မူလစာမ်က္ႏွာ
 သတင္း
 ေဆာင္းပါး
 ကဗ်ာ
 အင္တာဗ်ဴး
 အယ္ဒီတာ့
 ဓါတ္ပုံ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--> Kaowao burmese version


၏ာညျာ.ၫကငချခႁေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယာဟ.ယမ႔ႅန၌ံႅေူ.ယေူ.


Ashley South

၁၉၈၉ ုနည ၁၉၉၅ “ု.ယာံ. ူုျညုျုငကချူ႕ာဟၠငယ်ကေ္႑႔ႅေ်လျယ (၂၀) နုဟ.ျ့.၏ာညျာ.ၫကငချခႁ််ျေ်ငကယမည႔၊ေစ်ျေဳအျမစျ ်႔နမယ  ဆနႀ.အ႕လဲဳဟုျမပ႕ဳ႔၊“ုအပျၶ  ိဲၫံ်ျာံ.နအ.၊ ေ႔ိဲဆနႀ.အ႕လဲဳဟုျနအ႑့. ၏စညျူလျ္ငေ.ယနစယ၏ဳချယ ဳႁနညမ အ႔၊ဆနႀ.၌ံငစဓအပျၶ


၂၀၀၄ ဳကၫံ်ျ နေ.ုျအကငႀ.ူ တညျ”ုဲယဳဟၠစျန့.ချယ  ဘဳဳချလ႑ညျ၊မ.ႊ႕ယုနည နူဧ.ုဟ႒စဲယုအလျယုေစ်ျမစျေ္႑႔ႅေ်လျယ ာဟ.ယမ႔ႅ ေန၏ဳေနည့. ွငကယ၌႑.ယူ.ယဳ႔၊စဓအပျၶ၏ာညျာ.ၫကငချခႁနမယေ.၎.မ႔ႅေဳဟုျေဳဟ.နညမ.ာံ.ွုျာ၌ံငနအ.၊ႀ႕ယၵေႊ႕ယ ဆ၏္ချ၊ ေ်ငကယမုငက ၫကငချခႁနမယေမန၏ဘ.ချျမချွငကချ အအျအ႔၊ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲ (NMSP) ည႔၊ ုဳဟချ၏စလျူ႑အျန၏ာ.ုျနမယေ္႔႑ႅ
(KIO)အငက၊့.ေႊ႕ယဆ၏္ချ၊ ေဳုျေဳ႔ေ]ုစျေအလျယနအ႑ည႔၊”ုႁၠ“ုမစဓအပျၶ ေ႔ိဲေ္႔႑ႅနအ႑့.၏ာညျာ.ေနမယုကူဆာါၢ ူႁက႒ဳႁၠနမယနု.ချ်ဲနွ႑ယနၫ႑ယနမယ ေ်ဲေ်ထျႊ႔စဓတချူ.အ႔၊ေနစၨနႊ.ုျဳႁ”ုငၠွကငဳ႔၊]ုအ.၏္်ျအပျၶ


ောဟၠငယဆ.ယလဲူ.ဳႁုကင ၂၀၀၄ ဳကၫံ်ျာံ. ၏စညျူလျုဟချယစအ၊႔ေဳဓ ေစ်ျမစျေ္႑႔၊ေ်လျယ (၂၈)္႔႑၊ ့.ောဟ.ယ်ကေနညည႔၊ ််ျေကစျဳဟၠစျ နမယုကင ဆအျွကငယရံလျူ.္ကင၊ည႔၊ အမ.ယတချနေ.ချူကစျ္ကင၊ွကငအ. ေဆငဆင]ုဲယည႔၊ ုကငပျ်.ယူံပျ(၁၀၀)နုဟ.ျ န်ူၱအျဳ႔၊အပျၵ KIO/NMSP ည႔၊ ေ၏ဳ.ယေစ်ျမစျ ေ္႑႔ႅ နအ.ျနအ.ျာဟ.ယု ဆ႕အငက၊၏္်ျန်ဳဟချအ႔၊ ္ုျိမပျ၏စလျနႊ.ချ်ကည၊႔ စအျဆုျည႔၊ နအ.ချယ ွငက ဳဟုျနအ႑အချ၏စဳ႔၊]ုအပျၶ ိဲူကင၏စၠူကစျ၏ဳချယေ.ယ၏္ချ၊ ောဟၠငယဆ.ယနမယ၏စၧည.ုကင ေည.ါအျၫငကချခႁ နမယာံ. ႀပျူငကန၏္ရံချယ မာပျွကငအ႔၊ နု.ုျန“ု.ချယုကင ွ႑႔၏စဳ႔၊“ုအ.ူလျယ၏္်ျအပျၶ ဆ႕အကင၊ မ႔ႅ နအ.ချယွကငဳဟုျောဟ.ယေ်ကုကင  (််ျအစျ) ေ်ကငယမု စပျဳဟဳ႔၊နစာ႔၊ ာငာငအကင၊မ႔ႅ ပကႁ]ုလျပ႕ွ ဳဟုျုကငန္ၨႊကအျ၏စဆ၏ဳချယေ.ယ၏္ချ၊ ူ႕ာဟၠငယ်ကနအ႑၊မ႔ႅ ၫငကချခႁနမယ ေဳညျယုၭုကင ၏ာံချ၊အချ ၫငကချဳ႔၊စဓ အပျၶ


