Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ခမ႘သင္ ပႛ႘ပႛပ္တံ စိုတ္အိုတ္မံင္ကုႝ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ
ပ႐ုိင္
Share |
 

ခမ႘သင္ ပႛ႘ပႛပ္တံ စိုတ္အိုတ္မံင္ကုႝ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ

ကဵဝဵ

တၛဲအဒုိဟ္၊ ေသပ္ေတမ္ဗာ ၀၉၊ ၂၀၁၂။

ၐိုန္ရခမ႘သင္တံ ပႛ႘ပႛပ္မံင္ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ၐါ ဂြံပံင္ဒွ္မြဲဂွ္ ၾကပ္ေပင္မြဲသှာံကုီေလဝ္ ဟြံဆုႝညာတ္ေကတ္ အေယာင္အလာ ဂြံပံင္ဏီတုဲ ဂေကာံပႛ႘ပႛပ္တံ စိုတ္အိုတ္မံင္ယ်ေရာင္ဂွ္ ဂြံမိင္ေကတ္ ႏူခမ႘သင္ ဂေကာံပႛ႘ပႛပ္တံရ။

အလာံ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္ ေကုာံ ေဗာ္ဒ႘မုႝကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္

“ပု႙တအ္ စုိတ္အုိတ္မံင္ယ်ေဏာင္။ ကေမၜာန္ပု႙ေလဝ္ သြက္ဂြံေကၜာန္တှဟ္ဟ္ ႏြံမံင္တဿာဂလုိင္ဏီ။ ပႛ႘မံင္ေဗာ္ၐါဏံ မုသြဟ္ေလဝ္ ဟြံတိတ္ကၜဳင္ဏီဖုိဟ္၊ အခိင္ရအုိတ္မံင္၊ ဆဂွ္သဿးဟြံက သုီဒးဒုင္ဟုီမံင္ ပု႙ဗက္စမြဲလပၚ၊ ပု႙ဂစာန္ဗလးမံင္ယ်ေဏာင္” သာ္ဝြံ တၜဂုဏ္အာစာ သုခဟံသာ ႏူဂေကာံပႛ႘ပႛပ္ဂွ္ ဟုီရ။

ႏူကုႝေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္ ဂြံအေခါင္ဒက္ေဗာ္တုဲ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္ေလဝ္ သၜဳင္ပၲိဳန္အသိင္ ပေရင္စန္ဒက္ အၾကာညးဍဳင္ကြာန္ ကဆံင္သဿဝ္ကုီ သုီကုႝပံက္ပၲိဳန္ရုင္ ကဆံင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ ႏြံကၜဳင္ရ။

အၾကာဂွ္ပၜန္ေလဝ္ ေဗာ္ NLD၊ ေဗာ္ခုိင္ကၜိဳက္ေဖာအ္ေျဗဝ္တံ ခ်႘ဒရာင္ စန္ဒက္ကၜဳင္ အၾကာညးဍဳင္ကြာန္ ကဆံင္သဿဝ္သဿဝ္တံကုီ သုီပံက္ကၜဳင္ရုင္ ကဆံင္ကြာန္ ႏြံကၜဳင္ကုီရ။

အခန္ကှာ ပႛ႘ပႛပ္သ႘ကၜ႘ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ ပႜဲဂိတုေအဗရဵ မေကၜာန္သၸ ပႜဲဘာ က်ာ္ေဒါဝ္သာသနာ (၂၅၀၀) ဍဳင္မတ္မလုီ (Photo:IMNA)

အတိုင္ခမ႘သင္ဂမၜိဳင္ ဆိင္ဖါတ္ကုႝဒှာဲဝဲါေဟင္ မြဲဂိတုမြဲဝါ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ၐါ ဆုႝဂဗသ႘ကၜ႘အာေရာင္ဂွ္ တုပ္လဝ္စိုတ္ကုီေလဝ္ လပၚေဗာ္အလုံရးမန္ ညာတ္ေကတ္ ခမ႘သင္ပႛ႘ပႛပ္တံ ဗက္စမြဲလပၚတုဲ လေဆာဝ္လေဆာဝ္မၢး ညးစှးေဗာ္ညးတံ တိုန္စိုပ္ဟြံမာန္အိုတ္ရ။

