဲမၢး
လညာတ္/လိက္ပေရင္
Share |

ေဗာ္မန္ၐါ  ယဝ္ဟြံဒွ္မြဲမၢး

အပါဟံင္မန္

မာတ္ခ်္ ၁၄၊ ၂၀၁၂။

       ဂလာန္ဝြံ ဇဿာပ္ေကာန္ဂကူမန္ မႏြံစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူတအ္ ကၲႝဳဒွ္မံင္ဓဝိင္ေဇှာ္ေဇှာ္အိုတ္ကီုရ။ သတီုလဿိဟ္မှိဟ္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ဝြံ ေအာန္ေလာန္မံင္ဏီတဲု အပႜဲဂေကာံေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မသၸ စှးပေရင္ေကာန္ဂကူပ႙ုတအ္ ျဒဟတ္ဟြံေကာံကေလာံဒွ္မြဲ ပႜဲအရာဒတဵလိုင္အပႜဲခုင္အဝႝုမၢး ဒွ္အာအထံက္ အပင္ကုႝသြက္သှတအ္ျဒဟတ္ဂြံခိုဟ္အာမာန္ကီုရ။

  အပႜဲတြႝဳရးဍဳင္မန္ကႝု ဍဳင္ကေရင္ၐါဝြံ ဟိုတ္နဴျဇဟတ္ေကာန္ဂကူမန္တံဂၜဳိင္ဂွ္တုဲ ေဗာ္မန္ပ႙ု ၾကက္ဒး ဆုႝဂဗအာကႝု ပေရင္ေကာ္ဆဵ ပႜဲအရာျပိဳင္ပၠာန္မာဲကႝု ေဗာ္ေအန္ေအဝ္လ္ဒ႘၊ ေဗာ္က်ေဖာတ္၊ ေဗာ္ ည႘သဿဟ္ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ေရာင္။ ေဗာ္မန္ၐါတအ္ဝြံ သၟာင္ႏူကႝုျဒဟတ္ေကာန္ဂကူဇကုဂွ္ ညံင္ဂြံက လိ ဂြံျဒဟတ္ ထံက္ဂလာန္ ေကာန္ဂကူတှဟ္ဟ္တအ္မာန္ဂွ္ေလဝ္ ဂပ္ဝ္သၵးသၜဲပတိတ္ အသိင္ျဒဟတ္ပ ေရင္ စန္ဒက္တအ္ကီုရ။တၜဳင္လအာေပဲါရုဲမာဲသှာံ၂၀၁၀ကႝုအကာဲအရာလဿဳဟ္ဝြံ တှဟ္ျခာကၜဳင္မံင္ေရာင္။

        ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ လုပ္ဒုင္ျပိဳင္မာဲ ၃၄ဒှာဲတုဲ ဇှးကၜဳင္ ၁၆ ခုင္ဂွ္ အခိင္ဂွ္ဂွ္  ေဗာ္ေအန္ ေအဝ္ဒ႘ဟဿဲဏီဂွ္တုဲ ဟြံဒးျပဳိင္ပကာန္ကုႝညးတံတုဲ ကလိဂြံဇှးေကတ္ေလာဲေလာဲကီုရ။ အကာဲအရာ လဿဳဟ္ဝြံ ေဗာ္ေအန္ေအဝ္လ္ဒ႘ လုပ္ျပိဳင္မာဲတဲု သြဟ္ေဍံမကတုႝဒွ္ကၜဳင္နဴျဒဟတ္ပေရင္ထံက္ဂလာန္ အပႜဲေပဲါရုဲမာဲဂိတုဂတျခာဟြံလအ္ဏအ္ ၾကက္ဂြံတီေကတ္မာန္ေရာင္။ ေပဲါျပဳိင္ပကာန္ဝြံ ဒွ္ခန္လၛတ္ ခိုဟ္မြဲ သြက္ညးတအ္ဂြံစကာအာ သြက္ေပဲါရဲုမာဲဂတသှာံ ၂၀၁၄ေတံကီုရ။ ဒဿာနဴ အဆဵျပိဳင္ပၠာန္ ညးတအ္ေၾတံေဗာ္ ေအန္ေအဝ္လ္ဒ႘ ဂၜဳိင္တိုန္ကၜဳင္ဂွ္၊ ျဒဟတ္ထံက္ဂလာန္စုတ္မာဲကုႝေဗာ္မန္တအ္ ပၚထကးကၜဳင္တုဲ လဿိဟ္ ဗှတ္ၐိုတ္ဒးရးေအာန္ေစွ္ကၜဳင္မာန္ေရာင္ဂွ္ ၾကက္ဆႝုေကတ္မာန္ရ။