ောဟဉငယဆ.ယလဲူ.ဳႁ”ုဲယ႒စဲယွကႁယ္ငက၊ ညဲယူ.အ.ည႔၊ောဧ ််ျအစျေ်ငကယမ့. ေစ်ျမစျေ္႑႔၊ာဟ.ယေနစၨ ေ.မကႁူံလျဝန၏စ.ချယူ.ူငာျ၊ ာပျူငကႅႊချ၏ာချမစဓအပျၶ  ္႑႔ႅ်လျယစကႁေဆ်ျုငက နညမ.ဳဟႊ.ယ္ငက၊ ်ဲ်ထျမအ. ည႔၊ေအ႕ ေစ်ျမစျေ္႑႔၊ထစနိနႀ.ချေအ႑ချယ စကႁာံညျ ေနညေႊ.ယနမ.ုျ္ငက၊ ညလျယူာျယမံ.ူ.ူငာျဝ ာပျၵ ၫငကချခႁနအ.ျမ႔ႅ ႊငာျယဳဟဉစျာဧောငညျ၊နေ.ုျ အစျ္႑႔၊်လျယစကႁ အ်ျဳကဳကုငကေစ်ျ မစျေ္႑႔၊နအ႑မ႔ႅ စ႕႕ယနစဓချယာံၠည႔၊ူကစျနွ.ချအ. (ဆကင၊ာ့ကအျ) ၂၀၀၅ဳကၫံ်ျအကညျယု ရံာျယ၏စလျညပျာံ.  ေ္႑႔၊ၫံ်ျဳကုကင ူကစျူငကုျဆူကင ေီာႂူုျညုျ၏္ၠအျဳကငချယအ. ိဲၫံ်ျဳကက ႊ႔ုအ်ျဳကဳကနအ.ဝ ူကစျူ.စဓူငာျဝာပျၶ


ေဳဟၠငႅေ္႑႔ႅေ်လျာဟ.ယုနအ.ဝ ္႑႔ႅ်လျယစကႁေဆ်ျေမနစၨနစဓုျာ႔ဝေအကငချယေအ.အ်ျဳကေႊင ုကငပျစကငချေကစျဳဟၠစျနမယည႔၊ ုညျ၊ဆအျ ႊ.ယအ႔ဝ ၫငကချခႁနမယစဓတချ နွ.ချဳ႑ချ၊နအ႑ုငက ်ငအျေ.ယႊုျ ဆညျ်႑.  မပ႕ူကစျနွ.ချၫငကချစဓအပျၶ ူ႕ာဟၠငယ်ကနအ႑ည႔၊ေ၏ဳ.ယၫငကချခႁနမယ စဓအဲနအ႑ေအ႑ုျ မရငံာ႔ဝေ ဳ႑ချဝေူာျယုနအ.ဝ ဆငစျ႒စဲယေုညျ၊ေဆအျရငံစဓအပျၶ ေညငာျဝေွကႁယေ.ယ၏္ချဝ ထစနိနႀ.ချေ အ႑ချယ န၏ာနစၨၫငကချခႁနမယာံ. စဓတချနွ.ချရ႑ုျဳ႑ချဝနအ.ဝ မူ.ူငာျဝာပျၵ ႀ.ႀ႔၏္်ျ၏္်ျ််ျအစျ ုအငကုျရငကုျေကစျဳဟၠစျဳႁနညမအ.ည႔၊ ်.မချ္႔႑၊််လျယစကႁအ်ျဳကဳက ရငံနညအ.ုနအ.ဝ စကငနု.ချယအပျ ူကင၊ ေ႔ိဲေ္႑႔၊ေ်လျယ နအ႑ု၏ာချ“ုအပျၶ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲ ေစဓ ေတချ ေ၏ဳ.ယေ္႑႔၊နအ႑ု နအ.ဝ႒စဲယ၏စလျဝ်ကႁအ႔ဝၫငကချခႁနမယ န၏္ရံချယာႃအ်ျဳကာနစၨဳဟချယ ူုျညုျေစျ္ကင၊ ာ၏္်ျၫငကချႀ႕ယူကင၊ နႊ.ုျ၏စ “ုအပျၶ