“ဂိတုဏံေတွ္ ႏူကုႝေဗာ္အလုံရးမန္တအ္ ဟုီလဝ္ ဆုႝညးကအ္ ပဲႜလဿိဳင္ (ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္) ပၜန္၊ မုဒွ္ေရာေတွ္ ဂိတုတုဲကၜဳင္ဂွ္ ညးတအ္ေလဝ္ ဟြံတုိန္စုိပ္လဝ္ပုဟ္၊ ပ႙ုမင္ရံင္စမ္ရံင္ မြဲတဲေလဝ္၊ အလန္ဏံ ယဝ္ရဟြံတုိန္စုိပ္ မြဲအလန္ပၜန္ေတွ္ ပု႙ဒးစြံစုိတ္ မြဲဗုီရေဏာဝ္” သာ္ဏံ တၜဂုဏ္အာစာသုခဟံသာ ဟုီထၞးရ။

စပၲံႏူဂိတုေအဗရဵေတံ ခမ႘သင္ဂမၜိဳင္ ကႜိဳက္ကႜိဳပ္တုဲ ပႛ႘ပႛပ္မံင္ ေဗာ္ၐါ ညံင္ေသၢာံပံင္တုဲ ဂြံလဝ္တင္တုပ္စုိတ္ လၲဴ (၄) တင္ ပႜဲကုႝဘာက်ာ္ေဒါဝ္သာသနာ ၂၅၀၀ ဍဳင္မတ္မလုီရ။ ၐိုန္ဂွ္ေလဝ္ အာလပၚဆုတ္မြဲလစုတ္ ဂါမ္အာဂတ မြဲလစုတ္တုဲ အကာဲအရာေတဿင္ မုေလဝ္ ဟြံမြဲကၜဳင္ဏီေရာင္ဂွ္ ခမ႘သင္တံ ညာတ္ေကတ္ရ။

“ရံင္ခါတ္အကာဲေကတ္ေတွ္ ပေရင္ေဗာ္ၐါဏံ နကုႝပူဂုႝ မှိဟ္လၛဳႝ ဒွ္ပံင္ေတွ္ ပံင္ရ၊ နကုႝေဗာ္ကုႝေဗာ္ ဂြံဒွ္ပံင္ဂွ္ ဒွ္ဝါတ္ညိေဏာင္” သာ္ဝြံ ညးခါတ္အကာဲမြဲတၜ ႏူဂေကာံပံင္ေကာံ လိက္ပတ္ေယန္သှာင္မန္ ဗဟုႝ လၲဴဍဳင္မတ္မလုီဂွ္ ဟုီရ။

အခန္ကှာ ပႛ႘ပႛပ္သ႘ကၜ႘ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ ပႜဲဂိတုေအဗရဵ မေကၜာန္သၸ ပႜဲဘာ က်ာ္ေဒါဝ္သာသနာ (၂၅၀၀) ဍဳင္မတ္မလုီ (Photo:IMNA)

 

