Download Mon Keyboard (Help)
How can help you Mon font & Kyaboard(IEx)
ဗြ႘ဒ႘ယုႝ | ေအန္ဂလိက္ | ဗဿာ | ေသံ   
ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ႏြံပဿိက္ ေဒံါေပဲါပှာန္
ပ႐ုိင္
Share |
 

ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ႏြံပဿိက္ ေဒံါေပဲါပှာန္

ကဵဝဵ

တၛဲစန္၊ ေသပ္ေတမ္ဗာ ၂၄၊ ၂၀၁၂။

ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ႏြံပဿိက္ေဒံါပန္ေပဲါပှာန္တုဲ ပႜဲတၛဲၐုိဟ္လလမ္ဂၜးကဝ္ ပႜဲဂိတုေသပ္ေတမ္ဗာ ၂၁ ဂွ္ ေကၜာန္ဗဒွ္ဏာ သဘင္ကှာ လတူဍဳင္မတ္မလုီ ၐါဒှာဲရ။

သြက္ဂြံဆဝ္မၛဳဟ္ စုိတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူ အၾကာေကာန္ဂကူမန္တံတုဲ အခိင္ႏူဂယးဂွ္ သဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ေကုာံ သဿတ္မန္တံ ၐုိတ္ ၅၀ တၜျပင္င္ ေကၜာန္ဗဒွ္ သဘင္တၛဲၐိုဟ္လလမ္ ပႜဲျဇပ္သဘင္ဓရ္မန္ ဍဳင္မတ္မလုီရ။

(ကႜိဳပ္သကိုပ္မန္တံ တိုန္စိုပ္သဘင္ကှာ တၛဲၐိုဟ္လလမ္ဂၜးကဝ္) (Photo - Kyi Zaw Lwin)

“ဟုိတ္ႏူပု႙ မိက္ဂြံကုႝသဿတ္တံ ပါလုပ္ ပႜဲပေရင္ခ်႘ဓရာင္ ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္ဂၜဳိင္င္တုဲ ေကၜာန္ဗဒွ္ သၻင္ကှာဏံေရာင္” သာ္ဝြံ ကြးဘာတကၠသုႝ မတ္မလုီ နာဲစိေစာန္ ညးမခ်႘ဓရာင္ ေကၜာန္ဗဒွ္သၻင္ကှာဂွ္ ဟုီထၞးရ။

ပႜဲသၻင္ကှာဂွ္ သဿတ္ ကုဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္၊ ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္ ကုသဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေႀတံ ေကုာံ ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္ ကုညးစှးစၜတ္ထဝ္ သာ္ဝြံ ေသာင္ကလးအာ နကုႝကႜဳိပ္လိက္ပိပေရာေရာင္ဂွ္ေလဝ္ ညးဆက္ဟုီရ။

ကႜဳိပ္သၠဳိပ္ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ ႏူေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္၊ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္ ေကုာံ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတံေလဝ္ တုိန္စုိပ္သၻင္ကှာ ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္ဂွ္ကုီရ။

“ပေရင္ထၸက္ပှာန္ ပႜဲေဒသကေခ်င္ေတံေလဝ္ ပု႙သ႘ကၜ႘ဏာကုီ။ ပု႙ညာတ္ေကတ္ေတွ္ အလုႝအသ႘တံ ဟုီမံင္ ဓမံက္႐ုပ္ရဵ ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္တုဲ ဗၲဳိက္ဒဿံင္ကေခ်င္တံဖုိဟ္။ ညံင္ေပဲါဗၲဳိက္ ပႜဲကေခ်င္ေတံ ဂြံေဒံါမာန္ဂွ္ ပု႙တံ ဒးတံင္တဲ ဗန္ကအ္ညးသၠအ္ေဏာင္”  သာ္ဝြံ နာဲစိေစာန္ ဟုီရ။
တုပ္တဵသာ္ဂွ္ကုီ အခိင္သဝ္တၛဲဂွ္ ႏူဂေကာံ (ပြင့္လင္း ကြန္ယက္) ဍိဳက္ကႜိဳပ္တုဲ ေကၜာန္ဗဒွ္ဏာ သဘင္ဟုီတြံ ေကုာံ ပံင္ေကာံထပက္စဿတ္တဲ ပေရင္ေဒံါပှာန္ ပႜဲဍဳင္မတ္မလုီ မြဲဒှာဲကုီရ။