််ျအငကချယာႃနအ႑ုကင ေဳ႑ချဝနစၨမချနစၨဆူငက ည.ဳႁာႃာရငံအ႔ဝ ေစ်ျမစျေ္႑႔၊နအ႑ုကင ုကငချအ႑ပျဆ႑.ယ္ကင၊ ူာျယလ႑ညျာႃနစယ႒စဲယနု.ချယနစယ ႊ.ယ႒စဲယ ၏္်ျစဓူငာျဝာပျၶ ဆကင၊နဆ.ျူလျယ ာႃပ်ျနွယတဓယည႔၊ စအျ ဆုျနညအ႔၊ ေချေ.ယ ၂၀၀၀၀ရငံအ႔၊ (UWSA)ူကင ေ္႔႑၊ေ်လျယ နအ႑ုကင အ.တညျဳႁႊငာျယဆငာျယ ႊ.ယၫငကချ ူကင၊ မရငံႊ.ယအ႔၊ ၫငကချခႁအု.နႊ.ုျဳႁာႃေနစၨာံ. ိဲေ္႑႔၊နအ႑့. နည.ုျွကႁယေဳဟငညျႊင ုဟညျရငံနု.ချယုဟညျ၌ံင နညစဓူငာျဝာပျၶ ိဲူကငနအ႑ယနဳၨာႃ နအ႑ေမွကငမချ ််ျနမယ ေမေ.ယ ညလျယအ႔၊ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲူကင ေ္႑႔၊ ေ်လျယနအ႑့. နႀယုချူကႁ႒ဳၠႁာႃရငံ ့ညျာအ႕နအ.ဝစဓၶ


ေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယနအ႑့. ေနု.ချယေွကငယနမ.နႊ႑ယအ႔၊ အကငယအုျ္႑ႁ၊႒္ငၠယာႃ ရကစျစကႁူၱ.အ်ျဳဟစျုကင မရငံဳ႔ဝ“ုအ.၏္်ျအပျၵ ေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယည႔၊ စအျဆုျွုျၫၱပျအ႔ဝ ၏စၧည.ာဟ.ယုကင နု.ချယာ႑ညျ်႑. ာံအျအာျယာံအျမ.ာဟ.ယ ၏စၠႊ.ယ႒စဲယ၏္်ျအပျၶ ေ႔ိဲႊ႔ာံ. အစျာနအ.ျမ႔ႅေမချု ေလငၠနမ.ချညပျန၏ာနအ႑ွဲုကင ််ျနမယေမေအငကယဳဝဟ႔အ.ည႔၊ ််ျ်ဳညျယနအ႑နွ.ုျ္ကင၊ ႒ဳႁန၏ာ ဆငာျယစငကုျာႃ ေ”ုဲယေုဟပျ၏စၠူကစျအ.နအ႑စဓစဓအပျၵ ေ႔ိဲူကငႀ႔ '' ္႑ႁႅ႒္ငၠယနမယ်ဲာႁုငညျယဒဒ ာဟ.ယွကငအ႔ဝနဳဓချယ်လျယည႔၊ ဆငာျယအ.ရငံ ဆူကင အစျာနအ.ျမ႔ႅာငာငႀ.ဆ.ာငာင္႕ူကႁနမယ နစၨူ်ဲေမဆငာျယအ.ူလျယစဓအပျၶ ေ၏ဳ.ယ၏စဆည.အ်ျဳကုနအ.၊ ေစ်ျေဳအျ
မစျ်႔နမယဖကႁနအ႑ည႔၊ ွုျ်စျျစ႕ယုစျျနညအ႔၊နညမ.နအ႑ာံ.၏္်ျနစၨနညအ႔၊ူကစျေ.ယေီာႂဳကငချယန်ာႃည႔၊ေ၏ဳ.ယူ႕၊ေဳ႑ခဝျေနမယဳဟၠငယန္ဓုျာႃ
နအ႑ွုျူုျ၏္်ျစ႑.ယနညအ.ႀ႔ ၏္်ျစဓအပျၵ ေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယည႔၊ စအျဆုျအ႔၊နု.ုျဳဟုျောဟ.ယ်က့. ေအငကုျေဳႁ ေစ်ျမစျေ္႑႔ႅာဟ.ယ့.္႑႔ႅ်လျယစကႁဆ်ျု နညဳဟာံအျႊ.ယအ႔ဝုညျ၊ဆအျၫငကချခႁနမယေအ႑ုျ ေု႑ချယာံ.စဓာူ.ယ ာစဓႀ႕ယူ.ယ ွကငအ. ာ“ု.ဳချေွကႁယေ၏္အျ နစယ“ုမနအ.ဝာံ. ၏္်ျစဓအပျ''ၶ

ောဟ.ယေ်ကည႔၊ ေအကငုျေဳႁာဟ.ယုကင နႊ.ုျဳႁဆ႕နအ႑ု၏စၠူကစျ“ုအ.၏္်ျအပျၵ ေ႔ိဲနု.ုျ ဳဟုျနအ႑့. နပႀကပဟေ.ယ၏္ချဝ ေ၏စၠဆနႀ.၏္်ျႊ႑ညျယာႃနအ႑ုကင နူဧ.ဝနစဓဝူ. ်ထျယ်.ယ႒စဲယ ၏္်ျနညွ႔ုင်ၽနအ႑ာံ.ဆ. ေနူယနစယထဲယ်.ယႊ.ယ အ.၏္်ျအပျၵ ေစ်ျေဳအျမစျ်႔ာႃမ႔ႅ ေ၏စၠဆနႀ.ေ၏ာချနအ႑ုကင ေုဟပျေ၏စညျႅ်ထျယ်.ယ၏ဳချယညလျယစဓယ႒စဲယ ၏္်ျ်ထျနအ႑နစၨာံ. ူုျနအ႑ႅ ေုဟၠငယဆုျနမ.ုျာႃနအ႑ုကငဆ. ောဟ.ယ်ကု ေ.ရကႁ၏စၠဳ႔ဝ“ုအ.၏္်ျအပျၵ ေ႔ိဲေစ်ျေဳအျမစျ်႔ႊ.ယအ႔ဝ ၺမငပ.နအ႑ာံ. ူ႕၊ေဳ႑ချဝေနမယ ေ”ုဲယေုဟပျဳဟၠငယန္.ုျာႃနအ႑ ၫငႃချယပံထျဳဟုျေမ နူဟ.ဝညလျယုဟွချယူ.အ. ေစဓေတချ ေ၏စၠဆနႀ. နွ.ချအကငယအုျာႃ နအ႑ရငံဳ႔ဝစဓအပျၶ

 