Feedback From
Sun, Sep 9, 2012 at 2:44 PM
Name of sender: မန္ဒုိဟ္ဓုီ
Email of sender: ougkar@gmail.com
COMMENTS: ေအင္ဒုင္ဟြံမိက္ဟုီ မိက္ဂြံသၸအၥာံကုႝည႘သာ အာဟြံဂြံတြဳႝေတွ္ေဒါံေထာံ။ ေကၜာန္ဖုိဟ္ဟြံကၜဳိဟ္ ေစာန္ဖုိဟ္ဟြံဍဳိဟ္ ခုိဟ္ဟြံမာန္ရပုဟ္ဒွ္။ အလုံရးမန္မူေကၜာန္သြက္မု ဒ႘မဝ္ေရၿဇ႘မန္မူေကၜာန္မု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ကုႝသတိဂြံရ။ ကှိဂၜဳိင္ကသုိင္ဍာ ဂၜဳင္သာဂတာလုိက္ ဓဝ္ည႘သာဟြံမြဲေတွ္ေဒံါေထာံ။
Feedback From
Sun, Sep 9, 2012 at 9:59 PM
Name of sender: နာဲလြ႘မန္
Email of sender: lawimon38@gmail.com
COMMENTS : ယြံ ဂေကာံပႛ႘ပႛပ္ ေဗာ္မန္ညံင္ဂြံဒွ္မြဲေဗာ္တံညးဂမၜဳိင္အဵ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘အလုံရးမန္ေလဝ္ေဗာ္မန္ရ
ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘မန္ေလဝ္ေဗာ္မန္ရ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေလဝ္ေဗာ္မန္ရ ယဝ္ရန္တဿံမိက္မဂြံပေကာံေဗာ္မန္ညံင္ဂြံဒွ္မြဲဍာံဍာံမၢး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိေလဝ္ ေထက္ကုႝဒးပံင္ေကာံကေရာံ ေဗာ္မန္ၐါဂွ္ကုီေရာင္ ညာတ္ေကတ္ရ။

ေကာန္ဂကူမန္တံရ ဒက္ပၲန္လဝ္ေဗာ္မန္ဂမၜဳိင္ မုဟုိတ္ေဗာ္မန္မြဲကုႝမြဲဂြံ ပေကာံဒွ္မြဲေဗာ္ဝါတ္ဒဿံင္ေရာမၢး ဟုိတ္ႏူကုႝေဗာ္မန္မြဲကုႝမြဲတုိင္ပၠဵရန္တဿံဟြံတုပ္ ညးသၠံတုဲ ေသၢာံဒွ္မြဲဂွ္ၿဇဳိင္ေကြံေကြံေရာင္။

ညံင္ရဵေနာတ္ကုႝျမကုီရ ေနာတ္ေလဝ္ကၜဳင္ႏူပၝဲရ ျမေလဝ္ကၜဳင္ႏူပၝဲရ ေနာတ္ဂွ္ေကၜာန္ကေမၜာန္ပတုဲဖုႝသြက္ေသၢာံရတ္ေခ်ာဲ ရတ္ေၾသာံ ျမဂွ္သြက္ေသၢာံဗါက္ရာပ္ ဗါက္ဆု ဗါက္ဒုန္ ေနာတ္ကုႝျမဟုိတ္ႏူဗုီျပင္ဟြံတုပ္ ညးသၠံတုဲ စန္ပည႘ဟြံည႘ရ ယဝ္ေဗာ္မန္ပု႙တံပတဝ္ပတပ္ကုႝရန္တဿံဂကူမန္မၢး အလုႝအလုႝေဍံဂွ္ည႘အာေကတ္တ္ေရာင္။