    လဿိဟ္မှိဟ္ေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ေအာန္တဵဏီဂွ္တဲု အဆဵပေရင္ျပိဳင္ပၠာန္မာဲေဗာ္ဂကူဇကုမြဲကႝုမြဲ ယဝ္ျပိဳင္ပၠာန္ကၜဳင္မၢး ပေရင္အံင္ဇှးခုင္တအ္ေလဝ္ ေအာန္ေစွ္ကၜဳင္ကီုေရာင္။ လဿိဟ္မှိဟ္ေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ဆေအာန္ေလာန္မံင္သဿးဟြံေသင္တဲု မြဲသှာံကႝုမြဲသှာံဂွ္ ညးဒဵတိတ္ႏူဌာန္ေဒသ ရးမန္တအ္ ဂၜိဳင္ကၜဳင္မံင္ ကီုရ။

       သဿတ္ဝုတ္ဗၜာဲမန္မႏြံအဝယ္တအ္ဂမၜိဳင္ ၆၀ ကႜိဳပ္ကၜံဂွ္ စိုပ္မံင္ဍဳင္သၟာင္တအ္ေရာင္ဒွ္မာန္တဲု
ပေရင္စိုတ္ဓါတ္ ကတိုင္ကဿဟ္ေကာန္ဂကူတအ္ဂွ္ ေအာန္ႏူကႝုျဒဟတ္ထံက္ဂလာန္ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ဂကူဗဿာတအ္ဏီေရာင္တီကၜးေကတ္မာန္ရ။ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ လုပ္ဒုင္ရဲုမာဲဂွ္ ဇှးေကတ္ ၁၆ခုင္ဝြံ ဒးေကတ္စရာဲကႝု ပေရင္ေကာန္ဂကူတအ္ရ။ ဆဂး အဓာန္ဂတေတံ အဆဵျပိဳင္ပၠာန္ညးတအ္ ဂၜိဳင္တိုန္ကၜဳင္ၐါေဗာ္ေရာင္ယဝ္သဒွ္မၢး ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္ ျဒဟတ္ပၚထကးအာမာန္ကီုဂွ္တုဲ လဿိဟ္မ မာဲညးတံၾကက္မကလိဂြံတံဂွ္ ေအာန္ေစွ္အာဗြဲမဂၜဳိင္မာန္ေရာင္။

သဘဵညးမကၜိဳဟ္အကာဲအရာမြဲ စုတ္မာဲထံက္ဂလာန္ လၸေဗာ္ဇကုဒးဂှပ္စိုတ္တအ္ဂွ္ မႏြံကႝုပဿိက္စိုတ္ သြက္ဂံြဖအးေကၜံကုႝအကာဲအရာညးဟြံေပင္တရိုပ္စိုတ္ဇကုတအ္ဂွ္ကီုရ။ ဂေကာံပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္၊ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္တအ္ဝြံ ဒွ္ဇုက္ဓရံင္ဂကူ သြက္ဂြံစႝုဒှာအာ ပေရင္ဂီုကၜီဳ ဒဒိုက္သှာပႝႜဳပႜိဳက္ႏူကႝုဂကူ ျဒဟတ္ေဇှာ္တအ္ကီု၊ သြက္ဂြံဒက္ပၲန္အာအေခါင္အရာမှိဟ္ဗဗြဲဓဝ္ဒှာဲေဒသ မဆက္စပ္တအ္ကီုရ။