ၬ.နညာ႔ဝိကု‘ဆလျနအ႑ုကင ၏စညျူလျႊ႕နႊ.ချနညမ.ဳဟႊ.ယနမယူကစျနွ.ချဳဟုျနအ႑ာံ.ူလျယ ေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယမ႔ႅေုဟၠငယ မူိျ မရငံစဓအပျၶ ူ႑ညျဳ႔ဝအ႔ဝွပျ်ကၫံ်ျေအ႑ချယ ေစ်ျ ေဳအျမစျ်႔နမယ နည.ုျစငကချယနစၨႊ႑ညျယူ.အ႔ဝ ူ႕ႊကေန၏ဳ၏စၠူ႕၊ေ္႑႔ႅ ေ်လျယာဟ.ယမ႔ႅ ု႑ညျပုျ ့. ဳဟဲယာ႑ာျယနႊ.စည. ၏စၠမနူ.ုျအ႔ဝေွချဝဆကင၊ ာနမ.ုျနစာ႔ဝ ၏ာညျာ.ၫငကချခႁနမယၵ ူ႕ာႃနမယေ အ႑ုျ တငနဆဆေ၏္်ျွကႁယ ေဳဟုျ၏္်ျစဓအပျၶ ထစာ.၏စမမချ နိဆဳႁူ႕ႊကမ႔ႅ နႊ.ုျဳႁေ.ယနစယာႃည႔၊ာ႑ညျ်.နစပထျနုဟယာႃ  ဆချအညျယ နအ႑ုကင နၫ႑နုဟ.ချယစငအျမုျေအ႑ချယ ႀကညျယ”ုဲယနုဟ.ချယနစဓချယ အ်ျမ.နုဟ.ျာံ. ္႑ချဝူံ်ျၫငကချအ.ုကင ၏စၫငကချစဓအပျၶ

 

ာငငာငွကကငချမ.ူ႕ာဟၠငယ်က ူ႕၊ေ္႑႔ႅေ်လျယနအ႑မ႔ႅ နတ္ညျနႊ.ုျ၏စန၏စ.ွကငာႃနအ႑ုကင အကညျ၊၏စညျအ႔ဝေနည ည႔၊ ေဳဟၠငႅေစ်ျမစျေ္႑႔ႅနအ႑့. ေ္႑႔ႅေအ႑ချယ ၏စၠ၏စချန၏စ.ချယူ႔နမယ နအ႑ူကစျဳ႔ဝ“ုမအပျၶ ေ ႊ႕ယေ၏္ချဝ(KIO) ည႔၊ (NMSP) ့. ိဲာငကုနမ်ဲၫကငချခႁနမယ ပထျနုဟယ ာႃုကင ေွချဝိဲါမဲအ်ျဳကႊင ၏စ ဆၫငကချဳ႔ဝအပျၵ ိဓ့.ူလျယိဲာကငုနမ်ဲအစျနစဓချယ်ကနအ႑ာံ. ေၫံ်ျၫံ်ျွပျနုဟ.ျစဓတချူႃစျရံ.ယာႃ နအ႑မ႔ႅ အကညျ၊=စညျရငကုျဳအျာႃူကင၊ူလျယ ွကငၫငကချစဓအပျၶ

 

(KIO) ည႔၊   ( NMSP) နဳဓချယနွ.ချာႃေအ႑ချယ နစၨူ်ဲဳဟာံအျမ.ာံ. အဳဓအနူ ေနဳဟေအချ ေ၏ခချယစ႑.ယာႃနအ႑ ဆနႀ.ု႑႔ူ႑႔ ာႃနအ႑ ေွချဝအ်ျဳကႊင ၏္်ျဳ႔ဝ“ုမအပျၶ ိဓန“ု.ချဝ လဲလ႑အျ နမယ ႒စငၠု႑႔ာႃနအ႑ ေ်ငအျေစငကချယု႑႔ႊ႑ုျာႃနအ႑ ၏္်ျဳ႔ဝမအပျၶ ််ျအစျေ်ကငယေမည႔၊ မချွကငချနညမအ႔ဝ ေနမယုင်ၽနအ႑ာံ. ႀ.နအ႑ေူကစျဆချဝ  ႀ.နအ႑ူကစျမာူ.ယွကင႒စဲယ ဳဟ၏စရံချယူချယၵ ွကႁယ ၏္အျဳဟာံအျမ. နုဟယရ႑.ဆ.ယာဟ.ယ ႀ.ဆ.နမယနဳဓချယနွ.ချာဟ.ယၵ ူ႕ႊကေ္႑႔ႅေ်လျယနဳဓချယနွ.ချာဟ.ယ စဓတချအ႔ဝူ႕ႊကေဳညျယ ုၭ စဓတချနေ.ချူကစျၫငကချဳ႔ဝေနစၨ (KIO) ည႔၊  ( NMSP) အကင၊့. ေဆငောံအျ၏စၠႊကငုျစဓအပျၶ