သဘင္ကှာဂွ္ဝြံ မပၲံကုႝ ေဗာ္ NLD၊ ေဗာ္ဒ႘မုႝကေရၿဇ႘ အလုံရးမန္၊ ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ၊ ေဗာ္ တစည၊ ေဗာ္ညးဍဳင္ကြာန္ကေရင္ ေကုာံ ဂေကာံကြးဘာတကၠသိုလ္၊ ဂေကာံလိက္ပတ္ေယန္သှာင္တံ လဿိဟ္ၐိုတ္ ၃၀၀ ျပင္ တိုန္စိုပ္အိုတ္ရ။

“သဿတ္ပု႙တံဂွ္ ဟြံဒုင္တဲကုႝ ေပဲါပှာန္ပုဟ္။ အဓိက ေပဲါပှာန္ဒွ္မံင္ ပႜဲကေခ်င္ေတံဂွ္ ညးဂွ္ေဗၜတ္ ညးဂွ္ဒး ပု႙ဟြံမိက္ဟုီပုဟ္။ သြက္ညးဒးဒုင္မံင္ ဘဲပှာန္ဂွ္ ေဒံါကုႝေပဲါပှာန္ညိ။ ဟိုတ္ဂွ္ရ နကုႝရမ်ာင္ဍဳင္မန္ ပု႙ေကၜာန္ဗဒွ္ဏာ” သာ္ဝြံ ညးမစ႘ဇန္ သဘင္ကှာ နာဲက်႘ျဇဝ္ေလြန္ ဟုီရ။

စႏူသှာံ ၁၉၆၂ အလုႝအသ႘ တၜအဝုႝပှာန္ ေနေဝန္တံ သီအဝုႝတုဲ ဂြံအေခါင္ေကၜာန္ တၛဲၐုိဟ္လလမ္ဂၜးကဝ္ အလန္ဏံဂွ္ ဒွ္အလန္ကၜာအုိတ္ရ။

ပႜဲဍဳင္ဗဿာ ေဒသလၛဳႝလၛဳႝ မပၲံကုႝ ဍဳင္လၢဳင္တံေလဝ္ ေကၜာန္ဗဒွ္သၻင္ကှာဗုီဏံ မှိဟ္ဗြဲမဂၜဳိင္တံ တုိန္စုိပ္ကၜဳင္တုဲ နကုႝပေလာံသာ္ဍဳီ ရပ္လဝ္တှးလိက္ မခ်ဴလဝ္ ညံင္ဂြံေဒံါကုႝ ပေရင္ထၸက္ပှာန္ ပႜဲေဒသကေခ်င္တုဲ ကြာ္အာမြဲဒၿမိပ္ဂၜံင္အုိတ္ရ။

ညံင္ဂြံေဒံါကုႝ ပေရင္ထၸက္ပှာန္ ပႜဲေဒသကေခ်င္ဂွ္ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ဗြဲမဂၜဳိင္ ခ်ိင္လဝ္ အာထၞးဆႏၵ ပႜဲဍဳင္ေဇှာ္ ေနပ်႘ဒဝ္ေတံ နကုႝကြ႘စက္ အခိင္ႏူဂယးဏံဂွ္ အလုႝအသ႘ဍဳင္လၢဳင္တံ ရပ္ဗေဒံါေထာံအုိတ္ရ။

အလုႝအသ႘တံ ၿပံင္လွာဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သြက္ဓဝ္ၐုိဟ္လလမ္ေဏာင္ ဟုီမၢး ဒးကုႝအေခါင္ကုႝ ညးဍဳင္ကြာန္တံေရာင္ ညးလၛဳႝတံ ပၚပဲါအုိတ္ရ။