     အယုက္ဒတန္ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ဝြံ စိုပ္ကၜဳင္လဝ္ဒှာဲကၜတ္ထဝ္ေတံေပင္ကၜဳင္မြဲသှာံ ျပင္ကီုရ။ ညးစှးေဗာ္ဝြံ သီုဂြံကၜဳင္အေခါင္ဆႝုဂဗကႝုညးစှးကုလသမဂၢကီု ဝန္ေဇှာ္ဆက္ေဆာံဍဳင္ သၟာင္အ ေမရိကာန္ ေဟဝ္လာရ႘ကေလန္တာန္ကီုရ။ ယင္ဝြံ ဒွ္ပရဲအထံက္ပင္ကႝု သဇိုင္ပေရင္ျပံင္သၜာဲ ပေရင္ စိုတ္ဓါတ္ေဗာ္ညးတအ္ ဂြံကတိုင္ကမွ္ အရာေကတ္ဂုန္စရာဲ ပေရင္ကေမၜာန္ညးတအ္ ဂြံဆက္ တန္တဵ အာ ဌာန္ဂတေတံမာန္ရ။ အၾကာဂေကာံမန္လႝၛဳလႝၛဳတအ္ မဒစႝုဒစးကၜဳင္ ပႜဲအရာစပ္ ကုႝပေရင္ ေပဲါရဲုမာဲဂွ္ ေဗာ္ညးတအ္ဝံြ လုပ္ဒုင္သၸစှးေဗာ္ေကာန္ဂကူဂမၜဳိင္တဲုသီုကလိဂြံကၜဳင္ ပေရင္ထံက္ဂလာန္ ေကာန္ဂကူ မန္တအ္ရ။

    ညးဍဳင္ကြာန္မန္တအ္္  ဝတ္တာလ်ိဳင္ေျပကၜဳင္ ပႜဲအရာထံက္ဂလာန္စုတ္ကၜဳင္မာဲကႝုေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရ ျဇ႘အလံုရးမန္တအ္ကီုရ။ ေဗာ္ညးတအ္ဝြံ ဒွ္ေဗာ္အဆံင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မသၸစှးေကာန္ဂကူတဲု ျပသှာ အဆံင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပေရင္ေကာန္ဂကူဂွ္ ညးတအ္ေထက္ကႝု ဒးယိုက္ဒိုက္ ေသာင္ပေရ အာကီု ေရာင္။ ေပဲါဗတိုက္ညးတအ္ဂွ္ ေထက္ကုႝ ဒးထၞးသက္သ႘ကႝုအဆံင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ မသၸစှးကႝုပေရင္ ေကာန္ဂကူကီုေရာင္။

  ေပဲါအံင္ဇှးမာဲ ဂြံကၜဳင္ဒှာဲအပႜဲကၜတ္ထဝ္ဝြံ ဒွ္သဇိုင္ပေရင္အံင္ဇှး တှဟ္နဂြံဆက္သၜဳင္ပတိုန္မြဲအဆံင္တဲု၊ လုကဵအ ေခါင္အရာပေရင္ေကာန္ဂကူ ဟြံကလိဂြံကၜဳင္ဏီမၢး ပေရင္အံင္ဇှးေဗာ္ညးတအ္ဂွ္ ဒွ္အဆံင္ပ ေရင္အံင္ ဇှးေဇှာ္ေဇှာ္မြဲေရာင္ ဟီုစဿတ္သမၲီဟြံဂြံဏီရ။ အဆံင္ပှးတုပ္ စပ္ကုႝပေရင္ဂီုကီၜဳေကာန္ဂကူ၊ ပေရင္ဟီုဂးခ်ဳဳဇန္ဗြဲမသၜးပြး၊ ပေရင္အခိုက္ကှာလိက္ပတ္ေယန္သှာင္ဗြဲမသၜးပြး၊ ပေရင္မဒက္ပတန္ အေခါင္အရာမှိဟ္မႏြံကႝုအဆံင္ဗဗြဲဓဝ္ကီု ဟံင္ျပာ္ကႝု ဒဒိုက္သှာ ပေရင္ေကၜာဝ္ဗႝ်ဳ ဒိုက္ဝါတ္ညးဍဳင္ ကြာန္တအ္မာန္ဂွ္ ဒွ္ေပဲါအံင္ဇှးေဇှာ္ေဇှာ္မြဲ ဟီုစဿတ္သမၲီမာန္ေရာင္။

     ေကင္ကာစပ္ကုႝပေရင္ပံင္ေတာဲေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ကႝု ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘ေကာန္ဂကူမန္ဂွ္၊ ေဗာ္ၐါဝြံဂပ္ဝ္ဒးပံင္ညးသၠအ္ ညံင္ဂြံဒွ္မြဲ ဟြံမိက္ခ်ဴဗဿံက္ ညာတ္ဒုဟ္ရ၊ မှိဟ္လုႝရပ္ဇုက္တဲု ပံင္ေတာဲရင္ သၠအ္ဟြံဂြံဂွ္ ဟြံမိက္ဟီုညာတ္ဒုဟ္ရ။ အဓိကေဍံ ညံင္ဂြံဒက္ပၲန္ ပေရင္ည႘သဿဟ္ေကာန္ဂကူတဲု ဆက္ရုန္ဂစာန္အာ သြက္အေခါင္အရာေကာန္ဂကူကီု၊ ထိင္ဒဝ္ကႝုပေရင္ျဒဟတ္ေကာန္ဂကူ ညံင္ဟြံဂြံ ျပးထကးလီုလာ္အာ ပၚလြးတိတ္အာ ပႜဲ ဝင္ရ။

