အဂၤလိပ္   |   မြန္   |   ထုိင္း | ဗြီဒီယုိ  
     
"Working together for change and lasting peace"
  က်ေနာ္တုိ႕အေၾကာင္း | ဆက္သြယ္ရန္    
Welcome To Kaowao Newsgroup
ေဆာင္းပါး

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၅၁ ႏွစ္ခရီးႏွင့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းဘီးတေၾကာ့ျပန္

မင္းစုိင္းႏြန္ေဒါ

ဇူလုိင္၂၀၊၂၀၀၉။

ယေန႔ဇူလုိင္လ၂၀ရက္ေန႔ဆုိလၽွင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီစတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၅၁ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေလၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ ဘာေၾကာင့္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတုိ႔မွ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကုိ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပလုိပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအထိမ္းအမွတ္အလံ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၾကားကာလ
တြင္ ႏုိင္ငံေရးအသိႏုိးၾကားလာေသာ ပညာတတ္ မြန္မ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မြန္လူငယ္မ်ားတုိ႔က မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏လကၡဏာကုိ ဤကဲ့သုိ႔႐ႈျမင္ၾကသည္။

မြန္လူမ်ဳိးသည္ (၁) သမိုင္းစဥ္အရ တည္တ့ံခုိင္ ၿမဲေသာလူမ်ဳိး
(၂) သီးျခားစာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမွဳရွိျခင္း
(၃) စုစည္းေနထုိင္ရာပထဝီေဒသရွိျခင္း (၄) စီးပြားေရးအရ လယ္ယာၿခံေျမတုိ႔ကုိအေျခခံ၍ ခုိင္မာစြာရပ္တည္ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ရထုိက္သည္၊ ၄င္းရထုိက္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းအရ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္သြားရန္ ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္(၇) ရပ္ကုိ ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

(၁) အစုိးရပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ပုစၧာမ်ားကုိ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေမးျမန္းေပးပါရန္
ႏွင့္ မြန္၊ပါဠိပထမျပန္ ေကာ္မတီတခုဖြဲ႔ေပးပါရန္၊
(၂)မြန္နယ္မ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္စာကုိသင္ၾကားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြန္ပညာေရးအတြက္ ရံပုံေငြ သီးသန္႔
ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏုိင္သည့္ မြန္ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔တခုဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၃) မြန္မ်ားေနထုိင္ၾကေသာ ခရုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒသမ်ားရွိ အစုိးရဌာနအသီးသီးတုိ႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအား အစုိးရအမွဳထမ္းအရာထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေနရာခ်ထားေပးပါရန္၊
(၄) မြန္အမ်ဳိးသားအတြက္ သီးသန္႔မဲစာရင္းျပဳလုပ္၍ လြတ္ေတာ္တြင္ အခ်ဳိးက်လူဦးေရအလုိက္ သီးသန္႔
မြန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားေပးပါရန္၊
(၅) အာဏာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မြန္ေရးရာေကာင္စီတခု ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၆) အျခားတုိင္းရင္းသားနည္းတူ ဗဟုိအစုိးရလက္ေအာက္ခံ မြန္အမ်ဳိးသားစစ္တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္၊
(၇) မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ ဖန္တီးေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းၾကေသာ မြန္လူမ်ဳိးစုအား အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားနည္း
တူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ၊ ေရးသား၊ စည္းရုံး၊ ဆႏၵျပႏုိင္ခြင့္မ်ားေပးပါရန္ စသျဖင့္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရာၾကတြင္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္လွေမာင္၊ ႏုိင္ဘလြင္(ႏုိင္ေ႐ႊက်င္)၊
မြန္စံသူတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဗေဆြဦးေဆာင္ၿပီး မြန္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္၊ ဦးဗေဆြက
မြန္တုိ႔သည္ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း မြန္ႏွင့္ျမန္မာမွာ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္၍ မြန္ႏွင့္ျမန္မာခြဲျခားစရာမလုိဟု မိမိတုိ႔ ဖဆပလက လက္ခံယုံၾကည္သည္၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရရရွိၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အရ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားလ်ွင္ ျမန္မာျပည္ရွိလူတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ စီးပြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး လူတန္းစားအရ ေသြးစုပ္ခ်ယ္လွယ္မႈ ပေပ်ာက္သြား မည္ျဖစ္သည္၊ ဤသုိ႔ စီးပြားေရးအရ လူတန္းစားျပႆနာ ေျဖရွင္းသြားလ်င္ လူမ်ဳိးေရးလည္းေျပလည္သြားမည္
ျဖစ္၍ မြန္တုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးတည္ေဆာက္သြားရင္း မြန္အမ်ဳိးသားကိစၥ
မွာလည္း ရွင္းလင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာရာဇဝင္သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာမပါလွ်င္မျပီးသလုိ၊ မြန္မပါလွ်င္လည္း မျပီးေသာသမုိင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာေသာအခါ သမုိင္းတြင္ထင္ရွား
ေသာ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔မွာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယားကဲ့သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံခဲ့ရေပ။