Feedback From
Thu, Sep 27, 2012 at 10:10 AM
Name of sender: မာံ၉၆၉
Email of sender: mehm969@gmail.com
COMMENTS : ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္တံႏြံပဿိက္ကုႝၐိုတ္ေဒံါပှာန္ၐိုဟ္လလမ္ ဓ၀္ရဟာ ညံင္မန္ဂြံဂြံအေခါင္အုပ္ဓပ္ပုိင္ျပ႘ အေခါင္အရာဇကုကုႝဇကုဂွ္ ဟြံဂစါန္ရဟာ ေထက္ကုႝဒးဂစါန္ေဏါင္။ မန္တံေကၜာန္ဏါ ပေရင္ေဒံါပှာန္ဗုီဏံဂွ္ အလ႘အသ႘တံ မိပ္စုိတ္ေကြံရ မုဒွ္ေရာေတွ္ ပေရင္ၐုိဟ္လလမ္ဂွ္ ေဍံတံႏြံပဿိက္မံင္လအ္ရ။ ဆဂး ေဍံတံႏြံပဿိက္ ၐုိတ္ပေရင္ၐိုဟ္လလမ္ေဟင္ရ ဂွ္ အဲဂံင္ဒုင္ကအ္ပါင္။ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္သြက္မန္ပုိယ္ဂွ္ ေလာဲေလာဲဂွ္ ေဍံဟြံဖန္ပုဟ္ဂွ္ ဂံင္ဟုီ ေဍံဒုိအ္ဂြံေတွ္ ေဍံဒုိအ္ဟိတ္အာ အတုိင္ဏံေဟင္ရ. ယ၀္ရ မန္တံေလ၀္ ဟြံေဆာ္ကတုႝပုဟ္ ပဿိက္ဆႏၵ မန္ေလ၀္ ယ၀္ရ ဟြံထမံက္ပတိတ္ပုဟ္ေတွ္ ဟိတ္ျဇအာအတိုင္ဏံတုဲ ပှာန္မန္ဂွ္ ဒဟ္ဒပ္ပှာန္မန္ပယ်ဳႝ ဂကူမန္ဂွ္ေလ၀္ ဟုတ္ေစွ္ ကေလအ္ေစွ္ အုိတ္အာ အတိုင္ဏံရ ။

COMMENT
ခ်ဴပလံင္လိခ္ နကုႝ မန္ ဝွန္ (mon font) ဂြံမာန္ရ

Kaowao Feedback
:
:ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂, ဂိတု ေသပ္ေတမ္ဗာ


ေလဿင္ - ပ႐ုိင္ ၂၀၁၂, ဂိတု ေသပ္ေတမ္ဗာ

- ဂကူမန္ ပႜဲဍဳင္အေမရိကာန္တံ ဒုင္တၜဳင္ဒဝ္သု သုီတင္ကုႝကသပ္

- ညးဍဳင္ကြာန္မန္တံ ႏြံပဿိက္ ေဒံါေပဲါပှာန္

- ေဗာ္မန္တံ ပံက္ရုင္ ပႜဲပြဳိင္ဍဳင္နာနာ

- သြက္ေသၢာံဓမံက္ရုပ္ရဵ ပေရင္ၐိုဟ္လလမ္ဂွ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ ေကၜာန္ဗဒွ္ သဘင္သ႘ကၜ႘

- သဘင္ဂၜာဲၾသန္ဂအုံ ေကုာံ ၾသန္ဒါန္ ၆၀၀ ကိုတ္ သြက္ဘာမန္

- မန္တံ အာကုႝဒါန္ စှအာဟာရ ကုေကာန္ထံင္ အပႜဲထံင္ဖာသီ

- ခမ႘သင္ ပႛ႘ပႛပ္တံ စိုတ္အိုတ္မံင္ကုႝ ပေရင္ပံင္ပေကာံ ေဗာ္မန္ၐါ

- ေဗာ္ဒ႘မဝ္ကေရသ႘မန္ ပလံင္လိက္ဒစုႝဒစး ကုဂ်ာေနဝ္ၾသင္ေလာန္တာင္မ္ ကိစၥဓမံက္ထၞး ဗုီရုပ္

- သေရာပ္တင္ရန္တဿံ တၛဲပၜန္ဂတးမန္

Untitled Document

 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
   လၲဴေတံ | ကေလင္မြဲမုက္

တၜမူ 2004 - ဂေကာံပ႐ုိင္ကဵဝဵ