   လုကဵအခိင္ ျဒဟတ္ေကာန္ဂကူမန္ဂမၜိဳင္ ဟြံၾကံင္မၛဳိဟ္ဟြံဒွ္ကၜဳင္မြဲရမ်ာင္ဏီမၢး ေပဲါအံင္ဇှးေဇှာ္ ေဇှာ္တအ္ဒွ္ကၜဳင္ဟြံမာန္ဂွ္ ထၞးဟိုတ္ကႝုပရူပရာတအ္ဝြံ ဂြံကီုေလဝ္ ေပဲါအံင္ဇှးေဍာတ္တ္မပၲံကႝု စန္ဒက္ ပေရင္ေကာန္ဂကူ၊ ထိင္ဒဝ္ကုႝ အေရဝ္လိက္ပတ္ဂကူ၊ သၜဲပၲိဳန္အသိင္အလိုန္စရာဲပေရင္ဂကူ ညံင္ေကာန္ ဂကူတှဟ္ဟ္တအ္္ ဂြံဒုင္တဲဂၜံင္တရဵပေရင္ဂကူမန္မာန္ဂွ္ ေဗာ္မန္ၐါတအ္ ဂပ္ဝ္ေထက္ကုႝသၵးဓမံက္အာ ရုပ္ရဵပေရင္ကေမၜာန္တအ္ကီုရ။

      ဇကုေကာန္ဂကူမန္တအ္ ညံင္ဂြံဒုင္ေကတ္တဲ စဿတ္သမၲီေကတ္ေကာန္ဂကူမန္မြဲတဲု ညံင္ဟြံဂြံကၜာဲ ေကၜာံအာဂကူတှဟ္သၟာင္ဂွ္ ညးတအ္သၵးေပၜာပ္လဝ္လမ်ီဳလဿိဳန္န္ကီုေရာင္။ မြဲသာ္ပၜန္ဂွ္ ေတှာဝ္ဒ ေတာဝ္မန္ ပႜဲရးဨရာဝတ႘ ေဒသဍဳင္ဖ်ာပုင္ေတံကီု၊ ဍဳင္လဂုင္၊ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ကုီ၊ အပႜဲရးတှင္ႀသ႘တအ္ကုီ အဆက္ပိုတ္မံင္ကႝု မန္ဟီုအေရဝ္မန္ ေလပ္လိက္မန္တအ္ဂွ္တုဲ ညံင္ဂြံကေလင္ဒုင္ေကတ္တဲ ဒဒွ္ေကာန္ ဂကူမန္မာန္ဂွ္ ေဗာ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ကႝု ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘ေကာန္ဂကူမန္တအ္ ဗိုင္ခ်႘ဒရာင္ရပ္စပ္ ကႝုပေရင္ကေမၜာန္တအ္ဝြံမၢး ပေရင္အံင္ဇှးေကာန္ဂကူမန္တအ္ လုပ္ကၜဳင္အပႜဲဝင္ေခတ္တဿိဏအ္မြဲ အဆံင္ကီုရ။ ညံင္ဂြံဓမံက္္ကႝုရုပ္ရဵပရူပရာတအ္ဂွ္ မိက္ဂြံအာတ္မိက္ ဆဝ္ပၛဳဟ္ဏာကီုေရာင္။