မြန္အမ်ဳိးသားျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာ့လြတလပ္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ၅ဝဝဝ မြန္ ၃ဝဝဝ ပါဝင္ခဲ့သည္ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ
၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ျပင္ဆင္မွဳေကာ္မတီတြင္ “မြန္လူမ်ဳိးကိစၥဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔မွာ အခုလူမ်ဳိးေရးလူနည္းစုအျဖစ္နဲ႔ မြန္စာေပ၊ မြန္ေက်ာင္းေတြ ကိစၥေလာက္ကလြဲရင္ တျခားနစ္နာခ်က္ေတြ
မရွိပါဘူး၊ မြန္ရယ္ ဗမာရယ္ ခြဲျခားျပီး ကရင္သေဘာထားလုိထားေစခ်င္လို႔ မျဖစ္ဘူး” လုိ႔မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံး သြားျပီးေနာက္ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆႏၵကုိ ဆန္႔က်င္သည္မွာ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ားေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းက သက္ေသ ထူလ်က္ရွိ၏ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္မွာ လူမ်ဳိးေရးသည္ စီးပြားေရး၏ လက္ေအာက္ ခံျဖစ္၍ စီးပြားေရးကုိေျဖရွင္းလုိက္လ်င္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာသည္လည္း ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအရုံး၏ အမွဳေဆာင္တခ်ဳိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးၾကျပီး ဘုံ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာေသာ မြန္ျပည္နယ္ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးကမြန္ျပည္နယ္ကုိ  ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေဖၚေဆာင္သြားလ်ွင္ အာဏာရဖဆပလအဖြဲ႔က ပိတ္ပစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲလမ္းစဥ္ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းခံရလွ်င္ မြန္ျပည္နယ္ကုိ မည္သုိ႔ ေဖၚေဆာင္ရမည္ကုိ ညွိႏွဳိင္းၾကသည္။ လက္နက္ျဖင့္အားကုိးၿပီး ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲကုိ ပိတ္ပစ္လွ်င္ လက္နက္ျဖင့္ျပန္လည္ထုိးေဖာက္ျပီး မိမိ လုပ္လုိေသာႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္ရမည္ဟူေသာ သေဘာတရားကုိ လက္ခံၾကသည္။ (စစ္သည္ မျပီးဆုံး
ေသးေသာ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဆက္လုပ္သည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္)

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္လူငယ္ (၃ဝ) ခန္႔ကုိ ဗုိလ္သိန္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔ဦးစီးျပီး စတင္းတလက္၊ ေျခာက္လုံးျပဴးတလက္၊ ဂ်ပန္ရုိင္ဖယ္တလက္ ေပါင္းသုံးလက္တုိ႔ျဖင့္
ဇာသျပင္ ရဲစခန္းကုိဝင္စီးျပီး စခန္းရွိလက္နက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းလုိက္သည္။ အဆုိပါလက္နက္သိမ္းအဖြဲ႔သည္ မြန္လူမ်ဳိးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းစီစဥ္ထားခ်က္အရမဟုတ္ပဲ မြန္လူမ်ဳိးေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အလံကုိလႊင့္ထူလုိက္
သည္။

တဆက္တည္း ဗုိလ္သိမ္း၊ ႏုိင္ပန္းသာတုိ႔အဖြဲ႔သည္ ဇာသျပင္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆိုက္ကပ္လာေသာ ျပည္တြင္း
ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးသေဘၤာကုိ သိမ္းျပီး ေကာ့ဘိန္း၊ ေကာ့ေပါက္၊ ကတုိး၊ ေကာ့ႏွပ္မွ ကာကြယ္ေရး ေသနတ္မ်ားကုိ ဆက္လက္သိမ္းယူသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မြန္တုိ႔လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးခရီး အစပ်ဳိးခဲ့ေလသည္။