 

ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲ့.  ေႊ႕ယဳုျဳ႔“ုစျအလျယအ႔ဝ ေနညေႊ.ယာံ.ရငံနညစဓအပျၶ ၁၉၉၅ ေစ်ျ ေဳအျမစျ်႔နမယ ဆနႀ.အ႕ လဲဳဟုျေမ မရငံႊ.ယအ႔ဝနိဆမစျု႑ုျခပျ(၃) ဳက့. အစျာနအ.ျ မ႔ႅ ဳဟထျယညချယတချနမ.ုျၫငကချာႃ ေၫဤမ.ပျရငံနညစဓအပျၶ ညပျ ်စျူကႁ႒ဳၠႁနမယ ်ဲာႁဳဟုျနအ႑ည႔၊ ေစ်ျေ ဳအျမစျ်႔နမယ ၏္်ျန၏ာ.ုျနေ.ချနႊ.ုျု႕ာံ နစယူကငုျအ႔ဝေငာျညဲယဳဟချယအကငချယၫငကချခႁေနညည႔၊ ာ႑ညျၺမငပ.ာံ.ူုျညုျုကငချ စဍငစု‘၏္်ျစ႑.ယ္ကင၊ ႀပျူကငနု.ုျဳဟုျုကငာွကင ်.ည.နႊ.ုျု႕ာႃ ၏စၠၫကငချ့ညျာရငံစဓႀ႕ယၵ ာ႑ညျ၏စလျ ဆ်ျစဓအဲ့. ေစ်ျမစျေ္႑႔ႅနအ႑ႊ႔ာံ. စ႑ချဝစ႑ချဝူချယူချယေ န၏စ.ွကႁယေ္႑႔ႅ၏္်ျစဓအပျၶ ၂၀၀၅ ိဲဖချႀ.ူ ောဟၠငယဆ.ယလဲူ.ဳႁ ုကင နူဝူ.ဆ႕ေ္႑႔ႅခပျ အ်ျ္႑႔ႅဆ. န်ူၱအျဳ႔ဝစဓအပျၶ အဳဟၠငႅၫကငချခႁနမယ ူႃစျရံ.ယဆ႕ာဟ.ယု ််ျအစျေ်ကငယေမုကင ိဓႊုျ စကင႒စဲယ ႊငစျနမ.ုျမချွကငချာႃနအ႑ ူကစျန်ဳဟချနစာပျ၊ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲ့. ိဲေန၏ဳေနညာံ. ေညလျယေခပျႊုျစကင႒စဲယ ာူကစျၫငကချစဓၵ ိဓႊုျစကင႒စဲယ ူကစျၫငကချ္ငက၊ေအ႑ုျ ေစ်ျေဳအျမစျ်႔နမယုကင ္ဟုျဆငာျယ႒စဲယ ူ႕ဆ.ယဳဟချယ်.ည.ာႃ ိကု‘ဆလျနအ႑ုကင ာ႑ညျ၏စလျညပျ ေအ႑ချယ၏စညျစကင၊္ကင၊ ူကငစဓအပျၶ

 