ယဝ္ရပတဝ္ပတပ္လဝ္ရန္တဿံေဗာ္ညးကုႝညးရေဏာင္မၢးေတွ္ ေနာတ္ကုႝျမ စန္ေကာံေတွ္ ေဗာ္မန္ပု႙တံစန္ပေကာံ ေကာံကုီေရာင္။ လြ႘မန္
Feedback From
Mon, Sep 10, 2012 at 6:12 AM
Name of sender: မန္ဆာန္နာဲ
Email of sender: monchannai31@gmail.com
COMMENTS : ဂိုဟ္မံင္အဝႝုဇကုဟာဟြံပံင္ေကၜာန္မြဲစြံဂွ္?
Feedback From
Mon, Sep 10, 2012 at 3:54 PM
Name of sender: လြီမန္ျဇပ္ဗု
Email of sender: lawimon99@gmail.com
COMMENTS: မုပာုိတ္ေကတ္ဓ႐္ညီသာပာြံဂြံဂွ္ေရာဟုိတ္ႏူကုႝကႜိဳပ္သၠဳိပ္ဟြံခုိဟ္ပာာ ဟုိတ္ႏူကုႝဝိပကၠကုီပာာအျခာအၥာတံညးၐါ ေကာန္ဂကူမန္တံေလဝ္ၾကအ္ရေဏါင္အၥာတံ
Feedback From
Tue, Sep 11, 2012 at 8:24 AM
Name of sender: မန္အေမရိကာန္
Email of sender: usmon2015@gmail.com
COMMENTS: ယြံ ေကာေဒံအၥာပရိုင္ပိုယ္မန္၊မုဟုိတ္ဂြံတၛအ္ ခ်ဳဳပရိုင္ေဗာ္မန္ၐါဂွ္သဿးဂၜိဳင္ေရာ၊ သြက္ဂြံခ်ဳဳပရိုင္တှဟ္ဟ္တံဂွ္ ဂၜာဲဟြံဂြံဟာ။ ဂၜာဲဟြံဒွ္ဟာ။ ေဗာ္ေအန္ေအယ္ဒ႘တံ ေကတ္မာန္မံင္ေကာန္ဂကူမန္၊ တံင္ဏာမံင္ျဒဟတ္ေကာန္ဂကူမန္တံအိုတ္ကၜဳင္မံင္သိုက္က္ဂွ္ မုပဟြံခ်ဳဳေရာ။ ဟြံဂံင္ခ်ဳဳေသင္ဟာ၊ညးဟီုခိုဟ္ေတွ္ ခိုဟ္ကီု၊ ပေရအ္ေတွ္ ပေရအ္ ကီုဂွ္ ဟြံဂပ္ဝ္ေရာင္ေထင္၊ဂေကာံပရိုင္ဗြဲမဂၜိဳင္ ဂြံမံင္အထံက္ပင္ၾသန္ ေဗာ္ေအန္ေအယ္ဒ႘တဲု ဟြံဂံင္ခ်ဳဳပေရာ ဒဝ္အံင္သာန္သုဂ်႘ဒွ္ ဓမၼတာရေလဝ္၊ ညးတှဟ္ခ်ဳဳခိုဟ္ေတွ္ ဟီုခိုဟ္ဗက္အာအိုတ္ရေသင္ဟာ၊ နာဲပိုယ္တံကဆံင္ဟြံစိုပ္ဏီ ပေရင္လစြံစိုတ္ ဂြံပည႘ပညပ္ဂွ္ ညာတ္ဒုဟ္ရ ေထက္ၾကိဳက္။ ပရိုင္ကဵဝဵ ၁၀ သှာံျပင္ကၜဳင္ရ ဟြံၐက္တိတ္ႏူ ပေရင္ ဂေစံပဝ္ ဂဒါပဝ္ဏီ။ ဒဝ္အံင္သာန္သုဂ်႘ဂွ္ မှိဟ္ျဗဵဟြံေသင္ပုဟ္၊ မှိဟ္ၾတံဳေရာင္ ယဝ္မှိဟ္ဂမၜိဳင္ဟီုပတိတ္ေတွ္ နာဲပိုယ္ပေတွ္ဟာ။
Feedback From
Wed, Sep 12, 2012 at 5:30 PM
Name of sender: ယံက္ယံက္မန္
Email of sender: one2callone@gmail.com
COMMENTS: ပေကာံဟြံဂံြေတ္ွဟလးေလဝ္ အေစာန္အိုတ္ေတ္ွေဒါံစေကတ္တ္ရ၊ ဟုီစဟဏံေတ္ွ"လၲဴဒုႝလၸၿပာ္ပႜဲဍာ္ေတွ္ဟလး" ဟိဟိဟိ
Feedback From
Thu, Sep 13, 2012 at 9:08 AM
Name of sender: မာံ၉၆၉
Email of sender: mehm969@gmail.com
COMMENTS: အဲစတမ္ေတံ ဂွ္ ဂေကာံဒီမ၀္ကေရျဇ႘အလုံရးမန္ မပတံ အစာဇနဴ နာဲေမ်တ္ျဇိဳယ္ နာဲေမန္နဲသုိ၀္ တံ ေစဟ္ပေရင္စန္ဒက္ ပႜဲထာန္မြဲဒနာဲဂွ္ ေကင္ဟုီလ၀္ကုႝညးတံတုဲမံင္ရ--- နာဲတံ ပံက္ပတိုန္ေဗာ္ဒ၀္မ၀္ကေရျဇ႘ မြဲပလန္ေတွ္ ေဗာ္ေႀတံ ေတံဂွ္ေရာ ယ၀္ရကေလင္ဂိ်ဳင္တုိန္ပလန္ေတွ္ ဟလုႝပေရာ . ရံင္ဏး နာဲတံ အလုႝအသ႘ဂွ္ ၀ါဒ ပၚဒကးဆီဂွ္ႏြံမံင္တြဳႝေဏါင္ဏါ စြံသတိ. ဟုီဏါသာ္ဏံရ။ လမုဟ္ေတွ္၀ါဒပၚဒးကးဆီဂွ္ မန္တံ ဒးဒုင္စသုိင္ကၜဳင္ပၜန္ရ။ ဟြံကလိုဟ္ဏီဖုိဟ္ဂွ္္ ဟြံေထင္။ တီဖုိဟ္ဒဟ္ဖုိဟ္ဂွ္ ၀ါတ္အုိတ္ရ။