ထုိကိစၥေၾကာင့္ ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ႏုိင္ဘလြင္(ႏုိင္ေ႐ႊက်င္-ေနာင္တြင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီးဥကၠဌျဖစ္လာသူ-ကြယ္လြန္)၊ ႏုိင္ေငြသိမ္း(ယခုတြင္ ဒုဥကၠဌ-မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖစ္ေနသူ)တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေမာ္လျမဳိင္ေထာင္သုိ႔ ပုိ႔လုိက္သည္။

ထုိ႕ေနာက္ မြန္စံသူ၊ မြန္ဦးဘုိးေကာင္း၊ ႏုိင္စိန္ထြန္း (ကေညွာ္) ႏုိင္ေၾကာင္ႏွင့္ မြန္ရဲေဘာ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ကုိလည္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီးျပီးေမာ္လျမဳိင္ ေထာင္သုိ႔ပုိ႔လုိက္ျပန္သည္။

ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ရွိ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသည့္သတင္း  သထုံရွိ မြန္၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ စုစည္း
ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေမာ္လျမဳိင္အဖမ္းအဆီးမ်ား သထုံသုိ႔မကူးလာမီ သထုံခရုိင္ကုိသိမ္းပုိက္ ရန္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ သထုံခရုိင္ရွိ ဘားအံ၊ လွဳိင္းဘြဲ႔ျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ ေဒသခံ ေအအန္ဒီအုိ KNDO မ်ားက သိမ္းယူလုိက္သည္။ ေကအန္ဒီအုိ KNDO သည္ သထုံရွိစစ္ရဲ ၅ တပ္ရင္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သထုံခရုိင္လုံးကုိ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းယူ လုိက္သည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕၌ ေစာဟင္ဒါဆင္က စစ္ရဲအရာရွိမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲထုိင္
ေနေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားအား ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီး ေမာ္လျမဳိင္ျမဳိ႔မကုိ နံနက္မုိးမလင္းမီသိမ္းလုိက္သည္။ စစ္ရဲ
တပ္ရင္း (၅)မွ ေမာ္ျမဳိင္ေထာင္သို႔ေရာက္ရွိလာျပီး အဖမ္းခံထားရေသာ ႏုိင္ေငြသိန္း၊ ႏုိင္ဘလြင္တုိ႔ကုိ ေထာင္မွ ထုတ္ယူၾကသည္။

ႏုိင္ေငြသိမ္းႏွင့္ေစာဘုိးဟန္တုိ႔သည္ မုဒုံ၊ က်ဳိကၡမီ၊ ေရးျမဳိ႔နယ္မ်ားကုိ သိမ္းယူရန္တာဝန္ယူၾကသည္။ သံျဖဴဇရပ္
ၿမဳိ႕ရွိ စစ္ရဲတပ္စုက က်ဳိကၡမီခရုိင္ကုိ ဦးစီးသိမ္းယူသည္။ ဘီလူးကၽြန္းေခ်ာင္းဆုံကုိ ႏိုင္စိန္ထြန္းက တာဝန္ယူ သိမ္းခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕သိမ္းၿပီးေနာက္ မြန္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းခ်က္အရ၊ (၁) ႏုိင္ငံေရး၊ (၂) စစ္ေရး
(၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကုိ မြန္ႏွင့္ကရင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းသည္။ ထုိသုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ေမယုစစ္သေဘၤာ ေမာ္လျမဳိင္ျမစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေက်ာက္ခ်ရပ္နားထားသည္။

ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ႏုိင္လွေမာင္၊ႏုိင္ဘလြင္ႏွင့္ ႏုိင္ေငြသိမ္းတုိ႔ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္ ေမယုစစ္သေဘၤာေပၚတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္ကုိ အျမန္ေဖၚထုတ္ေပးလွ်င္ ျပႆနာအားလုံးေျပလည္သြားမည္ဟု ယူဆသည္ကုိ ဦးထြန္းလွေအာင္က ရန္ကုန္သုိ႔တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔မြန္ေတာ္လွန္းခရီးအစပ်ဳိးခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ေပၚမွ အစုိးရတပ္မ်ား၏ျပန္လည္ ထုိးစစ္ဆင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မြန္တပ္မ်ားျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရၿပီး အျခားၿမဳိ႔နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တပ္စြဲခဲ့ျပန္သည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးအမည္ျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မုိး တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့လာရာ ဦးႏုအစုိးရ၏ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ၁၉၅၈ ခု၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠဌႏုိင္ေအာင္ထြန္းဦးေဆာင္ကာ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ အစုိးရထံလက္နက္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး လက္နက္ခ်သည္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဘလြင္က ႏုိင္ေ႐ႊက်င္ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲကာ ၁၉၅၈ ခု၊ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ New Mon State Partyကုိ စတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လုိက္ပါသည္။ လက္နက္ခ်လုိက္သည္ကုိ လက္မခံေသာ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ဓမၼေနႏွင့္ အတူက်န္႐ွိေသာအင္အားစုမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းမိသည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ လက္က်န္လက္နက္ ၂ လက္၊ ေတာင္ေပါက္ရြာ(ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္) တဝုိက္ေက်း႐ြာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္ ၈ လက္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့သည္။ လက္နက္ခ်သည္ကုိ လက္မခံေသာ တပ္ဦးရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားက ႏုိင္ေ႐ႊက်င္ဦးေဆာင္
ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတြင္းသုိ႔ တဖြဲဖြဲဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ရပ္တည္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိဝင္ေရာက္ခဲ့
ၾကရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္ ဥကၠဌႏုိင္ေအာင္ထြန္းမွာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းတြင္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ရယူခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔
ဗုိလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးသည္ႏွင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔သည္ အျခားတုိင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနည္းတူ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္႐ွည္ က်ခံလုိက္ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ တပ္ဦးရဲေဘာ္အမ်ားအျပား အုပ္စုအလုိက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ ထုိကာလမွစ၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေတာ္လွန္ေရး႐ြက္သစ္ေလာင္းေလၿပီ။

ဖဆပလဦးေဆာင္ေသာ မဟာဗမာဝါဒီအစုိးရတုိ႔သည္ သမုိင္းအစဥ္အလာ႐ွိခဲ့ေသာ မြန္တုိ႔အားလူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့၊ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔အား ပ်ဴလူမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ လူမ်ဳိးေရးအရ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရာတုိ႔၌ မြန္တုိ႔၏လကၡဏာရပ္ကုိ ဗမာမႈျပဳေစျခင္းျဖင့္ တစတစဝါးမ်ဳိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “မြန္နဲ႔ဗမာအတူတူပဲ” စကားလုံးကုိ တြင္တြင္သုံးကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈဟန္ျပၿပီး မြန္တုိ႔အားထုိစဥ္က မြန္ျပည္နယ္ ကုိအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ယုံမၽွမက မြန္ဘာသာစာေပသင္ၾကားမႈမ်ားကုိပါ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား
ျပဳခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိအမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေတာင္ဆုိတုိက္ပြဲဝင္၍မရလၽွင္ လက္နက္ကုိင္ျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေတာင္းဆုိသြားရန္ မြန္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးခရီး အစျပဳခဲ့ၾက
ရသည္။

မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေစတနာကုိ သိ႐ွိနားလည္၍ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အထက္ပါရပုိင္မ်ားအတြက္ လက္နက္မ်ားအႂကြင္းမဲ့အပ္ႏွင္းကာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ရာ ပါလီမန္သက္တမ္းတစ္ခုမ်ွပင္မျပည့္
လုိက္ပါ။

ဗုိလ္ေနဝင္းအာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္အတူ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌႏုိင္ေ႐ႊက်င္၏ လက္နက္မခ်ေရးမူ မွန္ကန္ေနသည္ကုိ လက္ေတြ႔တြင္သက္ေသျပေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သုံညဘဝမွအစျပဳလာကာ ယေန႔ ၅၁ ႏွစ္တုိင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ လက္႐ွိစစ္အစုိးရ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျဖစ္ေရး၊ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္အဖြဲ႕အစည္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရး။ စစ္အစုိးရထံ တပ္ဖြဲ႔မိမိတပ္ဖြဲ႔မ်ားအပ္ႏွံရန္၊ နယ္ျခားေစာင့္ေလာ၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ေလာ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာကာလမ်ားတြင္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး လက္နက္ႏွင့္ဒီမုိကေရစီ အႂကြင္းမဲ့ လဲလွယ္ၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ သင္ခန္းစာရယူေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးခရီး မၿပီးဆုံးေသးသည္ကုိ သတိခ်ပ္ေစလုိပါေၾကာင္း။

မင္းစုိင္းႏြန္ေဒါ
ကုိးကားခ်က္မ်ား။
(၁)မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္း။
(၂) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရးပညာေပးစာေစာင္မ်ား။