    ေဗာ္ဒ႘မန္ကေရျဇ႘ေကာန္ဂကူမန္ဝြံ ဂၜံင္တရဵညးတအ္ဂွ္ သြက္ဂြံဒက္ပၲန္အာအေခါင္အရာမှိဟ္ မႏြံ ကႝုဗဗြဲဓရ္ကီု သြက္ဂြံဗတိုက္ပလီုေကၜံေသှာတ္ဝ္ဟြံကိတ္ည႘ကႝု ပေရင္မံင္စံင္မှိဟ္တအ္ကီုရ။ ဂၜံင္တရဵ ညးတအ္ဝြံ ေကင္ႏြံကၜဳင္ကုႝ ပဿိက္ဆႏၵညးဍဳင္ကြာန္တဲု ဒုင္ဂိဒတဵလိုင္ကၜဳင္ သြက္ပေရင္ေကာန္ဂကူမန္ ႏြံကၜဳင္ကီုရ။ သြက္ေပဲါရုဲမာဲအဓာန္ဂတေတံဂွ္ ညံင္ဟြံဂြံသၲိက္သၲင္ေယာင္ယာကႝုအဆဵေကာန္ဂကူဂွ္ ပဿိက္ေဇှာ္ေလာန္ေရာင္။ ေသဿဟ္ႏူဒှာဲ ေဝင္နဴဒှာဲေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘အလံုရးမန္ မႏြံဓရ္ပလိုဟ္ကႝုအ ေခါင္ညးတအ္ လုပ္ဒုင္ျပိဳင္မာဲဂွ္တဲု သၠဳတ္တႝြဳရး ရးတှင္ႀသ႘ေတံဝြံ ဂကူထဝဲါတအ္ ညံင္ဂြံဒုင္တဲ ကႝုမာဲကႝု ေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ ညးတအ္ခ်႘ဒရာင္အာကႝုမာန္ကီုရ။ ဍဳင္ဟံသာဝတ႘၊ ဍဳင္က်ိဳက္ထဝ္ ေကုာံ ဗ႘ေလန္ တအ္ဂွ္ ေထက္ကႝုဒးလုပ္ျပိဳင္အာမာဲကီုေရာင္။ ဂၜံင္တရဵေကုာံစရာဲဍာ္ဒေကတ္ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ညးတအ္ ဂွ္ မႏြံအဆံင္သၸစှးကႝု အဆံင္ေကာန္ဂကူနာနာကီုေရာင္ဂွ္ ဂပ္ဝ္ကႝုသၵးထၞးအာစရာဲကီုရ။

     ေဗာ္မန္ၐါတအ္ ေကတ္ဓရ္ကၜိဳဟ္ခၜင္ပံင္ေတာဲဟြံဂြံ (ဝါ) မႏြံအခက္ခဲု သြက္ဒှာဲဂြံလုပ္ျပိဳင္ပၠာန္မာဲ တအ္မၢး ပေရင္တအ္ဝြံ ဒးလုပ္ေသာင္အာကႝု ပဿိက္ဆႏၵညးစှးေကာန္ဂကူမန္ အပႜဲကၜတ္ထဝ္ေကာန္ဂကူ ၊ဒးေကာ္ေကာံဓ႐ုီသဘင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူမန္ နဒဒွ္ကာေတဿင္တဲု သၠဳတ္သြာတ္အာမာန္ေရာင္ ပၲိဳန္ထၞး ဏာကီုရ။

အပါဟံင္မန္
Feedback From
Name of sender: မန္ဍဳင္မန္ မြဲတၜ။
Email of sender: monparita119@gmail.com
COMMENTS: လိက္ပေရင္ဝြံ သၛ႘ဂၜိပ္လဝ္ သြက္ ဒတဲုဖုႝ ဂကူ သြက္ ဒတဲုဖႝုဂေကာံတဲု တင္ဂုန္ကႝု ပရိုင္ကဵဝဵ ေကုာံ ညးခ်ဳဳလိက္ဝြံေရာင္။
Feedback From
Name of sender: နာဲေဖက္ဗၜးၐးမန္
Email of sender: kawlayana@gmail.com
COMMENTS : အဲမိက္ဂြံဟုီေဂၜံေဂၜံရ ကႜိဳပ္သၠဳိပ္မန္ပုိယ္ဗြဲမဂၜိဳင္ဟုီေလပ္မြဲပါင္ဓရ္ရ ည႘သာအုိတ္ဂြံရမန္ပုိယ္တအ္ လစုိယ္အခိင္ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ဂမၜိဳင္ တီဆဟုီဓရ္ရဟာ ညီသာဟြံေလပ္ပုဟ္ဟာ ယြံညးအာကဍိဳပ္ေကာန္ဂကူတအ္ ဟြံေကင္ကလင္ဒြက္(ပါေမာကၡ)ဟာ (ယြံနာဲအာစာ)ဂြံသၸအာစာမွေကၜာန္သြက္ဂကူဟာ
Feedback From
Sat, Jun 30, 2012 at 9:56 PM
Name of sender: သုမန (ၿဇပ္ဗု)တလဂုန္ေသာင္စုိတ္မာန္္
Email of sender: hongsarwatio2012@.gmail.com
COMMENTS : ကေလာန္ဂကူေတွ္ ကလင္ရမ်ာင္ဂကူတုဲေကၜာန္ဂွ္ ခုိဟ္အုိတ္ရ
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ
Kaowao Feedback
:
:ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂


ေလဿင္ - လိက္ပေရင္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၃

- တရဵခမ႘တၜအေစာန္ ညးဍဳင္မန္ ပႜဲဍဳင္အေမရိကာန္

- ရမ်ာင္အာေမဍိက္ ယဝ္ဟြံမိက္မိင္

- အေမရိကာန္ ေဝင္ေပဲါပှာန္ကုႝ ဍဳင္သ႘ရ႘ိယ်ာ

- နကုႝအလုႝသ႘ အေမရိကာန္မြဲဓဝ္ေဟင္ ဗၲဳိက္တၜအဝုႝ သ႘ရ႘ယ်ာဂွ္ ဒွ္မာန္ဟာ?

- ခှံဗဒွ္စုိတ္ျပဲ ညးအဲမင္မြဲ

- အေခါင္အရာမှိဟ္ကႝုပေရင္သၜးပြး

- ပေရင္အာကႜဳိပ္ ဂကူမန္ ပႜဲဂၜံင္ပန္သြာင္

- ပြဳိင္၁၄တၛဲ မြဲဂကူ မြဲဘာသာ ကၜက္မံင္ ပႜဲလိုက္ဏံ

- ႏူ (ဗမာ) ေစၜာံဏာ (ျမန္မာ) း ပြမကေလင္ပခုိင္ပၲဳိန္ လက္သန္ဂကူဗဿာ

- ၐိုန္ပံင္ဟြံမာန္ေလဝ္ ဓဝ္ဆာန္ကဿိန္ လၸကႝုလီု

- ဓဝ္ၐုိဟ္လလံကုႝ ဒပ္ပှာန္ေကာန္ဂကူမန္

- ဒဝ္သုဟြံပါမၢး ဓမံက္႐ုပ္ရဵပေရင္ၐုိဟ္လလံဏံ ဒွ္ဟြံမာန္

- ဒဒွ္ဍာံမြဲပၛံက္ ပံက္ႀသဳိဟ္လဵဏာ

- စၜံင္ေမွာံကုိဋ္မန္

- သှဒွ္မိတ္မာန္ဟာ

- ၐါဒွ္မြဲမာန္ဟာ

- မန္ည႘ဂွ္ သှတအ္ ေဖက္အိုတ္ရ

- ယဝ္သၸအဓိကကုႝဂကူဂြံဗၜးၐးမၢး

- လိက္တဿံမြဲပုိဒ္ ဖ်ဳင္စုိတ္ည႘သာ

- ေဗာ္မန္ၐါ  ယဝ္ဟြံဒွ္မြဲမၢး

- ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကုႝငၛဳဟ္မးေဗာ္

- တၜဳင္လအာ လညာတ္ စုိတ္ဓါတ္ ဂကူပု႙ ပႜဲေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ ပေရင္ဂကူမန္

- ဂေကာံေကှဟ္ဂကူမြဲ မုဟိုတ္ပဿိက္ဒးေဇှာ္

- ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ဒးဂစာန္ေကၜာန္ အခိင္ဏံ

- ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ ၾကက္ေဒါံပန္ေပွာ္ပၜန္မၢး

- အဆံင္တက္က်ာ သ႘ကၜ႘ ပေရင္ေကာန္ဂကူ ဒွ္မာန္ဟာ။

- အမာတ္မန္တံ ဂပ္ဝ္ဒးေကၜာန္သြက္ဂြံစုႝဒှာဂုန္ဖုႝဂကူမန္

-
ကေလင္သၛ႘ဂၜိပ္ရံင္ စွ္သှာံ တုဲကၜဳင္ေတံ

- ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ အလန္ဒုတိယမၢး ဒးဒုင္စုတ္ကၜာ္ အလန္ဒုတိယဂးဟာ

- တင္ပတဝ္ကႜဳိပ္အနာဂတ္

- ယဲေစာဲလာံပူဂုႝ

- ၪေယာဇုိန္ပေရင္သၜးပြးဂကူမန္

Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