Feedback From
Thu, Sep 13, 2012 at 5:49 PM
Name of sender: ရာမညအိန္ကုႝမန္
Email of sender: momaiparoi09@gmail,com
COMMENTS: မန္သုီဖအိုတ္ စိုတ္တုပ္ည႘သဿဟ္ ဒွ္မြဲကသပ္မွ ဂၜံင္တရဵပိုယ္အာ ဟံသာဍဳင္ၐိုပ္ ဂြံစိုပ္မာန္ေဏါင္ ကေလာေကာေဒံမန္တံ
Feedback From
Fri, Sep 14, 2012 at 6:31 PM
Name of sender: ရာမညၐ႘ေရဝ္
Email of sender: rotrotmon2012@gmail.com
COMMENTS: ေဗာ္မန္ဟြံရပ္လြဟ္တအ္ေလဝ္ ဆီဒကးဒဿံင္ညးသကအ္ဏီဟာ
Feedback From
Thu, Sep 20, 2012 at 3:26 PM
Name of sender: နန္
Email of sender: nonchanmon@gamile.com
COMMENTS :အိုတ္အာစုိတ္ယ်ဟာ မန္ပိုယ္ လပယွအ္စိုတ္ မန္ပိုယ္ဗီုဏအ္ရ ၿဂိဳဟ္ေဇှာ္မံင္ ညးတှဟ္ဗတိုက္မံင္ပှာန္ယ် မန္ပိုယ္ ဟြံပေလ၀္လြဟ္ဏီ မုပမံင္ေရာ ဟြံတီရ ဂြိင္ေဖက္ဂြံအာဍဳင္တြႝဳေလ၀္
Feedback From
Fri, Oct 5, 2012 at 7:22 PM
Name of sender: bannyajamonain
Email of sender: bannyajamonain@gmail.com
COMMENTS: မန္ကုႝမန္ကယ်ာန္ဓဝါတ္ညးသၠံဆလအ္မွဂြံတုဲဒွ္ကဝ္တူမွေဍံတုဲဒွ္ဟာ ယြံေကာန္ဂကူတအ္.,..?
Feedback From
Mon, Oct 8, 2012 at 3:56 PM
Name of sender: ဆာန္မန္နာဲ
Email of sender: soemon2011@gmail.com
COMMENTS : ေဗာ္ဂၜာဲဒတုဲဖုႝသြက္ေကာန္ဂကူဍာံမဂး ရံင္ဍာန္လုႝ ဒွ္ဂုဏ္ဖုႝသြက္ဂကူဂလုိင္ေရာ ဂၜာဲနဲကဲတုဲ ဆက္ကေလာန္အာညိ ၀င္ညးတံ ၂ လပၚဂွ္ သြက္ ယးေတံ ေသွ္မံင္ဏီ တန္ဖုိးညးတံဂွ္ ကေလာန္ညးတံေဟင္ရ။ ျခာဟံြလံ မှိဟ္တဿိတံ တီကၜဳင္အေစာန္ညးတံေဏာင္။ ညးသဿတ္တဿိတံဂၜိဳင္ တန္ဖုိးညးတံႏြံ ေဍံတံ ဆက္စဿတ္သမၲီပၜန္ေရာင္။
Feedback From
Sun, Oct 14, 2012 at 6:38 AM
Name of sender: Zahan Mon
Email of sender: mehnzahanmon@gmail.com
COMMENTS:ပႜဲကုႝအခိင္ဍဳင္ဗဿာစဓမံက္မံင္ရုပ္ရဵဒ႘မဝ္ကေရျဇ႘၊ စျပိဳင္ပၠာန္ကၜဳင္မံင္ကုႝပြ႘ပြိဳင္ဂၜးတိဂွ္ဂြံမိင္ေကတ္ပရုိင္ေကာန္ဍဳင္တှဟ္တံ စုိတ္လုပ္စကုႝဗုဒၥဘာသာပု႙ဗုီဗုီဏံဂွ္ မိပ္စိုတ္ဂြံျဇဟတ္စိုတ္တဵဗြဲမေလာန္ရ။ ညးဘိုင္ေရင္တၜဳင္ပညဳင္ထၞးကုႝဂၜံင္တံဂွ္ေလဝ္ တင္ဂုဏ္တဵအိုတ္အေစာန္ရ။ ဆက္တုဲေလဝ္ဘိုင္ဗေပင္အာကုႝျဇဟတ္ညိ။ ဍဳင္ပု႙ေဇှာ္ေမာဝ္တဵတက္တုဲဓဝ္ၐိုဟ္လလမ္ ကုႝဂြံမံက္ဂေတာဝ္တိုန္ညိအဵ။