 
Kaowao cartoon feedback
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အမည္ ..မြန္ျငိမ္းမိုး
အီေမလ္ .. monnyeinmoe@hotmail.com
ေန႕စြဲ ..ဇူလုိင္၊၂၄၊၂၀၀၉
မြန္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အျမန္တည္ေဆာက္နိုင္ပါေစ။
အမည္ .. အာဲခိုဟ္ပိုန္
အီေမလ္ .. e.aeiwimon27@gmail.com
ေန႕စြဲ ..ဇူလုိင္၊၂၃၊၂၀၀၉
မြန္ျပည္သူ/သားတို႔ဧ။္အင္အားသည္ မြန္ျပည္ပါတီတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။
မြန္ျပည္ပါတီတပ္မေတာ္တို႔ဧ။္အင္အားသည္ မြန္ျပည္သူ/သား ျဖစ္ပါသည္။
မြန္ျပည္သူ/သား တို႔ ဧ။္သေဘာထားအခ်က္အရ မြန္ျပည္ပါတီတပ္မေတာ္သည္
စစ္အစိုးရဧ။္ဝါဒအတိုင္း နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မေတာ္ အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းေစဘို႔ အလိုမရွိပါ။ အလိုမရွိပါ။ အလိုမရွိပါ။
ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗိုလ္ဒံ တစ္ခ်က္တစ္ေကာင္ ဗိုလ္ေမာင္ေအး ဗမာစစ္အစိုးရေတာ္လွန္ေနေသာ မြန္တပ္မေတာ္ဧ။္သားေျမးျဖစ္ပါသည္။ မြန္ရာဇဝင္သမိုင္း ေကာင္းေကာင္း မသိရွိထားလည္း ေသြးကစကားေျပာသည္။ဒီေန႔သည္ အေရွ႔တိုင္း မြန္လူမ်ဳိးႏွင္႔အေနာက္တိုင္း မြန္လူမ်ဳိးတို႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညြတ္မႈရရွိခဲ႔ျပီ။ ဒီေန႔သည္ ယမေန႔က ထက္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားပါက ပန္းတိုင္ ဟူသည္မနီးမေ ေဝးေတာ႔ပါ။
Feedback; အႀကံျပဳရန္
ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ျဖင့္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္
Kaowao Feedback
:
: 


၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဆာင္းပါးမ်ား၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဆာင္းပါးမ်ား


သမုဒၵရာတြင္႐ြက္လြင့္ေနၾကသူမ်ား

ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ရေအာင္ျပန္တိုက္ယူဘို႔လိုအပ္တယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေၾကးမံု သတင္းစာတိုက္ႏွင့္ ျပန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္တို႕မွ လုပ္စားပြဲၾကီးမ်ား

မခမ္းေသာမ်က္ရည္

ေၾကးမုံသတင္းစာတိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး

စံခလပူရီတံတားေပၚဝယ္

အျပာေရာင္သစ္ခြပြင့္၏အားမာန္

အရိပ္မဲ့ေသာပန္းကေလးမ်ား

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ႏွင့္ ရုိးရာဒုံးယိမ္းအက

ေပ်ာက္ကြယ္လုလုမြန္ရိုးရာမိေခ်ာင္းတူရိယာ

ျပည္ေထာင္စုတပ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ အပိုင္း(၂)

ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ဦးတည္သည့္ အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ တည္ေဆာက္နိုင္

ျပည္ေထာင္စုတပ္ ရွိမွ ျဖစ္မယ္ အပိုင္း(၁)

ေက်ာင္းသားနဲ႔နုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ စြယ္ေတာ္ရြက္ခေလးေတြလိုပဲတဲ့

ညီညြတ္ျခင္းသည္ အင္အား

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ နအဖႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ

“လြတ္လပ္မႈကိုပဲ က်မတို႔လိုခ်င္တယ္”

ဘုရားသုံးဆူးျမိဳ႔ေစ်းသည္တစ္ဦးမွ အယ္ဒီထံေပးစာ

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ထဲေရးဌာန၏အသိေပးခ်က္

စိတ္မခ်ရေသာ မြန္ေဒသ

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခခ် မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပဏာမတာဝန္

စနစ္ဆိုးရဲ႕ႏွစ္ထပ္ကြမ္းသားေကာင္မ်ား..(အပိုင္းႏွစ္)

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မွဳကိုလုပ္ႏုိင္တာ စစ္အုပ္စုပဲရွိပါတယ္။