ေစ်ျမစျေ္႑႔ႅာဟ.ယ့. ္႑႔ႅ်လျယစကႁဆ်ျုနညဳဟာံအျႊ.ယအ႔ဝ ုညျ၊ဆအျၫကငချခႁနမယေု႑ုျေု႑ချယ ာံ.စဓာူ.ယ ာစဓႀ႕ယူ.ယွကငအ. ာ“ု.ဳချေွကႁယေ၏္အျ နစယ“ုမနအ.ဝာံ. ၏္်ျစဓအပျၶ ိဲူကငွကႁယ ၏္အျဳဟုျာဟၠငယဳဟာံအျ္ကင၊ွကငအ. ောဟၠငယဆ.ယိဲာကငုနမ်ဲေ္႑႔ႅဳဟၠစျ ေအ႑ုျူလျယ ေ”ုၠႁယတချစဓအပျၶ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲမ႔ႅ ႒ဳႁ်လျယရငကယနစၨဳ႑ႊကငချအ႔ဝ ူကစျနွ.ုျဳဟုျ့. “ု.ရံလျဳႁၫကငချနအ.ဝာံ. ာ့ကအျႀ႕ယၶ စဓအဲမ႔ႅ ေနညေႊ.ယ့. ာငာငွၫႎရငံဆနူ.ုျူႃစျရံ.ယၫငကချာံ. ာ့ကအျႀ႕ယၶ ိဓနစာ႔ဝ နု.ချယနု.ချယာ႑ညျာ႑ညျ ာာံ.ယ ာပ႑ချယုကငချအ႑ပျ ူႃစျရံ.ယၫကငချအ႔ဝေနစၨ အဳဓအနူ ုႁုူလျယ ေွကႁယေ၏္အျနစယအုျစဓအပျၶ ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲ့. ၫငကချခႁနအ.ျေ်ကငယေမည႔၊ ွုျွႁနမယုကင ႊငာျယဆငာျယအ.ည႔၊ အ႒စငၠချႊ႔ာံ. ေအကငုျေဳႁေချေ.ယ်ကာဟ.ယည႔၊ ာငာငမ႔ႅနအ.ျူံညျနမယ ာငအျ္ုျန့.ချယနအ႑မ႔ႅ ပကႁ“ုလျနႊ.ုျဳႁာႃမနေ.ချ ူကစျႊ.ယညကငချအ႔ဝ အ်ျဳကအလျယနဆ. ေစ်ျမစျေ ္႑႔ႅ၏္်ျစဓအပျၶ

 

ိဲ(၂၀၀၇) ု.ူာံ. ေစ်ျမစျေ္႑႔ႅာဟ.ယ့. (််ျအစျေ်ကငယေမ) မ႔ႅေဆ်ျအ္ညျအ႑ညျယေ.ယ နအ႑နေ.ုျာံ. နူဧ.ုျူံာျယ မ္႑ပျရငံစဓအပျၶ ိဓနအ႑ုကင ႀပျူကငႀ႔ အကညျ၊၏စညျဆလျ၏္်ျစဓန် xာဧ ဳမဲယနစဓုျၫကငချအ႔ဝ ေအ႑ုျုနအ.ဝ ောံအျ၏စၠမာံ.စဓစ႔ၶ ာငာငမ႔ႅေန၏ဳဳႁ်လျယူကႁယလဲလ႑အျ နမယုကင ာစဟုျာ်ဲယႊငာျယဆငာျယ႒စဲယဆလျာဧ ဳမဲယနစဓုျၫငကချူ.အ႔ဝေအ႑ုျုနအ.ဝေဆငောံအျ ျ၏စၠမ ာံ.စဓစ႔ၶ

 

(Ashley South)ဆလျ ူ႑အျူစျနဆ. ်.ယနမယွမ.ၫံချဝ ၏ာညျာ.၏စလျူ႕ာဟၠငယ်ကနမယမ. ေအကငချစချ ဳႁအ်ျနပ.ုျ၏္်ျဆလျၶ ဆ႕ဆလျ(၂၀၀၅) ဳကၫံ်ျႊကအျ (နရ႑့ဆၡ. ာ႑ညျောဟၠငယဆ.ယတဓိၫံချဝ၏ာညျာ. ၏စလျအ႑ချယ််ျ်.ေကစျ) ုကင နမယဆ႑.ယဆ႕၏္်ျဆလျၶ ဆ႕- (၈/၁/၀၇) ႊကအျ (The Nation) ဆအချယ်.စဓနွ.ချယစဓုကင ႀ.ဆ.၏စညျ၏ဳချယ၏္်ျဆလျၶ


ာံအျဳဟုျၶ   ၶ နွ.ချယစဓယစဓေ.နႀ.ျာဟ.ယဆလျ နွ.ချယစဓယရံချ- ေနႀ.ျာဧဆ. ၏္်ျဆလျၶ

                                                                                      ာချယဳဟာျယဆ်ျ (ႀ.ဆ.၏စညျွကငဆ႕)

                                                                                     

ာ႑ညျ၏စလျဆ်ျစဓအဲါဟ.ညပျာံ နု.ုျၫကအျအချ၏စဆလျၶ

 

:: Home | To Top ::

Copyright © 2004-2005, Kao Wao News Group. All rights reserved. Suggestions or comments to the Editor. Code by Webmaster.