COMMENT
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ

Kaowao Feedback
:
:ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂, ဂိတု ေသပ္ေတမ္ဗာ


ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂, ဂိတု ေသပ္ေတမ္ဗာ

- ဂကူမန္ ပႜဲဍဳင္အေမရိကာန္တံ ဒုင္တၜဳင္ဒဝ္သု သုီတင္ကုႝကသပ္

- ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ႏြံပဿိက္ ေဒံါေပဲါပှာန္

- ေဗာ္မန္တံ ပံက္ရုင္ ပႜဲပြဳိင္ဍဳင္နာနာ

- သြက္ေသၢာံဓမံက္ရုပ္ရဵ ပေရင္ၐိုဟ္လလမ္ဂွ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ ေကၜာန္ဗဒွ္ သဘင္သ႘ကၜ႘

- သဘင္ဂၜာဲၾသန္ဂအုံ ေကုာံ ၾသန္ဒါန္ ၆၀၀ ကိုတ္ သြက္ဘာမန္

- မန္တံ အာကုႝဒါန္ စှအာဟာရ ကုေကာန္ထံင္ အပႜဲထံင္ဖာသီ

- ခမ႘သင္ ပႛ႘ပႛပ္တံ စိုတ္အိုတ္မံင္ကုႝ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ

- ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္ ပလံင္လိက္ဒစုႝဒစး ကုဂ်ာေနဝ္ၾသင္ေလာန္တာင္မ္ ကိစၥဓမံက္ထၞး ဗုီရုပ္

- သေရာပ္တင္ရန္တဿံ တၛဲပၜန္ဂတးမန္

Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