နဝတ၊ နအဖရဲ႕တရားဥပေဒေဘာင္

ေကအန္ယူတပ္မဟာ(၆)ႏွင့္ နအဖစစ္ေရးဗ်ဴဟာ

ဒီမိုကေရစီ၏မ်က္ႏွာစာမ်ား

စနစ္ဆိုးရဲ႕ႏွစ္ထပ္ကြမ္းသားေကာင္မ်ား..(အပိုင္းတစ္)

နအဖ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အႏၱရာယ္

စဥ္းစားဆင္ခ်င္ၾကေစခ်င္သည္ မိတ္ေဆြတို႔ (ဒုတိယအပိုင္း)

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကေစခ်င္သည္ မိတ္ေဆြတို႔

ဘာဆက္လုပ္ႏိုင္မည္နည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးယင္ နယ္ျခားမေစာင့္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြအလွည့္ပါပဲ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဖိအားေပးႏုိင္မွသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေကာင္းဘက္သုိ႔ သေဘာထားေျပာင္းမည္

ျမန္မာ့အေရးပမာျပဳစရာ ႀကံ႕၊ ဖြတ္သတၲဝါလႈပ္႐ွားမႈသ႑ာန္အလား

နအဖ၏၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးတည္ရာလမ္း

ထမင္းဆီဆမ္း၊ ရုပ္ဝါဒႏွင့္ ဟမ္ဘာဂါယဥ္ေက်းမႈ


၅၁ ႏွစ္ခရီးႏွင့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းဘီးတေၾကာ့ျပန္

နာဂစ္အၿပီးတစ္ႏွစ္အၾကာျမန္မာျပည္၏  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ျမန္မာတုိ႔အေရး ေမၽွာ္လင့္စရာေဝးသထက္ေဝး

ဘယ္သူေတြ နယ္ျခားေစာင့္ၾကမလဲ


စစ္၀ါဒီေၾကာင့္အက်ပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံ

ေတာင္ကိုိးရီးယားျပည္သူလႈပ္ရွားမႈေအာင္ပြဲႏွင့္ ေအာင္ပြဲသုိ႔ခ်ီတက္ဆဲျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္

နယ္ျခားစစ္တပ္ဖြဲ႔စစ္သင္းခ်ဳိင္းနဲ႔ မဟာဗမာဝါဒီတုိ႔၏မဟာဗ်ဴဟာ

မြန္ေတြကိုတကယ္တန္းခ်စ္တယ္ဆိုရင္

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွအေရး၊ ျမန္မာ့အေရး

ျပႆနာေပါင္းစုံ၏ထြက္ေပါက္


အခ်င္းခ်င္း ပစ္ၾကခတ္ၾကသတ္ၾကေလာ့


ထ႐ုိဂ်န္ျမင္း ယူတုိးပီးယားအေတြးႏွင့္ ၿငိမ္းတုိ႔၏ေရွ႕အလားအလာ


အမေတာ္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္ေထာင္တိုးေပးျခင္း


ေက်ာခ်မ္းစရာ ျဖစ္ေနကုန္ၾကၿပီ


အဖိုးႏွင့္ေျမးစရိုက္တူသူခ်င္းမို႔


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခဳံေရး အစိုးရိမ္ႀကီးစရာမလုိ


ခိုင္းႏြားမ်ားရွား လယ္သမားအခက္ေတြ႕


ဆားရွားပါးမႈ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိ


မြန္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္
ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း


ျပႆနာေပါင္းစုံ၏ထြက္ေပါက္


“ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာ၊ ထမင္းၾကမ္းခဲႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးအတၲ"


လက္သည္တရားခံက
ဘယ္သူလဲ


တစ္ခါေသဘူးခဲ့ၿပီးၿပီ


ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေပးစာတစ္ေစာင္


အခ်င္းခ်င္းနားလည္းမႈျဖင့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၾကစုိ႔


ေတာတြင္းဥပေဒ၊
မုဆိုးရာသီႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပဲြ


ႏုိင္ထင္(ကြယ္လြန္)မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌေဟာင္း၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း

ႏုိင္ေရႊက်င္ (ကြယ္လြန္)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌၾကီး၏ အထုပၸတၲိအက်ဥ္း 


မေအာင္ျမင္ေသာ ကန္ခ်နဘူရီ-ထားဝယ္ အာ႐ွွအေဝးေျပးကားလမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား


ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အဆင့္ေနရာ

စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မြန္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း


ျမန္မာျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ကုိ ေလ့လာေသာ္(၆)  


စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး


Untitled Document


Untitled Document
   Top | Go Back
မူပုိင္ © 2004 - Kaowao Newsgroup. All Rights Reserved. web counter code Views